هُو اللّه
ای محبوب بی انباز اين نفوس ياران تو اند و بندگان آستان تو
و سرمست صهبای تو اند و سرگشتهء صحرای تو تشنهء سلسبيل تو اند و پيروان
دليل جليل تو تأييد فرما توفيق عطا کن تا آنکه هر يک آيت هُدی
گردند و موهبت ملأ اعلی مظاهر اسرار توحيد شوند و مطالع انوار
تجريد جنود ملکوت شوند و جيوش حيات بخش حيّ لايموت سپاه
نفس و هوی را در هم شکنند و پناه رحمت و تقوی جويند سبب حيات
شوند و روح نجات بخشند ای پروردگار ای آمرزگار عنايتی فرما که کلّ حريفان
بزم الهی گردند و سر مستان بادهء موهبت حضرت يزدانی . ع ع