هُو اللّه
ای پروردگار اين نفس پاک توجّه به ملکوت تو نمود و تضرّع
و زاری کرد تا حال اسير ناسوت بود حال قصد ورود در ملکوت
بقا نمود و توجّه به جهان روحانی کرد و اميد الطاف نامتناهی
داشت ای آمرزگار گنه بيامرز و عفو و غفران مبذول دار
اين تشنه را به چشمهء حيات رسان و اين ماهی را در بحر بی پايان
غفران غوطه ده تا اين طير به گلشن رحمانی پرواز نمايد و در حدائق
عفو و مغفرت نامتناهی درآيد توئی آمرزنده و بخشنده و مهربان . ع ع