vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 865

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
هدف : درك اينكه لذّت و شوق تبليغ در نفس در ميان نهادن كلمه الهي است صرف نظر ازنتايج فوري آن.

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت اول (1)
حال كه تعدادي از بخشهاي اوليه را در كتاب يك روحي به پايان رسانيده دربارة برخي مبادي اساسي روحاني، بينش بيشتري يافته ايد وقت آن است كه تأمل كنيد و به طور سيستماتيك دربارة خدمات آتي خودبه امرالله تفكّر نماييد. در ضمن اينكه احتياجات امرالله را بررسي نموده و سعي مي نماييد كشف كنيد كه چگونه مي توانيد جوابگوي آنها باشيد خوب است تصور نماييد كه در سبيل خدمت با فرح و سرور طي طريق مي نمايـيد با پيش رفتن در اين راه از نصيب خـود از مـواهب لانـهايه الهـيه بهره مـند مي گـرديد و تأييدات الـهي مستـمراً هـمراه اقـدامات و مجـهودات شـما مي گـردد. در بدايت خدمات و مجهودات شما ساده تر هستند و با سهولت بيشـتري تحقّق مي يابند اما با ازدياد دانش و پرورش ظرفيتها مي توانيد در ميادين خدمت دشوارتري وارد شويد. البته قدم برداشتن در سبيل خدمت امتحانات بيشماري در بر خواهد داشت. اما اگر به ياد داشته باشيد كه همواره خداوند را به خاطر فرصتهاي خدمتي كه در اختيارتان مي نهد
شكر گوييد و هرگز در سبيل خضوع و خشوع به آستان الهي و بندگان حق توقف ننماييد، نتيجه نهايي هر يك از مجهودات شما، خواه كوچك و خواه بزرگ، موفّقيت و پيروزي براي امرالله خواهد بود.بسياري از فعاليتها و اقدامات شما در حيني كه مسير خدمت را مي پيمايد در ميدان تبليغ امرالله خواهد بود. شما نفوس جديدي را به امراالله هدايت خواهيد كرد، كلاسهايي براي اطفال منعقد خواهيدساخت، در تزييد معلومات ياران كمك نموده و در تحكيم جوامع محلّي مشاركت خواهيد نمود در جميع اين مجهودات از موهبت خاصي برخودار خواهيد شد و آن موهبت در ميان نهادن كلمه الله نازله از قلم حضرت بهاءالله با ديگران مي باشد. اين فضل و موهبت شما را سرشار از مسرّت عميق روحاني مي سازد.

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت اول (2)
تمرين:
1- آيا معني تبليغ امراالله فقط تسجيل مؤمنين جديد است؟ -----------------------------
2- در ليست ذيل اقداماتي را كه جزء فعاليتهاي تبليغي محسوب مي گردد مشخّص نماييد.
ـ بشارت ظهور حضرت بهاءاالله را با يكي از دوستان در ميان گذاشتن.
ـ كمك به تزييد معلومات يكي از مصدقين جديد.
ـ انعقاد بيوت تبليغي در منزل خود.
ـ مشاركت در برنامه فشرده تحكيم و توسعه.
ـ فتح مناطق جديد.
ـ تشكيل كلاسهاي امري براي گروه كوچكي از اطفال.
ـ همكاري و مساعدت در تشكيل يك گروه جوان بهايي.
ـ كمك به يكي از جوامع، در انعقاد جلسه ضيافت نوزده روزه.
ـ ايراد يك خطابه در مورد امراالله دريك مدرسه يا مؤسسه عمومي

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت اول (3)
ادامه تمرين:
3- در هنگام تبليغ از چه فضل و موهبت خاصي بهره مند مي شويم؟ ---------------------
4- يكي از منابع لذّت و شوق عميق روحاني براي مبلّغين چيست؟ -----------------------
5- در گروه خود در مورد اينكه چه انگيزه هايي يك فرد بهايي را به تبليغ وا مي دارد مشورت نماييد.

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت اول (4)
ادامه تمرين:
6- نص ذيل را حفظ نماييد:
«اَن يا اَيها المسافرُ الَي االلهِ خُذ نَصيبك من هذاَ البحرِ ولاتَحرِم نَفسك عما قُدر فيه و كُن منَ الفائزينَ ولَو يرزقُنَّ كُلُّ من في السموات والارضِ بَِقَطرَه منه لَيغنَينَّ في اَنفُسهِم بِغَناءاالله المقتدرِ الحكيم. خُذ بِيد الانقطاعِ غُرفَه من هذاَ البحرِ الحيوانِ ثُم رشح منها علي الكائنات ليطَهرَ هـم عـن حدودات البشَـرِ و يقَرّبهم بِمنظَرِاالله الاكـبرِ هذاَ المقَر المقدسِ المنير»(1)
«اي مسافر به سوي خدا، نصيب خود را از اين دريا اخذ كن و خود را از آنچه در آن مقدر شده محروم مساز و از زائرين باش. اگر همة اهل آسمانها و زمين به قطره اي از آن مرزوق شوند البته در نفسهاي خود به غناي خداوند مقتدر دانا غني خواهند شد. به دست انقطاع، كفّي از اين درياي حيات بردار و بر كائنات بپاش تا آنان را از حدودات بشريه پاك سازد و به منظر اكبر، اين جايگاه مقدس نوراني، رهنمون شود.»(ترجمه)

