ای پرودگار آرزوی اين بندهء درگاه آنست که ياران باختر
را بينم دست در آغوش دوستان خاور نموده اند و افراد انسانی
به نهايت مهربانی اعضای يک انجمنند و قطرات يک بحر طيور
يک گلشنند و لألی يک دريا اوراق يک شجرند و انوار يک
شمس توئی مقتدر و توانا و توئی قادر و عزيز و بينا .
ع ع