vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 863

ﻛﺘﺎب اول ﺗﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت روح اﻧﺴﺎن "دﻋﺎ وﻣﻨﺎﺟﺎت"


دعا ومناجات

هدف :
درك و فهم اهميت دعا و مناجات روزانه و همچنين پرورش نگرشها و حالات لازمـه
جهت دعا و مناجات. از بر نمودن پنج مناجات و فهم معاني آن.

تمرين :
ملاقات لااقل دوتن از دوستان و مطالعه و فراگيري يك مناجات با آنان .

قسمت اول
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند كه دعـا ومناجـات « گفتگـو باخداونـد » اسـت . گفتگـو يعنـي صـحبت
ومكالمه با فردي، لذا هنگام دعا ومناجات ما با خداوند صحبت مي كنيم. اگر انسان شخصي را از صميم قلـب
دوست داشته باشد، آرزوي قلبي او آن است كه درمحضر محبوبش باشد و با اوصحبت كند . دعاي ما نيز بايد
گفتگوي عاشقانه با خالق خود يعني خداوند يگانه باشد. درهنگام دعا، ما كه ضعيف و ناتوان هستيم مي
توانيم از خداوند مقتدر و توانا در نهايت تمنا و التماس طلب كمـك و يـاري نمـاييم، بايـد همـواره در خـاطر
داشته باشيم كه به وسيله دعا و مناجاتي كه در نهايت خلوص و صفا تلاوت مي شود ما به حق نزديك مي
گرديم و حضور او را احساس مي كنيم.
پس از مطالعه مطالب فوق ، سوالات ذيل را جواب دهيد :
1ـ دعا ومناجات چيست ؟ ------------------------------
2- بزرگترين آرزوي قلبي هر عاشق چيسـت ؟ ---------------------------------------------
3- دراين صورت گفتگوي ما با پروردگار بايد به چه نحو باشد ؟--------------------------------
4- معني « تمنا» و «التماس»چيست ؟ --------------------------------------------------
5- آيا هدف دعا ومناجات فقط آن است كه آنچه را احتياج داريم ازحق بخـواهيم ؟ ----------------
6- مهمترين آثار دعا ومناجات را ذكرنماييد . ---------------------------------------------
7- حضرت عبدالبها ء را معرفي نماييـد . -------------------------------------------------

قسمت دوم :
حضرت محمد مي فرمايند :
« اَلصلاه معراج المومنِ بِه يصعد الَي السماء . »
دعاونماز نردبان مومن است كه بوسيله آن به آسمان بالا مي رود.(ترجمه)

1- حضرت محمد را معرفي نماييد . -----------------------------------------------
----------------------------------------
2- حضرت محمد درباره دعا و نماز چه مي فرمايند ؟ ---------------------------------------
3- در چه صورت دعا مانند نردبان است ؟ -

حضرت بهاءاالله درنماز كبير مي فرمايند :
« اَساَلُك ... بِاَن تَجعلَ صلاتي ناراً لتُحـرِقَ حجبـاتي التی منعتنی عن
مشاهده جمالك و نُوراً يدلني الي بحرِ وِصالك
از تو تمنا مي كنم ... نمازم را به آتشي بدل كن تا پرده هايي را كه مـرا از
ديدار تو ممانعت مي كند بسوزاند و آن را به نوري تبديل نما كـه مـرا بـه
درياي وصال تو رساند. (ترجمه)
--
4- بعضي از پرده هائي كه ما را ازخداوند دور مي سازد ذكر كنيد. -----------------------------
5- آيا دعا و نماز مي تواند مانند آتش باشد ؟ چه چيزي را مي سوزاند ؟ -------------------------
6- آيا دعا و نماز مي تواند مانند نور باشد ؟ به كجا ما را هدايت مي كند ؟ -

7- لطفا چهارجمله درباره طبيعت دعا ومناجات و نماز بنگاريد .
الف- دعا و مناجات -----------------------------------------------------------------
ب - دعا و مناجات ------------------------------------------------------------------
ج - دعا و مناجات ------------------------------------------------------------------
د - دعا و مناجات -------------------------------------------------------------------

کتاب اول - دعا و مناجات - قسمت سوم
اين بيان حضرت عبدالبهاء را مطالعه نموده در معاني آن تعمق كنيد :
« الحمدالله قلبت متذكر به ذكرالهي و روحت مستبشر به بشارات االله است
و مشغول به مناجاتي، حالت مناجات بهترين حالات است زيرا انسـان بـا
خدا الفت مي نمايد علي الخصوص مناجات درخلوت در اوقات فراغت مثل
نيمه شب، في الحقيقه مناجات روح مي بخشد .»
1- پرحلاوت ترين حالات عالم وجود چيست ؟ ---------------------------------------------

2- «حالت دعا » به چه معني است ؟ ---------------------------------------------------
3- چند نتيجه ازحالات دعا و مناجات را ذكر كنيد.