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت دوم (1)
ما مي دانيم كه در ميان نهادن كلمه االله نازله از قلم حضرت بهاءاالله با ديگران مصدر و منبع شادي و فرح بيكران در جميع فعاليتهاي تبليغي ما است. پس هر يك از ما بايد در عظمت ظهور حضرت بهاءاالله مكرراً تفكّر و تأمل نماييم و سعي كنيم جواهر نهفته در آن را كشف نماييم. اجازه دهيد با مطالعه اين بيان مبارك حضرت بهاءاالله شروع نماييم.
«اي بندگان مثَل ظهور قدس احديتم مثل بحري است كه در قعر و عمق آن لئالي لطيفة منيره از يد از احصاء مستور باشد و هر طالبي البته بايد كمر جهد و طلب بسته به شاطي آن بحر درآيد تا قسمت مقدره در الواح محتومه مكنونه را علي قدر طلبه و جهده اخذنمايد.» (2)

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت دوم (2)
تمرين:
1- ظهور حضرت بهاءاالله را مي توانيم به چه چيزي تشبيه نماييم؟ -
----------------
2- تعدادي از لئالي لطيفة منيرة مكنونه در اين بحر را نام ببريد.
لئالي -----------------------------------
لئالي -----------------------------------
لئالي -----------------------------------
لئالي -----------------------------------
3- جملات ذيل را كامل نماييد:
الف ـ هر طالبي ------- بايد كمر ------- و ------- بسته به ------- آن بحر------.
ب ـ ما بايد جـهد نـماييم كه به شاطي بـحر ظهور حضرت بهاءاالله درآييم تا به اندازه ------- و
------- خويش ------- خود را ------- نماييم.

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت دوم (3)
ادامه تمرين:
4- «كمر جهد و طلب» بستن به چه معني است؟ -----------------------------------
5- هر طالب براي چه منظوري بايد كمر جهد و طلب بندد؟ --------------------------
6- «علي قدر طلبه وجهده» به چه معني است ؟ -----------------------------------

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت دوم (4)
ادامه تمرين:
7- حضرت بهاءاالله در بيان مبارك مي فرمايند: كه هر نفسي به نسبت طلب و كوشش خود از اين بحر نصيب مي برد. در اين خصوص به سؤالات زير را پاسخ دهيد:
الف- چند نمونه از اين طلب وكوشش را كه براي دريافت مواهب ايشان انجام مي دهيم بنويسيد. ---
ب ـ نمونه هايي از اين بهره ونصيب را بيان نماييد. ---------------------------------

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت سوم (1)
با دانستن اينكه ظهور حضرت بهاءاالله همانند بحري است كه در قعر و عمق آن جواهر پرارزشي مكنون و مستور است ما بايد بسيار كوشش كنيم تا از اين بحر نصيب بريم و به ديگران كمك كنيم كه به شاطي آن برسند.
«اي بندگان، تَااللهِ الحقِ آن بحر اعظمِ لُجي و مواج، بسي نزديك و قريب است بلكه اقرب از حبل وريد، به آني به آن فيض صمداني و فضل سبحاني و جود رحماني و كرم عزّ ابهايي واصل شويد و فائز گرديد» (3)

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت سوم (2)
تمرين:
1- جملات ذيل را كامل نماييد.
الف ـ آن بحراعظم لجي و مواج ------- است.
ب ـ آن بحر اعظم لجي ومواج ------- از ------- است.
ج ـ به آنـي ما مي تـوانيم به آن ------- صمداني و ------- سبحاني و ------- رحماني و------- عزّ ابهايي واصل شويم و فائز گرديم.

