vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های حضرت ولی امرالله 894

ای رَبّ توانا، تو شاهدی که در این لیلۀ لیلا بر این عاشقانِ بینوا چه وارد گشته و در این سالیانِ دراز از حینِ مُفارقتِ وَجه صَبیحَت به چه سوز و گُدازی اهلِ راز دمساز. ای مولای قَدیر، اُفتادگی و بیچارگیِ آوارگانِ کویَت را مَپَسَند و به شَدیدالقُوی این مُشت ضُعَفا را تائید کن، در اَنجُمَنِ عالم عزیزانت را عزیز و مقتدر فرما و به تَحَقُّقِ آمال، این بال و پَر شِکستگان را سَرافراز و مُفتَخَر کن تا در این چند روزۀ حیات عزّت و رفعتِ آئینت را به دیدۀ عُنصُری بنگریم و به قلبی شاد و روحی مُستَبشَر به سوی تو پرواز کنیم.

تو دانی که نام و نشانی بعد از تو نخواهیم و سُرور و شادمانی و کامرانی در این عَالمِ فانی دیگر آرزو ننمائیم، پس وَعدَت را وَفا نما و جان و روانِ این خَسته‌دلان را نشئه‌‌ای تازه بخش. دیدۀ انتظار را روشن کن و جُرحِ قلوبِ کَئیِبَه را التیام ده، به سَر منزلِ مَقصود کاروان‌های مَدینۀ عشقت را به زودی برسان و به ساحتِ وصالت دردمندانِ هِجرَت را بِکشان زیرا در این عَالَمِ اَدنی جُز ظَفَر و نُصرتِ اَمرَت را نخواهیم و در جِوارِ رحمتِ کُبری جز امیدِ وَصالَت آمالی در دل نداشته و نداریم.

توئی گواه توئی ملجاء و پناه، توئی نصرت‌دهنده این جمع بی‌گناه.

بندۀ آستانش شوقی
حضرت ولی امرالله