کتاب اول - دعا و مناجات - قسمت چهارم :
اين بيان حضرت بهاءاالله را مطالعه نموده در آن تعمق كنيد :
« اَنِ اقرَأ يا عبد ما وصلَ اليك من آثارِالله بِرَبوات المقَربينَ لتَستَجذب بِهـا
نَفسك وتَستَجذب من نَغَماتك اَفئده الخَلايقِ اَجمعين و من يقرَء آيات االله
في بيته وحده لَينشر نَفَحاتها الملائكه النّاشرات الي کل ا لجهات وينقَلـب
بِها كُل نَفسٍ سليمٍ ولَو لَن يستَشعرَ في نَفسه و لكن يظهرُ علَيه هذَا الفَضلُ
في يومٍ منَ الايامِ كَذلك قُد ر خَفيات الامرِ من لَدن مقَدرٍ حكيمٍ »
اي بنده ، آنچه از آثار الهي به تو رسيد با الحان مقربان تلاوت نما تـا هـم
خودت از آن منجذب شوي و هم دلهاي جميع خلائق از نغمات تو منجذب
گردند و كسي كه در خانه اش به تنهائي آيات الهي را تلاوت نمايد، ملائكه
ناشرات بوي خوش اين آيات را در فضاهاي دور منتشر مي نماينـد و هـر
نفس سليمي از آن منقلب می شود حتي اگر در آن زمان خود از آن آگاه
نشود ،اما اين فضل روزي بر او ظاهر خواهد شد و اينگونه اسـرار الهـي از
جانب خداوند دانا مقدر گشته است. (ترجمه)

کتاب اول - دعا و مناجات - قسمت چهارم2
1- « اقرَأ بِرَبوات المقَرَّبينَ » (خواندن به الحان مقربان ) به چه معني است ؟ ---------------------
2- چگونه بايد آثار الهي را تلاوت كنيم ؟ -------------------------------------------------
3- تأثير حلاوت لحن تلاوت آيات الهي در روح ما چيسـت ؟ ----------------------------------
4- حلاوت لحن تلاوت آيات الهيه درقلوب مردم چه تاثيري دارد ؟ ----------------
5- « يقرَء آيات االله » به چه معني است ؟ ---------------------------------------
6- « ينشر» به چه معني است ؟ ------------------------------------------------
7- دعا ومناجات ما برديگران، كه حتي نمي دانند ما دعا مي خوانيم چه تاثيري دارد ؟

کتاب اول - دعا و مناجات
قسمت پنجم 1:
مي دانيم كه خداوند ما را خلق كرده است. اوست دانا و بينا، آنچه را كـه مـي خـواهيم و آنچـه را كـه
احتياج داريم مي داند. پس چرا دعا كنيم؟ خداوند احتياجي به دعاي ما ندارد، اما ترقّي روح ما منوط به دعـا
و مناجات است چه كه دعا غذاي روح است. هنگامي كه دعا مي خوانيم تقويت روحاني مي يابيم. بـه واسـطه
روابط عشق و محبتمان به عوالم الهي تأييدات و عنايات حق به ما مي رسـد. دعـا و مناجـات اسـتعداد مـا را
افزايش مي بخشد تا از مواهب روحاني بهره مند گرديم و سرور حقيقي را تجربه نمائيم.
راه رسيدن به حق مستقيم و باريك است. موانع بيشماري ممكن است دراين راه باشد. به وسيله تمنا و
التماس خالصانه و مستمر مي توانيم بر اين موانع تفوق جسته و دراين سبيل هدايت شويم. پـس از آنكـه بـه
هدايت الهي در اين راه قرار گرفتيم، دعا و مناجات ما را كمك مي نمايد تا بسوي حق توجه كرده پيش رويم
تا دور نماي سرنوشت مخصوص خود را از دست ندهيم. بدين سبب است كه بايد مرتّباً دعا و مناجات بخوانيم
تا بوسيله عشق الهي روح ما ترقّي نمايد و تقويت شود و راه سعادت ابـدي را بـا كمـال اسـتقامت بپيمـاييم .