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت سوم (3)
ادامه تمرين:
2- بحر اعظم «لجي و مواج» اشاره به چيست؟ ----------------------------------------
3- بحراعظم چقدربه ما نزديك است؟ -----------------------------------------
4- به چه سرعت مي توانيم به اين بحر واصل شويم؟ ------------------------------

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت چهارم (1)
پس از شناسايي عظمت حضرت بهاءاالله و آگاهي از قريب بودن به بحر ظهور ايشان كه در قعر و
عمق آن لئالي گران قيمت نهفته است ما روح خويش را از ايمان سرشار مي كنيم و مرواريدهاي هدايت الهي را با ديگران در ميان مي گذاريم. مرواريدهايي كه مستمراً در حين مطالعه، دعا و تأمل خويش كشف
مي نماييم. در اين كار از قدرت كلمةالله استفاده مي كنيم. پس بسيار مهم است كه ما عميقاً در قوة كلمات الهيه و اثرات آن بر قلوب بشر تأمل نماييم.اين نص حضرت بهاءاالله در درك و قدرداني از اين قو ة عظيم به ما كمك مي كند:
«كلمة الهي بمثابه نهال است مقرّ و مستَقَرَّش افئده عباد، بايد آن را به كوثر حكمت و بيان تربيت نماييد تا اصلش ثابت گردد و فرعش از افلاك بگذرد» (4)

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت چهارم (2)
تمرين:
1- كلمه الهيه بمثابه چيست؟ -----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
2- ريشه نهال كلمه الهيه در كجا قرار دارد؟ ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
3- چگونه مي توانيم رشد اين نهال را سرعت بخشيم؟ -------------------------------
4- بعضي از صفات كه بعد از ثبوت كلمه الهيه در قلوبمان از ما ظاهر مي گردد ذكركنيد. --------
5- مقصود از عبارت «تا فرعش از افلاك بگذرد» چيست؟ --------------------
---------------------------------------------------------------------
6- در چند جمله شرح دهيد كه چرا انتشار كلمه الهي بي نهايت اهميت دارد؟ ---------------
-

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت پنجم (1)
حال به فعاليتهاي متعددي كه در زندگي روزمره ما را مشغول مي سازند فكر كنيد. ما جسم خود را تقويت مي نماييم، كاركرده امرار معاش مي نماييم، در برنامه هاي ورزشي و تفريحي شركت مي كنيم،درس
مي خوانيم تا كسب دانش نموده و قدرت فكري خود را توسعه بخشيم، مهارتهايي فرا مي گيريم تا زندگي خود را بهتر سازيم. فعاليتهاي زيادي از اين قبيل كه براي ترقّي فكري و مادي ما مهم است بخش بزرگي از وقت ما را در بر مي گيرد.اما چگونه وقتي را كه در اين فعاليتها صرف مي نماييم با دقائقي كه براي امور روحاني صرف مي كنيم مقايسه مي نماييد؟ يعني وقتي را كه صرف دعا مي كنيم يا وقتي را كه صرف تعمق در آثار مي كنيم يا وقتي را كه به ابلاغ كلمه االله به ديگران اختصاص مي دهيم؟ آيا ساعاتي را كه به تنهايي يا با دوستان صرف مطالعه آثار مباركه مي نماييم و يا هنگامي كه كلاسهايي براي تعليم اطفال ترتيب داده تا ريشة نهال كلمه االله در قلوبشان انبات گردد و يا لحظاتي كه به فضل پروردگار نفوسي را به شاطي بحر اعظم هدايت مي نماييم و كمك مي كنيم تا جواهر لطيفة مكنونه در بحر ظهور را كشف نمايند،آيا اين لحظات بي نهايت گرانبها نمي باشند؟ آيا سروري اعظم از نصيب يافتن از اين مواهب آسماني وجود دارد؟ بايد هميشه به خاطر آريم چگونه حضرت عبدالبهاء قواي خود را صرف تبليغ امراالله نمودند و آرزو داشتند امر پدر پزرگوارشان را به اطراف و اكناف عالم منتشرنمايند.
«اي كاش از براي من ميسر مي شد كه پاي پياده ولو به كمال فقر به آن صفحات مسافرت مي نمودم و نعره زنان در شهرها و دهات و كوه و بيابان و دريا، يا بهاءالابهي مي گفتم و ترويج تعاليم الهي مي نمودم ولي تا حال از براي من ميسر نه، لهذا در حسرتي عظيم هستم بلكه انشاءاالله شما ها موفق گرديد» (5)

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت پنجم (2)
تمرين:
1- ليستي از فعاليتهايي را كه در زندگي بايد انجام دهيد تهيه كنيد. چه مايل به انجامش باشيد چه نباشيد. ------------------------------------------
-----------------------
2ـ به كارهايي كه دوست داريد انجام دهيد فكر كنيد و ليستي از آنها به ترتيب سروري كه براي شما ايجاد مي كنند، تهيه كنيد. -----------------------------------------------------
3ـ بدون شك اقداماتي كه دوست داريد انجام دهيد هم براي خودتان و هم براي ديگران مفيد هستند.آيا سروري كه از اين فعاليتها درخود احساس مي نماييد فقط به دليل نتايج آن است يا نفس عمل به آن نيز شما را مسرور مي سازد؟ -----------------------------------------------------

