vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 862

ﻛﺘﺎب اول ﺗﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت روح اﻧﺴﺎن « ﻓﻬﻢ آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻬﺎﻳﻲ»


ﻗﺴﻤﺖ اول :
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از آﺛﺎر را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و درﺑﺎرة ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي آن در زﻧﺪﮔﻲ
روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻔﻜّﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ زﻳﺎرت ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻲ ﻛـﻪ در ﺑﻴـﺎن
ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ.

پنج قسمت از بیانات مبارکه جهت تعمق و تفکر تقدیم می گردد، می توانید جواب و نظرات خود را در مورد آنها با درج شماره آن بیان نمائید.
*******************************************
« اﺻﻼح ﻋﺎﻟﻢ از اﻋﻤﺎل ﻃﻴﺒﻪ ﻃﺎﻫﺮه و اﺧﻼق راﺿﻴﻪ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺑﻮده
1- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻋﺎﻟﻢ را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد؟ -
*********************************
« ﺑﮕﻮ اى اﻫﻞ ﺑﻬﺎء درﺳﺒﻴﻞ ﻧﻔﻮﺳﻰ ﻛﻪ اﻗﻮال و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ
اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻚ ﻧﺸﻮﻳﺪ»
2- در راه ﭼﻪ ﻧﻔﻮﺳﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻚ ﺷﻮﻳﻢ؟ ---------------------------------
***********************************
« ﻳﺎ اﺑﻦَ اﻟﻮﺟﻮد، ﺣﺎﺳﺐ ﻧَﻔﺴﻚ ﻓﻲ ﻛﻞﱢ ﻳﻮمٍ ﻣﻦ ﻗَﺒﻞِ أن ﺗُﺤﺎﺳﺐ «
اي ﭘﺴﺮ وﺟﻮد ، ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻮد ﻫﺮروز ﺧﻮﻳﺸـﺘﻦ
را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎ. (ﺗﺮﺟﻤﻪ)
3- ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرى ﺑﭙـﺮدازﻳﻢ ؟ ------
*********************************
« ﺑﮕﻮ اى ﺑﺮادران ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدرا ﺑﻴﺎراﺋﻴﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻗﻮال»
4- ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎراﻳﻴﻢ؟ ----------------------------------------
***********************************
« ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ و اﻋﻤﺎل ﻃﺎﻫﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻤاء ﻋﺰّ اﺣﺪﻳﻪ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ.»
5- ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ و اﻋﻤﺎل ﻃﺎﻫﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ --------------------


« اﺻﻼح ﻋﺎﻟﻢ از اﻋﻤﺎل ﻃﻴﺒﻪ ﻃﺎﻫﺮه و اﺧﻼق راﺿﻴﻪ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺑﻮده»
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻋﺎﻟﻢ را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد؟

« ﺑﮕﻮ اى اﻫﻞ ﺑﻬﺎء درﺳﺒﻴﻞ ﻧﻔﻮﺳﻰ ﻛﻪ اﻗﻮال و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ
اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻚ ﻧﺸﻮﻳﺪ»
در راه ﭼﻪ ﻧﻔﻮﺳﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻚ ﺷﻮﻳﻢ؟


« ﻳﺎ اﺑﻦَ اﻟﻮﺟﻮد، ﺣﺎﺳﺐ ﻧَﻔﺴﻚ ﻓﻲ ﻛﻞﱢ ﻳﻮمٍ ﻣﻦ ﻗَﺒﻞِ أن ﺗُﺤﺎﺳب »
اي ﭘﺴﺮ وﺟﻮد ، ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻮد ﻫﺮروز ﺧﻮﻳﺸـﺘﻦ
را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎ. (ﺗﺮﺟﻤﻪ)
ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرى ﺑﭙـﺮدازﻳﻢ ؟