کتاب اول - دعا و مناجات
قسمت پنجم 2
حضرت عبدالبهاء مي فرمايند :
« وقتي كه انسان به نهايت تضرّع و ابتهال به مناجـات پـردازد، قصـدش
بيان محبتي است كه به خدا دارد نه ازجهت خوف از او و يا تـرس از نـار
جهنّم و نه به اميد نعيم وجنّت ... وقتي كه انسـان مفتـون حـب ديگـري
گردد ممكن نيست از ذكر معشوقش سكوت اختياركند. پس چقدرصـعب
است براي انساني كه مفتون محبت االله باشد از ذكـر او دم فـرو بنـدد ...
شخص روحاني ازهيچ چيز مسرّت نيابد مگر به ذكر الهي » (ترجمه)(4)
« اگر دوستي به ديگري محبت دارد آرزويش اظهار آن محبت است و حال
آنكه مي داند دوستش از محبت او آگاه اسـت بـا وجـود ايـن ميـل دارد
احساسات خويش را بيان كند. خدا از آرزوهاي قلوب خبير و عليم اسـت
ولي عواطفي كه انسان را به مناجات با حق دلالت مي كنـد از مقتضـيات
طبيعت است كه ناشي از محبت انسان است به حضرت يزدان » (ترجمه)

کتاب اول - دعا و مناجات
قسمت پنجم3
1- چرا بايد دعا كنيم ؟ --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
2- جملات ذيل را كامل نماييد.
الف- وقتي كه انسان به نهايت -------- و -------- به مناجات پردازد، قصدش بيان ------- اسـت
كه به خدا دارد، نه ازجهت -------- از او و يا --------- از -------- و نه به اميد------- و -------- .
ب – وقتي كه انسان -------- حب ديگري گردد -------- از ذكـر------------- سـكوت اختيـار
كند. پس چقدر ---------- است براي انساني كه مفتـون ------- باشـد از ذكـر او ---------- شـخص
روحاني ازهيچ چيز------- نيابد مگر به ------- الهي .

کتاب اول- دعا و مناجات
قسمت ششم 1 :
قسمتهاي ذيل را كه ازآثار حضرت بهاء االله درنمازكبير است از بر نماييد :
" الهی الهی لا تنظر الی آمالی و اعمالی ، بل الی ارادتک التی احاطت السموات و الارض. و اسمک الاعظم یا مالک الامم ، ما اردت الا ما اردته
و لا احب الا ما تحب.
خداي من خداي من، نظر به آرزوها و اعمال من منما، بلكه به اراده خويش
كه محيط بر آسمانها و زمين است نظر فرما . قسم بـه اسـم اعظمـت، اي
مالك جهانيان كه جز خواسته تو را نخواسته ام و دوست نمـي دارم جـز
آنچه كه تو دوست مي داري .(ترجمه)

کتاب اول- دعا و مناجات
قسمت ششم 2
" اَي رب فَاجعل صلاتي كَوثَر الحيوانِ ليبقي بِه ذاتي بِـداومِ سـلطَنَتك و
يذكُرَك في كُلِ عالَمٍ من عوالمك "
اي پروردگار من ، نمازم را چشمه آب حيات قرارده تا گـوهر وجـودم بـه
دوام سلطنت تو باقي و برقـرار مانـد و تـو را در جميـع عوالمـت ذكـر
نمايد.(ترجمه)

کتاب اول- دعا و مناجات
قسمت ششم3
«سبحا نَك من اَن تَصعد الي سماء قُربِك اَذكار المقَربينَ اَو اَن تَصـلَ الـي
فناء بابِك طُيور اَفئده المخلصينَ . اَشهد اَنك كُنت مقَدساً عـنِ الصـفات و
منَزهاً عنِ الاسماء . لا اله الا اَنت العلي الابهي»
پاك و منزّه و فراتر از آني كه اذكار مقربان به آسمان قربت راه يابـد و يـا
پرنده دلهاي مخلصان به آستانه بارگاهت رسد. گواهي مي دهم كـه تـو از
همه صفات مقدس و از همه اسماء مبرائي، نيست خدائي جز تو كه در اوج
شكوه و جلالي. (ترجمه)