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت ششم (1)
به اين نتيـجه رسيديم كه از تمام كارهايي كه در حيات خود انجام مي دهيم لحظاتي كه به نشر نفحات االله مي گذرد شامل تأييدات خاص الهي است. اما بايد هميشه به خاطر داشته باشيم سروري كه درهنگام تبليغ به دست مي آوريم از نفس تبليغ و مشاركت در بحث و تأمل در كلمه االله حاصل مي گردد. اگر اين را فراموش كنيم افكار ديگر، نور سرور را در قلب ما ضعيف بلكه خاموش خواهند ساخت. چنانچه به نحوة استقبال نفوس از تعاليم امر مبارك بسيار اهميت دهيم و يا شديداً تحت تأثير انتقادات سايرين قرار گيريم و يا منتظر تشويق و تحسين و تمجيد ديگران باشيم، لذّت و شوق تبليغ را از دست مي دهيم. آنچه بايد در حين تبليغ الهام بخش ما باشد محبت الهي است، نه آرزوي موفّقيت و يا حصول منفعت، يا
معروفيت و شناسايي و تحسين ديگران، انقطاع از جميع اين شئوون لازمه تبليغ سرورانگيز است.

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت ششم (2)
مطالعه نصوص زير به شما كمك خواهد كرد كه بر روي اين مسائل بسيار مهم تأمل نماييد:
«اي صاحب دوچشم، چشمي بربند وچشمي برگشا، بربند يعني ازعالم وعالميان، برگشايعني به جمال قدس جانان» (6)
«اي دوستان، به جمال فاني از جمال باقي مگذريد و به خاكدان ترابي دل مبنديد» (7)
«يا ابنَ البيانِ وجِه بِوجهي و اعرِض عن غَيري لانَّ سلطاني باقٍ لايزولُ ابداً و ملكي دائم لايحول ابداً و ان تَطلُب سوائي لَن تَجِد لَو تَفحص في الوجود سرمداً اَزلاً» (8)
«اي پسر بيان، به من روي كن و ازغير من روي بگردان. زيرا قدرت من باقي و برقرار است پايان نمي پذيرد و ملك من جاوداني است، تغيير نمي نمايد. اگر غير مرا بخواهي هرگز نمي يابي، اگر چه در عالم وجود تا به ابد جستجو نمايي.» (ترجمه)
«اي بيگانه با يگانه شمع دلت برافروخته دست قدرت من است آنرا به بادهاي مخالف نفس و هوي خاموش مكن و طبيب جميع علّتهاي تو ذكر من است فراموشش منما حب مرا سرمايه خودكن و چون بصر و جان عزيزش دار» (9)
َلانقطاع شمس اذا اشرَقَت من افقِ سماء نَفس تَنخَمد فيها نارالحرصِ و الهوي كَذلك يخبرِكُم مالك الوري ان انتُم من العارِفينَ انَّ الذي فُتـِح بصرُه بِنُورِالعرفانِ ينقَطع عنِ الامكانِ و مـا فيه منَ الاكوانِ طـوبي لمن تَنَور بِانوارِ الانقطاعِ انَّه من اَهـلِ سفينه الحمراء (10)
«انقطاع آفتابي است كه چون از افق آسمانِ نفسي بدرخشد آتش حرص و هوس در آن نفس بيفسرد. خداوند چنين شما را آگاه مي سازد اگر از عارفان باشيد. كسي كه چشمش به نور عرفان باز شد از امكان و آنچه در اكوان است منقطع مي شود... خوشا آنكه به نور وارستگي روشن گردد زيرا از اهل سفينه حمراء شمرده مي شود» (ترجمه)

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت ششم (3)
تمرين:
1ـ آيا معني انقطاع از اين دنيا يعني اينكه بايد مثل دراويش زندگي كنيم؟ -------------------
2- آيا مي توان در حين تملك اشياء منقطع نيز بود؟ ---------------------------------
3- اگر شخصي عملاً همه اوقات زندگي را به كار خود اختصاص دهد آيا منقطع از اين عالم است؟ -
----------------------------------------------------------------------
4- اگر شخصي به حدي كار كند كه احتياجات يوميه خود را فراهم آورد و بقيه اوقات را به بيكاري بگذراند آيا منقطع از اين عالم است؟ ---------------------------------------------

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت ششم (4)
بقیه تمرين:
5- به غير از امور مادي مي توانيم به بسياري مسائل ديگر دلبستگي داشته باشيم موارد ذيل را بخوانيد و بگوييد در هر كدام ازآنان دلبستگي شخص به چيست؟
* شخصي كه غمگين مي شود هنگامي كه خدمتي به امراالله نموده و هيچ كس آن را مورد تأييد و تشويق قرار نمي دهد. -------------------------------------------------------
* شخصي كه دلسرد و افسرده مي شود وقتي نفوس پيام الهي را قبول نمي كنند. --------------
* شخصي كه فقط به روستاي نزديك براي تبليغ مي رود و آن هم اگر يكي از دوستان او را با ماشين
ببرد. -------------------------------------------------------------------
* شخصي كه اجازه نمي دهد مردم بفهمند بهايي است اگر احساس نمايد كه او را نخواهند پذيرفت. -
----------------------------------------------------------------------
* شخصي كه هميشه پول خود را صرف گردش و تفريح نموده اما براي رفتن به كنفرانسهاي امري پول ندارد. ---------------------------------------------------------------

