- هَل مِنْ مُفَرِجٍ غَيرُ الله؟ قُل سُبحانَ الله هُوَالله كُلٌ عِبادٌ لَهُ وَ كُلٌ بِاَمرِهِ قائِمون.

(ترجمه: آيا گره گشا و فريادرسی جز خدا هست؟ بگو هرگز! منزّه و مقدس است خداوند. اوست پروردگار يكتا، همه بندگانِ او هستند و همه به امر او بر پا ايستاده اند.)