کتاب اول - دعا و مناجات
قسمت هفتم ( 1)
هنگامي كه به دعا ومناجات مي پردازيم بايد افكارمان را متوجه بسوي حق نماييم . بايد امـور دنيـايي
ومادي وهرچه دراطراف ما مي گذرد حتي خود را فراموش نماييم . حضرت بهاءاالله ميفرمايند :
«يا ابنَ النورِ، انس دوني و انس بِرُوحي ، هذا من جوهرِ اَمري فَاَقبِل الَيه»
اي زاده نور ، غير مرا فراموش كن وبه من انس گير،اين جوهر امر من است
به آن روي آور(ترجمه)

کتاب اول - دعا و مناجات
قسمت هفتم (2 )
ما سوي االله را فراموش نمودن كار آساني نيست. مستلزم سـعي و كوشـش اسـت، و شـوق و خواسـتن حقيقي لازم، وقتي كه قلوب ما از تصورات و آرزوهاي شخصي پاك و منزّه باشـد، دعـاي مـا تـأثيرش شـديد
خواهد بود .
اي پسر ارض،گر مرا خواهي جز مرا مخواه و اگر اراده جمالم داري چشم از
عالميان بردار، زيرا كه اراده من و غير من چون آب و آتش در يـك دل و
قلب نگنجد.

کتاب اول - دعا و مناجات
قسمت هفتم (3)
ليواني از شير تازه و خالص را تصور كنيد. از آن مي توانيم مواد مختلفه اي مانند كـره ، پنيـر و خامـه تهيه كنيم. اما اگر قطره اي سم به آن اضافه نمائيم، آن شير آلوده شده و ديگر قابل استفاده نخواهد بود، چـه
كه ديگر پاك و خالص نمي باشد. خودپسندي سمي است كه انسان به زنـدگي خـود وارد مـي نمايـد . اگـربخواهيم دعا و نماز ما تأثير بسزايي داشته باشد بايد خود را از آن مبرا سازيم .
شرط بسيار مهم ديگر كه براي وصول به مراتب عاليه دعا و مناجات، ايمان است. بايد اطمينـان كامـل به فضل و عنايت حق داشته باشيم و يقين كنيم كه خداوند آنچه را كه به صلاح ما است برايمان مقدر مي نمايد .
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
« روح قوه نافذه دارد، دعا و مناجات داراي تأثير روحاني است. لذا دعا مي
كنيم : « خدايا اين مريض را شفا بخش»، شايد خداوند اجابت نمايد ، چـه
فردي اين دعا را مي خواند مطرح نيست، خداوند دعاي هـر بنـده اي را
اجابت مي نمايد اگر نياز حقيقي او باشد. فضل و عنايت او بـي انتهاسـت.
دعاي همه بندگان خود را اجابت مي كند حتي دعاي اين گياه را كه بالقوه
مناجات مي كند « خدايا بـر مـن بـاران بفرسـت » خداونـد دعـاي او را
اجابت مي كند و گياه رشـد مـي كنـد. خداونـد دعـاي همـه را اجابـت
مي نمايد»

کتاب اول - دعا و مناجات
قسمت هفتم ( 4)
1- حالت ما درحين دعا چگونه بايد باشـد ؟ -----------------------------------------------
2- در احيان دعا و مناجات، افكار ما بايد كجا متمركز باشد ؟ ---------------------------------
3- چگونه مي توانيم ما سوي االله را فراموش نماييم ؟ ---------------------------------------
4- اگردعا و مناجات را با قلبي پاك و فارغ از اوهام و آمال نفساني تلاوت نماييم، آن دعـا چـه تـأثيراتي
خواهد داشـت؟ -------------------------------------------------------------------
5- بعضي از صفات روحانيه را كه مي توانيم درحين دعا و مناجات از حق مسألت نماييم ذكركنيد . --
----------------------------------------------------------------
6- توضيح دهيد چرا مهم است كه دعا و مناجات با ايمان همراه باشد ؟ -------------------------
7- مقصود از « فضل وعنايت الهي » چيست ؟ --------------------------------------------
8- اگر درحين دعا افكار ما به امور ديگر مشغول باشد نتيجه آن چه خواهد بود ؟

