هُو اللّه
پروردگارا کنيز درگاهم و ضعيف ناتوان و تو مُعين و نصير
بيچارگان ای دلبر مهربان آتشی در جان و دل افروز و پردهء اوهام
بسوز ديده به مشاهدهء جمالت روشن کن جان و وجدانم غبطهء گلزار و
گلشن فرما از هر قيدی آزاد کن الطاف بی پايان عطا نما تا
جز تو نبينيم و به غير از راه محبّتت نپوئيم و جز راز دلبری تو نگوئيم
توئی بيننده و بخشنده و توانا ع ع