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت ششم (5)
بقیه تمرين:
6- ما مي دانيم كه نبايد در جستجوي تحسين و تمجيد ديگران براي خدمات خود به امراالله باشيم و لكن مهم است كه تجرّبيات تبليغي خود را با ديگران در ميان گذاريم ولي بايد مواظب باشيم كه در مورد موفّقيتهاي خود مغرور نشويم و فخر نفروشيم. ذيلاً جملاتي را كه ممكن است شخصي بعد از شركت در يك پروژه تبليغي ابراز نمايد نقل مي نماييم مطالبي را كه ممكن است شخصاً اظهار كنيد، بدون اينكه احساس نماييد از حد فروتني تجاوز نموده ايد علامت گذاريد.
- من آنقدر در پروژه هاي تبليغي تجربه دارم كه برايم آسان است روزانه 15 الي 20 مؤمن جديد را وارد امراالله نمايم.
- امروز من خانمي را ملاقات نمودم كه آنچنان بصيرت روحانيش قوي بود كه بعد از كمي توضيحات راجع به ديانت بهايي، امراالله را قبول نمود. بيشتر وقتي كه من با وي صرف نمودم صرف تعمق در امر شد تا اينكه بخواهم او را قانع نمايم كه امراالله را قبول كند.
- سارا حقيقتاً مبلّغ بسيار خوبي شده است. واقعا كه من خوب امراالله را به او ياد دادم.
- مي دانستم كه اگر با اين گروه تبليغي همراه نمي شدم اين همه مؤمنين جديد نداشتند. بنابراين يك روز تعطيلي گرفته و در اين برنامه تبليغي شركت نمودم.
- قلباً بسيار مسرورشدم وقتي ديدم كه ماريو يكي ازمؤمنين جديد كه هفته پيش او را تسجيل نموديم خانواده اش را تبليغ مي كند.
ـ بالاخره ياد گرفتم كه چگونه امراالله را ابلاغ نمايم تا مردم نتوانند «نه» گويند.
ـ هر وقت در يك پروژه تبليغي شركت مي نمايم حقيقتاً ازقدرت تقليب كننده كلمه االله مات و مبهوت مي گردم.
ـ هنوز تحت تأثير اتّفاقي هستم كه هفته پيش حين تبليغ يك زوج بزرگسال پيش آمد، شوهر اظهار كرد كه چند روز پيش از آمدن ما خواب ديده بود كه يك نفر پيام خدا را به آنها مي رساند.
7- انقطاع از ماسوي االله آنچنان براي مبلّغ امر مهم است كه پيشنهاد مي گردد شما جميع نصوص دراين قسمت را حفظ نماييد.

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت هفتم (1)
موقعيت ديگري كه تداوم سرورمان در خدمت به امراالله كمك مي كند، تمايل ما به بذل كوشش و فداكاري است. كلمه فداكاري را مكرراً در زندگي خود به كار مي بريم. اگر يك دوست خوبمان در هنگام سحر مسافر باشد صـبح زود بر مي خيزيم تا قبل از عزيمت با او باشيم و مي گوييم ما چند ساعت از خواب خود را فدا كرده ايم. يكي از دوستان عزيزمان بيمار است ما ساعتي از وقت تفريح مورد علاقه خود را فداي مراقبت از او مي كنيم اگر مجـبور باشيم هر روز مسـافت طولاني را تا مـدرسه پياده برويم
مي گوييم كه راحتي خود را فدا كرده ايم و اگر پول خود را براي كمك به امري مهم خرج كنيم، مي گوييم پولي را كه معمولاً به خانواده مان اختصاص مي داديم فدا كرده ايم. خدمت به امراالله نيز مستلزم فداكاري است. ما بايد با صرفنظر كردن از كارهاي ديگر به فعاليتهاي امري بپردازيم. بايد از راحتي خود چشم بپوشيم، مقداري از دارايي خود را صرف كنيم و حتّي از مقداري از برنامه ها و آرمانهاي خود بگذريم. در هر حال بايد درك نماييم كه وقتي اين گونه عمل مي كنيم ما امور اين جهان مادي را ترك مي گوييم و سرور روحاني به دست مي آوريم و ترّقي و تعالي روحاني خويش را سرعت مي بخشيم. خدا نكند در هنگام خدمت به امرالهي احساس كنيم كه به خدا لطف مي كنيم.
فرصتهايي كه براي خدمت به دست مي آوريم فضلي است از جانب خدا، و منش ما در هنگام خدمت بايد حق شناسي خاضعانه و شكرگزاري باشد.