کتاب اول - دعا و مناجات
قسمت هشتم (1)
درقسمتهاي گذشته درباره طبيعت دعا ومناجات و اينكه چگونه و چرا بايد دعا كنـيم صحبت نمـوديم. بعـلاوه لازم است بدانيم كه نماز و دعا يكي از احكام حضرت بهاءاالله است كه بايد اطاعت كنيم. نه آنكه فقـط روزانـه نماز و دعا بخوانيم، بلكه بايد لااقل هر صبح و شام آيات الهي را نيز تلاوت نماييم. حضرت بهاءاالله مي فرمايند:
« اُتلُو آيات اللهِ في كُل صباحٍ و مساء ان الذي لَم يتلُ لَم يـوف بِعهـداللهِ وميثاقه و الذي اَعرَض عنها اليوم انه ممن اَعرَض عنِ اللهِ في اَزلِ الازالِ
اتقُنَ اللهَ يا عبادي كُلكُم اَجمعونَ
آيات خدا را در هر صبحگاه و شبانگاه تلاوت نماييد. اگر تلاوت ننماييد به
عهد و ميثاق با خدا وفا نكرده ايد و كساني كه امـروز از ايـن آيـات روي
گردانند آنان در زمره كساني هستند كه از ابتداي ابتـدا از خداونـد روي
گردان بوده اند. اي بندگان من همگي تان جميعاً بـه تقـوي الله تمسـك
نماييد.(ترجمه)

کتاب اول- دعا و مناجات
قسمت هشتم (2)
مناجاتهايي را كه درهرصبح و شام و اوقات ديگر تلاوت مي كنيم، مي توانيم از ادعيه بيشـماري که توسط حضرت باب، حضرت بهاءاالله، و حضرت عبدالبهاء نازل شده است، انتخاب كنيم. اوقاتي را كـه بـراي تلاوت دعا و مناجات صرف مي كنيم و تعداد مناجات هائي كه مي خوانيم به عطش و احتياجات روحـاني مـا بستگي دارد با اين وجود حضرت بهاءاالله سه نماز نيز نازل فرموده اند، حضرت ولي امراالله مي فرمايند :
« سه صلات نازل شده است . صلات صغير شامل يك آيه است كه در هـر
بيست و چهار ساعت يكبار حين زوال بايد تلاوت شود. صلات وسطي سه
بار در روز تلاوت مي شـود، در بكـور و زوال و اصـيل. امـا صـلات كبيـر
مفصلترين اين سه نماز است و يكبار در هـر بيسـت و چهـار سـاعت در
هرحين كه انسان تمايل به اداء آن داشته باشد تلاوت مي شود.
فرد مؤمن درانتخاب يكي از اين سه صلات مختاراست، اما بايد اين فريضه
را اداكرده وشرايط و دستورات لازمه معينه مربوط به آنرا تبعيـت نمايـد .
حضرت بهاءاالله براي اين سه صلات وچند ادعيه مخصـوص ديگـر، ماننـد
لوح شفا و لوح احمد، قوه و تأثير و اهميت خاصي قائل شده انـد . بـدين
جهت بايد افراد احباء آنرا همين گونـه بپذيرنـد و بلاترديـد بـا ايمـان و
اطمينان كامل تلاوت نمايند و از طريق آن به خداوند تقرّب جوينـد و بـه
احكام و اوامرش آشنايي بيشتري بيابند »

کتاب اول- دعا و مناجات
قسمت هشتم (3)
1- آيا يك فرد بهايي فقط هنگامي كه به چيزي احتياج داشته باشد دعا مي خواند ؟
---------------------------------------------------------
2- چرا اوامر و احكام حضرت بهاءاالله را اطاعت مي كنيم ؟ ------------------------------------
3- لااقل بايد چند بار در روز دعا بخوانيم؟ ------------------------------------------------
4- اگر آيات الهي را هر صبح و شام تلاوت نكنيم، چه كرده ايم ؟ ------------------------------
5- مقصود از «روي گرداندن» چيست ؟ -------------------------------
6- حضرت بهاءاالله چند نماز نازل فرمودند ؟ ------------------
7- آيا بايد هرسه نماز را هر روز بخوانيم ؟ --------------------------------
8- اگرنماز كبير را انتخاب نموديم ، بايد آنرا روزانه چند بار ادا كنيم ؟ --------------------------
9- چنانچه نماز وسطي را انتخاب نماييم بايد آنرا چندبار بخوانيم ؟ ----------------------------
10- چنانچه نماز صغير را انتخاب نماييم بايد آنرا چند بار بخوانيم ؟ ----------------------------
11- چند ادعيه را كه قوه وتأثير مخصوصي دارد ذكركنيد . ----------------------------------
12- نماز صغير را بخوانيد .
13- در اين نماز به چه شهادت مي دهيـد ؟ ------------------------------------------------
14- « فريضه » به چه معناست ؟ -----------------------------------------------------