ای پسران آدم
کلمه طيّبه و اعمال طاهره مقدّسه بسمآء عزّ احديّه صعود نمايد*
(كلمات مكنونه حضرت بهاءالله)
براستى چه قدرت و رمزى در اين كلمات طيّبه موجود ميباشد كه عالم جسمانى و روحانى را چنين به اهتزاز در مى آورد!!
لسان از براى ذكر او ميباشد ....آرى دعا و نيانش، كلمات مهر آميز و محبّت زا، به اوج ملكوت و افلاك صعود نموده و شادابى دگر باره به عالم وجود هديه ميدارد و تمامى عوالم وجود از اين اصوات طيبه و طاهره بهره مند گشته و به نوبه خويش ديگران را بهره مند سازند.
از جمله اين پديده هاى عجيب ، تأٍثير دعا و نيايش در رشد گياهان است. کامل‌ترين تحقيقات در اين زمينه به‌وسيلهٔ ”ريورندفرانکلين لور“ يکى از اعضاء, برجستهٔ کليسا و مؤسس بنياد تحقيقات مذهبى آمريکا انجام شده است. وى در خلال سه سال تحقيقات خود که به اتفاق ۱۵۰ نفر بر روى ۷۰۰ واحد تجربى و با ۱۰۰،۰۰۰ بار آزمايش انجام داد به اين نتيجهٔ کلى رسيد که:
”توجه و نيايش و طلب خير و برکت بر رشد گياهان تأثير مى‌گذارد“.
هم چنين ، دکتر ”چاندرابز“ دانشمند و محقق هندوستان كه براساس تجربيات فيزيکي، روانشناسى و فيزيولوژى استوار است. وى نشان داد که عالم گياهان يک عالم کاملاً زنده و سرشار از احساس و آگاهى است و حساسيت گياهان در قبال آهنگ‌هاى شادى‌بخش يا غم‌انگيز نيز همانند جانوران است.
تجربيات و تحقيقاتى كه در مورد تأثير دعا و نيايش بر روى مولكولهاى آب صورت گرفته است نيز اين موضوع را به اثبات رسانيده است.
این واقعيت كه آب برای وجود انسان و گیاه چقدر مهم است بر کسی پوشیده نیست ، اما آنچه هنوز اسرارش بر همگان آشکار نشده گواهی آب بر خلقت پروردگارش است ...
بدينگونه كه:
چند سال پیش یک محقق ژاپنی به نام پروفسور ماسارو ایموتو Masaru Emoto تحقیقات گسترده ایی را در زمینه سلول های آب انجام داد . ایشان در سلسله مقالاتی که ارائه دادند مدعی شدند که ملکول های آب نسبت به مفاهیم معنوی تاثیر پذیرند . این نظریات که از سوی موسسات علمی مورد تا ئید قرار گرفته ، مبتنی بر برسی نمونه های فراوانی از کریستال های منجمد شده آب و مقایسه آنها با یکدیگر است .
بر حسب تحقيقات ايشان، بطور کلی چهار عامل بر روی آب تاثیر می گذارند و تغییراتی در آن ایجاد می کند .
1 . نامه برای آب
2 . نمایش تصویر برای آب
3 . پخش صوت برای آب
4 . خواندن دعا بر آب
ایشان در ادامه می گوید ، آب پيام مهمى براى ما داردو اینکه نگاه عميق‌ترى به خودمان بيندازيم. زمانى كه با آيينه آب به تماشاى خود مينشينيم، اين پيام به طور شگفت‌آورى خود را شفاف و درخشان ميكند. ميدانيم كه زندگى بشرو گیاهان مستقيماً به كيفيت آبى كه در اطراف يا درون شان وجود دارد وابسته است .
اميد آن ميباشد كه جامعه انسانى با حفظ محيط زيست و با آگاهى از تأثيرات متقابلى كه از طريق دعا و نيايش و عشق و اعمال طيبه بر جمادات و نباتات و غيره ميگذارد ،درياهاى بركت را بر جان و بر جهانيان جارى گرداند.
نويسنده و گردآورنده: فروزنده

دوستان عزیز در بیان زیر تفکر و تعمق نمایید و در صورت امکان نظر خود را با دیگر دوستانتان در میان بگذارید.
« ﺑﮕﻮ اى ﺑﺮادران ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدرا ﺑﻴﺎراﺋﻴﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻗﻮال»
ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎراﻳﻴﻢ؟