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت هفتم (2)
حضرت بهاءاالله مي فرمايند:
«همتي بايد تا در طلبش كوشيم و جهدي شايد تا از شهد وصلش نوشيم اگر از اين جام نوش كنيم عالمي فراموش كنيم» (11)
حضرت عبدالبهاء مي فرمايند:
«...پس آرام نگيريد راحت مطلبيد به لذائذ اين جهان فاني آلوده مشويد از هر قيدي آزاد گرديد. به جان و دل بكوشيد كه در ملكوت الهي تمكّن تام يابيد كنز آسماني به دست آريد. روز به روز روشنتر شويد و در درگاه احديت مقرّبتر گرديد» (12)
بايد متذكّر باشيم كه فداكاري رد اموري است كه داراي اهميت كمتري هستند براي آنچه كه داراي اهميت بيشتري مي باشند لذا هر چند فداكاري با درد و اَلم همراه است ولي در حقيقت فرح و سرور دربردارد.
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
«انسان تا به مقام فدا قدم ننهد از هر موهبتي محروم گردد و مقام فدا مقام فنا و نيستي است تا هستي الهي جلوه نمايد و مشهد فدا ميدان انقطاع است تا آيات بقا ترتيل گردد»(13)

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت هفتم (3)
تمرین:
1ـ پسري جيبش را از سنگ پركرده است و به شخصي بر مي خورد كه يك مشت پر از جواهر به او مي دهد او بايد سنگها را بخاطر جواهرات دور بريزد. او چه چيزي را فدا مي كند؟ ---------------
2- كشاورزي باغي از درختان كهنه دارد كه ديگر ميوه نمي دهند او بايد درختهاي كنهه را قطع كند تا به جاي آنها درختان جديد بكارد. اوچه چيزي را فدا مي كند؟ -------------------------------
3- دانه در هنگام روئيدن و جوانه زدن قبول مي نمايد كه شكافته شود. چرا خود را فدا مي كند؟----

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت هفتم (4)
بقیه تمرین
5- تحقّق اهداف مسـتلزم سعي و كوشش ماسـت. ذيلاً ليسـت تعدادي از اهداف جامعه بهايي درج مي گردد. زير هر هدف، فعاليتهاي مناسبي كه مستلزم مقادير متفاوتي از تلاش و كوشش است نوشته شده.
براي هر هدف، مناسبترين فعاليت كه منتهي به بهترين نتيجه مي شود را علامت بزنيد.
تربيت روحاني اطفال:
ـ انعقاد كنفرانس اطفال، سالي يكبار
ـ جمع كردن اطفال روستا به مدت نيم ساعت هروفت يك مبلّغ سيار به اين نواحي بيايد.
ـ هر سال تعدادي از جوانان تعليم يابند تا بتوانند به طور مرتّب كلاسهاي هفتگي براي اطفال گروههاي سني مختلف تشكيل دهند.
استحكام جوامع محلّيه:
ـ ملاقات جوامع محلّي سالي يك بار در اول رضوان به منظور مساعدت ايشان در انتخاب محفل روحاني محلّي.
ـ تهيه كردن ليستي از وظايف محافل روحاني براي هر يك از آنان.
ـ همكاري با جوامع و محافل روحانيه در ترّقي و پيشرفت آنان و مساعدت در مسائلي نظير انعقاد ضيافت نوزده روزه، تشكيل كلاسهاي اطفال، تأسيس صندوق محلّي، و انجام نقشه هاي محلّي تبليغي.
تزييد معلومات گروههاي كثيري از مؤمنين:
ـ انعقاد كنفرانسهايي هر چند ماه يك بار كه در طي آن اعضاي مؤسسات و ديگر دوستان با تجربه،نطق ايراد كنند.
ـ ياد آوري دوستان در هر موقعيتي كه مطالعه آيات الهي بسيار مهم است.
ـ به وجود آوردن برنامه منظّم براي تزييد معلومات مؤمنين جديد كه شامل مطالب مناسب و استفاده از معلّمين مجرّب مي باشد.
تسجيل مؤمنين جديد از طريق برنامه هاي تبليغي فردي:
ـ دادن تعدادي كتب براي مطالعه به شخصي كه علاقه مند به امر است.
ـ حقايق امر را با ذوق و شوق به فردي كه علاقه مند است توضيح داده و چون تسجيل گردد او را به حال خود رها نموده تا چنانچه مايل است به مطالعاتش ادامه دهد.
ـ از شخصي كه به امراالله علاقه نشان مي دهد به خوبي شناخت پيدا مي كنيم، بهترين راه ابلاغ پيام امر به او را تشخيص مي دهيم، باران محبت خود را بر او نثار مي كنيم، او را تقويت و مساعدت مي كنيم
تا پذيرش امر حضرت بهاءاالله را اعلان نمايد. سپس به تزييد معلومات او مي پردازيم تا به مقامي فائز گردد كه شخصاً جهت ابلاغ امر الهي به ساير نفوس قيام نمايد.

