هُو اللّه
ای پروردگار ياران در هر گوشه و کنار در تحت تهديد بيگانه و اغيارند
از جان بيزار و از هر فکری در کنارند روی تو جويند و سوی تو پويند
راز تو گويند ای دلبر مهربان بيچارگان را از بيگانگان در صون حمايت
حفظ و صيانت فرما و افتادگان را به يد قدرت بلند فرما وبی نصيبان را
به فيض قديم بهرهء فراوان بخش محرومان را محرم اسرار کن و مشتاقان را
به موهبت ديدار بپرور و بنواز زيرا اسير آن زلف مشکبارند و در هر دم
صد جان نثار نمايند توئی مقتدر و توانا و توئی دهنده و بخشند و بينا . ع ع