دوستان عزیز در بیان زیر تفکر و تعمق نمایید و در صورت امکان نظر خود را با دیگر دوستانتان در میان بگذارید
« ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ و اﻋﻤﺎل ﻃﺎﻫﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻤاء ﻋﺰّ اﺣﺪﻳﻪ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ.»
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ و اﻋﻤﺎل ﻃﺎﻫﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟

در صورت امکان نظر خود را با دیگر دوستانتان در میان بگذارید.
ﻗﺴﻤﺖ دوم :
دراﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺪادي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺛﺎري ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده اﻳﺪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .
- راﺿﻴﻪ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ، ﻛﺪام ﻳﻚ ازاﻳﻦ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ : ؟
اﻟﻒ - ﻛﺎرﮔﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮدن ----------
ب- ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ----------
ج- درس ﺧﻮان ﺑﻮدن ----------
د- دروﻏﮕﻮ ﺑﻮدن ----------
ه- ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻮدن ----------
و-ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻗﻰ دﻳﮕﺮان ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮدن

دوستان عزیز در بیان زیر تفکر و تعمق نمایید و در صورت امکان نظر خود را با دیگر دوستانتان در میان بگذارید
ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ « ﻣﻦ ﻗَﺒﻞِ أن ﺗُﺤﺎﺳﺐ » (ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺗﻮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷـﻮد )

حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
اى ياران روحانى عبدالبهاء در اين دم كه كوكب عيد رضوان از مشرق امكان درخشنده و تابان و جهان از وجد و طرب در نهايت روح و ريحان جذب و سرور است وله و حبور و تجلّى يوم مشكور شادمانى است و كامرانى روحانى است و وجدانى نغمه و آهنگ است و ترانهء چغانه و چنگ از هر جهت آثار فرح ظاهر و از هر سمت انوار جذب و وله باهر ياران الهى در نهايت شادمانى و اصفياء رحمانى در منتهاى كامرانى زيرا يوم خروج اسم اعظم است در عراق از مدينة االله به حديقهء نوراء و حضرت مقصود در آن يوم مشهود درنهايت فرح و سرور بودند . لهذا اشراق آن بشاشت ،ملكوت وجود را احاطه نمود و در آن روز فيروز اعلآء كلمه االله بر جميع امكان گشت . پس اى ياران الهي در اين عيد مبارك بايد كلّ چنان وجد و سروري نمائيد كه ملكوت وجود را به حركت آريد . لهذا عبدالبهاء به بشارت كبرى فائز و نهايت تضرّع وا بتهال را به درگاه جمال ابهى مينمايد كه جميع ياران را به روح و ريحان آرد و سرور و شادمانى بخشد .
(منتخبات مكاتيب ج4 ص28)

عيد رضوان، عيد گل
عيدد رضوان يا به عبارتى ديگر عيـد گـل، يكى از اعياد بزرگ ديانت بهايى ميباشد. اولين روز آن، روزى ميباشد كه حضرت بهـاءاالله اظهار امر علنـى نموده و از طرفى ، آيين خود را به عنوان دعـوتى كـه از سـه اصـل كلـى تشـكيل مـيشـود معرفـى فرمودند . در تحليـل نهـائى، عيـد گل عبارت از تجليل اين سه اصل ميباشد كه عبارتند از:
١- حضرت بهاءاالله در ايـن روز ميفرمايند : »سـيف در ايـن ظهـور مرتفـع اسـت.«
به عبارتى حكم "جهاد" در ديانت بهايى نسخ شده و آزادى عقيده و مذهب، يكى از حقوق اصليه و محترم هر فرد انسانى در جامعه اى كه زندگى ميكند ميباشد.
٢- "هـيچ دينى آخـرين دين نيسـت ."
با اين اصل حضرت بهاءالله به عالم انسانى می آموزد که دین مجموعه تعالیم روحانی و اجتماعی و اخلاقی است که خداوند به مقتضای زمان و برای جوابگویی به نیازهای بشری فرستاده و تجديد اديان الهى لازمه عالم وجود ميباشد و اين اصل مستلزم بينشى بدون تعصب ميباشد.
٣- سـومين پيام الهى در آن روز آن بـود كـه خداونـد »در آن حـين بـر كـل اشـياء بـه كـلّ اسـماء تجلّى فرمود.
به عبارتى اين اصل بزرگترين بنيان فلسـفى جهـان بينـى بهـائى اسـت. حضرت بهاءاالله در كتاب مستطاب اقدس در اين مورد بيـان مـيفرمايند كـه چـون خداونـد بـر همـه اشـياء و همـه انسـانها بـه همـه صـفات خود تجلى فرمود در نتيجه بـا آغـاز عيـد رضـوان همـه كـس ذاتـا مقـدس و داراى حقـوق برابـر تلقّى ميگردد. به اين طريق ، حكم "نجاست" و اجتناب از اغيار را نسخ فرموده ، بلكـه همگـان را بـه فرهنـگ معاشـرت و وداد و الفـت بـا همـه اقـوام و مـذاهب دعـوت مينمايد.
براستى كه عيـد گـل در واقـع عيـد تولـد فرهنـگ برابـرى و آزادى و حقـوق بشـر در ايـران نـوين ميباشد.
گرد آورنده : فروزنده
منابع: چكيده اى از مقاله دكتر نادر سعيدى