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت هشتم - اجرای نمایشنامه
ذيلاً ايده هايي براي يك نمايشنامه به نام «مثبت ـ منفي» درج مي شود. به كمك يكي از دوستان،نقش مثبت و منفي را تمرين و در مقابل جمع اجراء كنيد. فقط اكتفا به اين مثالهاي محدود نكنيد بلكه با مشورت در گروه خود موقعيتهاي ديگري را نيز به نمايشنامه بيفزاييد.
مثبت: من بهايي هسـتم و بزرگترين خوشي من اين است كه به نشر نفحات االله بپردازم. هر وقت تبليغ مي كنم قلبم سرشار از سرور مي شود.
منفي: من بهايي هستم و حقيقتاً مي خواهم تبليغ كنم ولي واي! عجب كار سختي است! چون بايد هميشه صبح زود از خواب بيدار شوم و به روستايي بروم كه لجنه به من مأموريت تبليغ داده است.
مثبت: تعليم اطفال خيلي مهم است و من به اين كار خيلي علاقه دارم. اطفالي كه من در روستاهاي مختلفه ملاقات مي كنم خيلي استثنايي هستند و من آنها را از بهترين دوستان خود مي دانم.
منفي: تعليم اطفال خيلي مهم است ولي به نظر من كار غير ممكني است. اطفال امروزه خيلي بد رفتارمي كنند و هيچ كس نمي تواند تحملشان كند.
مثبت: من هفته اي يكبار كلاس اطفال دارم كه خيلي خوب است. البته بچه هاي من فرشته نيستند،گاهي مشكلاتي پيش مي آيد و تدريس به آنها بادشواري مواجه مي شود. ولي با كمك بيانات حضرت بهاءاالله و حضـرت عبدالبهاء و با عشق و صبر همه چيز به خوبي انجام مي شود. چه سعادتي است وقتي مي بينيم بعد از يك سال كاركردن با آنها چه پيشرفتي كرده اند.
منفي: خوب يكي از كارهايي كه مجبورم بكنم تعليم اطفال است ولي بچه ها واكنش خوبي نشان نمي دهند. با 30 نفر شروع كردم بعد 20 نفر شدند و الان فقط 5 نفرند و اين عده كم از كلاسهاي من كه فقط گاهي حوصله تشكيل آن را دارم چه ياد خواهند گرفت؟
مثبت: يك روز رفتم به ملاقات يك خانواده بهايي، تا مجله اخبار امري شان را بدهم ولي خانه نبودند با يكي از خويشاوندان آنها كه قبلاً نمي شناختم ملاقات كردم و از فرصت استفاده كرده و تبليغش نمودم و او اقبال كرد.
منفي: يك روز رفتم به ملاقات يك خانواده بهايي، تا مجله اخبار امري شان را بدهم يك نفر از خويشاوندان آنها كه قبلاً او را ملاقات نكرده بودم گفت نيستند مأيوس شده برگشتم.
مثبت: در اين منطقه، قدري مشكل است فردي را پيدا كني كه بتواني از نزديك با او ملاقات نمايي.اما با پشتكار و مداومت امكان پذير است. يك سال پيش يك كلاس تزييد معلومات، غروبهاي چهارشنبه در جامعه خود تشكيل داديم. در بدايت دو نفر شركت نمودند اما مأيوس نشديم و هيچ افكار منفي درباره كساني كه شركت نكردند نداشتيم. ملاقات دوستان را ادامه داديم و مرتّب مطالبي را كه در كلاس مطالعه مي شد با آنها در ميان مي گذاشتيم. در طي چند ماه گذشته 10 نفر به طورمرتّب در كلاس شركت مي كنند و اين تعداد رو به ازدياد است.
منفي: ببين! مردم به جلسات نمي آيند! آنها جمع نمي شوند! جمع نمي شوند!

