حضرت ولىّ عزيز امرالله مى فرمايند:

" ما مانند کسانی هستيم که زمين را شخم مى زنند و
هر يک از آنها با گروه خود بايد
سهم خود را در شخم زدن ادا کند و
براى اينکه شيار او مستقيم پيش برود، بايد
چشم خود را به مقصد دوخته و
تمام حواس خويش را متوّجه کار خود سازد؛
هر گاه متوجّه اطراف شود و
بخواهد ببيند عَمْرو و زيد چه کار مى کنند و
از شخم زدن آنها ايراد بگيرد،
بدون شک، شيار خود او کج و معوج خواهد شد.
...
هر يک از ما، تنها مسؤول حيات نفس خويش است ."

(ص ٨ نمونه ى حيات بهائی/ترجمه ى مصوّب)