- ﺟﻤﻼت ذﻳﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه؟
اﻟﻒ- ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﻮب آﻧﻘﺪر در ﺟﻬﺎن ﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻫﻴﭻ
ﺗﺄﺛﻴﺮى ﻧﺪارد.
ب - ﻫﺮ اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ آراء دﻳﮕﺮان ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ج - ﻫﺮ اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻬﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ.

4- آﻳﺎ ﻣﻮارد ذﻳﻞ «اﻋﻤﺎل ﻃﺎﻫﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ » اﺳﺖ:
اﻟﻒ- ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻣﺮاﻟﻬﻲ
ب - دﺳﺖ درازي ﺑﻪ ﻣﺎل دﻳﮕﺮان
ج - ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻃﻔﺎل
د - دﻋﺎ ﻧﻤﻮدن ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻗﻰ دﻳﮕﺮان
ج- ﮔﻔﺘﻦ دروغ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت از ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ
و- ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻮﻗﻊ ﭘﺎداش

- آﻳﺎ اﻋﻤﺎل ذﻳﻞ ﺑﺎ اﻗﻮال ﻳﻚ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ؟
اﻟﻒ - ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻰ
ب - ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدن
ج - ﺑﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮدن
د - داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﻰ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ازدواج

- آﻳﺎ ﻓﺮد ﺑﻬﺎﺋﻰ اﺟﺎزه دارد ﻧﺰد دﻳﮕﺮان ا ﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺻﻰ ﻛﻨﺪ؟ -


- ﺑﻪ ﺟﺎى اﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺻﻰ ﭼﻪ ﻛﺎرى ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫـﻴﻢ؟ -


- ﻣﻔﻬﻮم « ﺳﻤﺎء ﻋﺰّ أﺣﺪﻳﻪ» ﭼﻴﺴﺖ؟


- اﻋﻤﺎل ﺑﺪ و ﻧﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮى ﺑﺮ ﺟﻬﺎن دارد؟


- اﻋﻤﺎل ﺑﺪ و ﻧﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮى ﺑﺮ ﺷﺨﺺ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه دارد؟


ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ، مجدداً ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ . ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﮔﺮﭼـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮاﻧﻴﻢ
ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻌﺪدي را ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻴﻢ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﻢ .

« ﺻﺪق و راﺳﺘﻰ أﺳﺎس ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ »
1- اﺳﺎس ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟ -
« اﮔﺮ ﻧﻔﺴﻰ از آن ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪ از ﺗﺮﻗﻰ و ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﻬﻰ ﻣﻤﻨﻮع
ﮔﺮدد »
2- ﺑﺪون ﺻﺪق و راﺳﺘﻰ اﻧﺴﺎن از ﭼﻪ ﭼﻴﺰى ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺷﻮد ؟ -