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت نهم (1)
در قسمت هاي گذشته راجع به عظمت ظهور حضرت بهاءاالله انديشه نموديم و ملاحظه كرديم كه نشر نفحات الهي چقدر مهم است. ما كاملاً درك نموديم كه لذّت و شوق تبليغ در نفس تبليغ نهفته است.
براي بدست آوردن اين سرور بايد از آنچه متعلّق به اين جهان است منقطع گرديم و در انتظار تحسين ديگران و يا كسب شهرت نبوده بلكه همواره آماده هرگونه كوشش و فداكاري باشيم.
در نصوص ذيل، حضرت بهاءاالله مي فرمايند بايد نفوس را به امرالهي هدايت نماييم و به ما اطمينان مي دهند كه در هنگام تبليغ جنود الهامات الهي بر ما نازل مي شود و ما را ياري مي رساند. ما بايد با اطمينان به تأييدات حضرت بهاءاالله از هر چيزي خود را منقطع نماييم و همچون نسيم آزاد و رها شويم و نفحات ظهور الهي را در اطراف و اكناف منتشر سازيم.
پيشنهاد مي شود كه اين بخش را با حفظ آثارمباركه ذيل به پايان بريد:
«جهد كن كه شايد نفسي را به شريعه رحمن وارد نمايي اين از افضل اعمال عند غني متعال مذكور» (14)
---------------
«تَااللهِ الحقِ من يفتَحِ اليوم شفتاه في ذكرِاسمِ ربِه لَينزِل عليه جنود الوحي عن مشرقِ اسمي الحكيمِ العليم» (15)
«قسم به خدا كسي كه امروز بذكرپروردگار لب بگشايد لشكرهاي وحي الهي براو وارد مي شود.» (ترجمه)
-------------
«مَن اَرادَ التّبليغَ يَنبَغى لَهُ اَن يَنقَطعَ عَنِ الدنيا و يَجعلَ هَمّهُ نُصره الامرِ في كلِِ الاحوالِ»(16)
«كسيكه اراده تبليغ كند يايدازدنيا منقطع شود و تمام همّ خود را در همه حال صرف نصرت امر الهي نمايد.» (ترجمه)

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
قسمت نهم (2)
ادامه آثار مبارکه:
«مثل ارياح باش در امر فالقُ الاصباح، چنانچه مشاهده مي نمايي كه ارياح نظر به مأموريت خود بر خراب و معمور مرور مي نمايد نه از معمور مسرور و نه از خراب محزون و نظر به مأموريت خود داشته و دارد. احباء حق هم بايد ناظر به اصل امر باشند و به تبليغ آن مشغول شوند للّه بگويند و بشنوند هر نفسي اقبال نمود آن حسنه به او راجع و هر نفسي كه اعراض نمود جزاي آن به او واصل» (17)
--------------------
«قُل اِذ جاءَ النََّصرُ، كُلُ يدعونَ الايمانَ و يَدخُلونَ في اَمرااللهِ. طُوبي للَّذينَ هُمُ استَقاموا علَي الامرِ في تِلك الايامِ الَّتي فيها ظَهرَتِ الفتنَتهُ من كُلِّ الجِهات 18)
«هنگام فرا رسيدن نصرت و پيروزي، همه ادعاي ايمان مي كنند و وارد امرالهي مي شوند خوشا به حال نفوسي كه در اين ايام كه فتنه و فساد از هر جهت ظاهر شده در امرالهي مستقيم باشند.» (ترجمه)
--------------------
«اُذكُرني في اَرضي لاذكُرَك في سمائي لتَقَرَّ بِه عينُك و تَقَرَّ بِه عيني»
(19)
«در زمينِ من مرا ياد كن تا تو را در آسمانِ خود بياد آرم تا ديده تو به ذكرِ من، و چشم من به ذكرِ تو، روشن شود.» (ترجمه)

کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
مراجع:
1ـ منتخباتي از آثار حضرت بهاءاالله ص 179 ش 129 ( لجنه نشرآثارامري به لسان فارسي و عربي،آلمان )
2- منتخباتي از آثار حضرت بهاءاالله ص209 ش 153
3- منتخباتي از آثار حضرت بهاءاالله ص210 ش 153
4- منتخباتي از آثار حضرت بهاءاالله ص69 ش 43
5- فرامين تبليغي حضرت عبدالبهاء ص 51 لوح هفتم ( انتشارات لجنه امور احباي ايراني امريكايي،
ويلمت 1985 ) مكاتيب جلد 3 ص 22
6ـ كلمات مكنونه فارسي شماره 12
7 ـ كلمات مكنونه فارسي شماره 14
8 ـ كلمات مكنونه عربي شماره 15
9 ـ كلمات مكنونه فارسي شماره 33
10 ـ حضرت بهاءاالله ( امرو خلق جلد 3 ) ص 389
11 ـ حضرت بهاءاالله هفت وادي ( آثار قلم اعلي جلد 3 چاپ ايران ص 98
12ـ فرامين تبليغي حضرت عبدالبهاء ص85 ( مكاتيب جلد3 ص 56 )
13 ـ منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء ( ويلمت 1979 ) ص 74 ش 36
14ـ منتخباتي ازآثارحضرت بهاءاالله ص 218 ش 161
15 ـ منتخباتي ازآثارحضرت بهاءاالله ص 179 ش 129
16 ـ منتخباتي ازآثارحضرت بهاءاالله ص 215 ش 157
17ـ منتخباتي ازآثارحضرت بهاءاالله ص 218 ش 161
18ـ منتخباتي ازآثارحضرت بهاءاالله ص 205 ش 150
19ـ كلمات مكنونه عربي ش 4
-