هُو الابهی
ای پروردگار بيچارگانيم به درگاه تو پناه آورده ايم پريشان روزگاريم
در بارگاه تو سر و سامان جوئيم افتادگانيم الطاف تو را نگرانيم
ما را بر عهد و ميثاق خويش ثابت و مستقيم فرما و از سهام شبهات
محفوظ دار و در ظلّ صون و حمايت خويش جای ده و از امتحان و افتتان
ما را مصون دار توئی مقتدر و توانا . ع ع