کتاب اول- دعا و مناجات
قسمت نهم ( 1 )
دانستيم كه حضرت بهاءاالله دعا و مناجات و نماز را يكي از احكـام ايـن دور قـرار داده انـد. بـا تـلاوت ادعيه و نماز به عهد و ميثاق الهي وفا مي كنيم. همچنين مي دانيم كه آن حضرت مناجاتهايي جهـت تـلاوت در موقعيتهاي گوناگون زندگي فرموده اند و به بعضي از آنها قوت و تأثير خاصي بخشيده اند، من جمله ايـن سه نماز مي باشد كه بايد به تنهايي آنـرا ادا نمـوده و بـاحق راز و نيـاز كنـيم. ادعيـه و مناجاتهـاي ديگـر را مي توان در تنهايي و يا در جمع تلاوت نمود . بايد درنظرداشت كه نماز جماعت مرسوم در اديان ديگر، در امر بهايي وجود نـدارد. نمـاز ميـت تنهـانمازي است كه حضرت بهاءاالله اجراي آنرا بطورگروهي اجازه فرموده اند. اين نماز به وسيله يـك نفـر تـلاوت مي شود و سايرين سكوت را رعايت مي كنند . هنگامي كه دعا مي خوانيم افكار و روح خود را متوجه و متمركز بسوي حق مي نمـاييم. بايـد قبـل ازشروع مناجات كمي تأمل كنيم تا ذهن و فكر خود را از امور دنيوي و مادي پاك و منزه نماييم. بـراي وصـول به اين مرحله، بعضي افراد در حالت سكون اسم اعظم را تكرار مي كنند. پس از اتمام مناجات، بايد دركلماتي كه تلاوت كرده ايم تفكر نماييم نه آنكه فوراً به كار و فعاليت ديگري مشغول شويم. اين حالت را بايد چـه در
تنهايي وچه در جمع انجام دهيم. وقتيكه فرد ديگري نيز دعا مي خواند مي توانيم احساس كنيم كه خود مادرحال راز و نيازيم. بايد با كمال دقّت به كلماتي كه خوانده مي شود گوش دهيم و حالـت دعـا و مناجـات را
درخود حفظ كنيم .

کتاب اول- دعا و مناجات
قسمت نهم (2)
1- وقتي كه هر روز نماز و دعا مي خوانيم به چه وفاكرده ايم ؟ ------------------------------
2- حضرت بهاءاالله چند نوع دعا نازل فرموده اند ؟ ------------------------------------------
3- چند نوع نماز وجود دارد ؟ ------------------------------------------
4- آيا مي توان نماز را به جماعت خواند ؟
-----------------------------------------
5- قبل ازشروع دعا چه بايد كرد ؟ ------------------------------------------------------
6- درپايان دعا چه بايد كرد ؟ ---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
7- وقتي كه درجلسه اي فرد ديگري مناجات مي خواند حالت ما چگونه بايد باشد ؟ ---------------
---------------------------------------------
8- هنگامي كه شخص ديگري درجلسه مناجات مي خواند بايد درباره چه چيز فكركنيم ؟ -----------
------------------------------------------------------
9- درحاليكه شخص ديگري به تلاوت مناجات مي پردازد آيا درست است كه ما دركتابچه مناجات نگـاه كنيم و در پي انتخاب مناجات براي خواندن باشيم ؟ ---------------------------
10- درباره حالت احترامي كه بايدهنگام دعا ومناجـات خصوصـاً در جلسـات رعايـت كنـيم، توضـيحاتي بنگاريد.
------------------------- -

کتاب اول دعا و مناجات
مراجع
1- نماز كبير از ادعية حضرت محبوب ، ص 65
2- بيان حضرت عبدالبهاء از مجموعة دعا و مناجات
3- منتخبات از آثار حضرت بهاء االله ، شماره 136 ص 189
4- كتاب بهاءاالله و عصر جديد ص 107
5- نقل از كتاب بهاءاالله و عصر جديد ص 107
6- نماز كبير ، ادعيه حضرت محبوب ص 67
7- همان مرجع ، ص 67
8- همان مرجع ، ص 71
9- كلمات مكنونه عربي ، شماره 16
10- كلمات مكنونه فارسي شماره 31
11- ترجمه از مكاتيب حضرت عبدالبهاء
12- كتاب مستطاب اقدس ، آية 149 صص 142-141
13- ترجمة بيان حضرت ولي امراالله

-