هواللّه
ای مُولایِ شَفُوق و حَنون، از ملکوتِ اَبهایت نَظَری به حالِ این پروردگانِ یَدِ عِنایتت اَفکَن و حِزبِ مَظلومَت را قُوّت و شُهرَتی ده، آتشِ فُرقَت و حرقَتَت بنشان و به ماءِ ‌مَعینِ هدایتِ مَن‌علی‌الارض تسکین و تخفیف ده. قلوبِ پژمردۀ دوستان را به بشارتی جدید مَشعوف کن و بنیانِ مجیدِ امرت را در آن اقلیمِ مقدّس استوار و مُرتَفَع فرما. هر مشکلی را به یَدِ قدرتت رفع کن و وحشت و اضطراب را به آسایشِ دلِ و جان تبدیل ده. آشفتگان رُویت را به تَحَقّقِ آمال تسلیت بخش و این آوارِگانِ مُستمَند را در کَهفِ حِراست و حِمایت مَحفوظ دار.

بندۀ آستانش شوقی