هُو اللّه
ای فرياد رس بينوايان ای خداوند مهربان من چه لياقتی داشتم
که اين بخشش عظيم را شايان فرمودی و اين لطف جليل را رايگان نمودی
به تقبيل آستان مقدّست موفّق کردی چه آستانی که ارواح ملأ اعلی
پاسبان است و قلوب اهل ملکوت ابهی مقيم و راکع و ساجد و عاکف
و خاضع چون راستان . ع ع