« ﻗُﻞ ﻳﺎ ﻗَﻮم زﻳﻨُﻮا ﻟﺴﺎﻧَﻜﻢ ﺑِﺎﻟﺼﺪقِ و ﻧُﻔﻮﺳﻜﻢ ﺑِﺎﻷﻣﺎﻧﺔ»
ﺑﮕﻮ اي ﻣﺮدﻣﺎن، زﺑﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻـﺪق و راﺳـﺘﻲ و وﺟﻮدﺗـﺎن را ﺑـﻪ اﻣﺎﻧـﺖ
ﺑﻴﺎراﺋﻴﺪ. (ﺗﺮﺟﻤﻪ)
3- ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ زﺑﺎن ﺧﻮد را زﻳﻨﺖ دﻫﻴﻢ؟ ----------------------------------------------
----------------------------------------------
4- ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﻴﺎراﺋﻴﻢ؟

« ﻛُﻮﻧُﻮا ﻓﻲ اﻟﻄّﺮف ﻋﻔﻴﻔﺎً و ﻓﻲ اﻟﻴﺪ اَﻣﻴﻨﺎً و ﻓﻲ اﻟﻠﱢﺴﺎنِ ﺻﺎدﻗﺎً و ﻓـ ﻲ اﻟﻘَﻠـﺐِ ﻣﺘَﺬَﻛّﺮاً»
در ﻧﮕﺎه ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ ، در دﺳﺖ اﻣـﻴﻦ ، در زﺑـﺎن راﺳـﺘﮕﻮ و در ﻗﻠـﺐ
ﻣﺘﺬﻛﺮ. (ﺗﺮﺟﻤﻪ)
5- ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ----------- دﺳﺘﻤﺎن ﭼﻄﻮر؟ -------------- زﺑﺎﻧﻤﺎن ﭼﻄﻮر؟ -----
------- و ﻗﻠﺒﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ؟ -----------------

« ﻋﻤﻮم اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻳﺪ از ﺿﺮّ دﺳﺖ و زﺑﺎن ﺷﻤﺎ آﺳﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ »
6- ﻋﻤﻮم اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻳﺪ از ﭼﻪ ﭼﻴﺰي آﺳﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟ ---------------------------------------

عبادت
حضرت اعلى ميفرمايند:
"عبادت نما خدا را به شأنى كه اگر جزاى عبادت را جهنم قرار دهد ، تغييرى در عبادت تو حاصل نگردد."
بيان مبارك حضرت ربّ اعلى را ميتوان در دعاى امام سجاد عليه السّلام يافت كه در مناجات خود از خداوند ميخواهند.
"به عزت و جلالت سوگند، اگر رضایت تو در این باشد كه مرا تكه تكه كنند و هفتاد بار به
بدترین و دشوارترین وضع كشته شوم ، قطعاً رضایت تو براى من محبوب‌تر خواهد بود!
اگر رضایت تو در این است كه هفتاد بار با سخت ترین شكنجه ها مرا بكشند، من آن را
دوست دارم! گفتن این سخن آسان است ولى عمل كردن به آن كار هر كسى نیست.
اگر انسان فقط یك ساعت شكنجه شده باشد، آن گاه كمى از عظمت این فرمایش
امام سجاد(علیه السلام) را درك مى‌كند ."( شرح نيّت در مكارم اخلاق، صحيفه سجّاديه)
براستى نيت ما از عبادت چه ميباشد؟
آيا انجام فرائض صوم و صيام را صرفاً در قالب وظيفه اى دينى انجام ميدهيم ، يا از خوف مجازات و ولع مكافات؟
در چندى از موارد ، عبادت را محض رضا و خوشنودى الهى انجام ميدهيم؟
عده ای حاضرند برای خشنودی خدا حتی سخت ترين مصائب و بلايا را تحمل کنند.
و عدّه اى ديگر ، حتّى با جزاى جهنم در قبال عبادت ، دست از عبادت نشسته و همانا
این بالاترین نیّتها ميباشد.
گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود
هرگز من از این خبر هراسم نفزود !
جایی که تویی عذاب نبود آنجا
و آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود !
(خيام)
عالم انسانى با عبادت ، چنان قدرت وجودى پيدا مى كند كه تصرف در ماده كاينات مى نمايد، و خودش بهشت آفرين مى شود، چون مظهر تام اسماء و صفات الهى مى گردد و مى بينيد كه انسان كامل حرف بهشت را نمى زند، بلكه بهشت آفرين را طلب مى كند و اگر بهشت شيرين است، بهشت آفرين شيرينتر است. اين كلام سيد الاوصياء اميرالمومنين على عليه السلام است: "ما عبدتك خوفا من نارك، ولا طمعا فى جنتك، بل وجدتك اهلا للعباده فعبدتك"
"ترا از بيم آتش و به اميد بهشت پرستش نمى كنم، بلكه ترا شايسته پرستش يافتم و پرستش مى كنم."@
به قول شيخ بهائى در نان حلوا:
نان و حلوا چيست اى نيكو سرشت
اين عبادتهاى تو بهر بهشت
نزد اهل دين بود دين كاستن
در عبادت مزد از حق خواستن
رو حديث ما عبدتك اى فقير
از كلام شاه مردان ياد گير
چشم بر اجر عمل از كوريست
طاعت از بهر عمل مزدوريست
نويسنده: فروزنده

ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم :
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ دوم دﻳﺪﻳﻢ ، ﺟﻮاب ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻖ و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در اﻳـﻦ
ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ راﻫﻨﻤﺎي ﻛﻼس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي وﺻﻮل ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﻛﻨـﺪ . اﻣـﺎ در
ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺌﻮاﻻت، ﻧﻔﺲ ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﻮرت ارزﺷـﻤﻨﺪ اﺳـﺖ و راﻫﻨﻤـﺎي ﻛـﻼس ﭘﺎﺳـﺨﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت را ﻗﺒـﻮل
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در ﺳﺌﻮاﻻت ذﻳﻞ ﺷﻤﺎره 4 ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳـﺖ از ﮔـﺮوه اول و ﺷـﻤﺎره 6 از ﮔـﺮوه دوم ﻣﺤﺴـﻮب
اﺳﺖ .
( دوستان گرامی شما می توانید در منزل با همسرو فرزندان و یا با دوستان خود به بحث و تبادل نظر بپردازید)


- ﺻﺪق و راﺳﺘﻰ اﺳﺎس ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ .
ﭘﻨﺞ ﻓﻀﻴﻠﺖ از ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ذﻛﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
- آﻳﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺪون ﺻﺪق و راﺳﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ رﺳﻴﺪ؟ -

ﺟﻤﻼت ذﻳﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه ؟
اﻟﻒ - ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺘﻜﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ دروغ ﮔﻮﻳﺪ.
ب - ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل دﻳﮕﺮان دﺳﺖ درازي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ دﺳـﺘﺶ اﻣـﻴﻦ و
ﭘﺎك اﺳﺖ.
ج - دﺳﺖ درﺳﺘﻜﺎر ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎو ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد دراز ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
د - ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺐ و ﻣﺠﻼت ﻣﺒﺘﺬل ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ در ﺧﺼﻮص
داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﻋﻔﻴﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .
ه - ﺻﺪق و راﺳﺘﻰ ﻳﻌﻨﻰ دروغ ﻧﮕﻔﺘﻦ.
و- اﻣﺎﻧﺖ زﻳﻨﺖ وﺟﻮد اﺳﺖ.
ز- ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ راﺳﺘﮕﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﻰ ﺗﺮﻗﻰ ﻛﻨﺪ.
ح- ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﻰ دروغ ﮔﻮﻳﻴﻢ.
ط- در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، دزدى ﻛﺮدن ﻧـﺰد ﺣـﻖ ﻣـﺎﻧﻌﻰ
ﻧﺪارد.
ي- ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺷﻲء ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺻﺎﺣﺐ آن، ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻓﻜـﺮ ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪاً آن را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ دزدى ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ك- اﮔﺮ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ درﺧﺘﻰ ﭘﺮ از ﻣﻴﻮه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼﻴـﺪن ﺑﻌﻀـﻰ از
ﻣﻴﻮه ﻫﺎى آن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﺪارد.
ل- ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ و اﻧﺼﺎف و راﺳﺘﻰ رﻓﺘــﺎر ﻣﻲ ﻧﻤــﺎﻳﻴﻢ ﻗﻠﺒـﻤﺎن
ﻣﻨﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد.

آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد دروغ ﮔﻮﻳﺪ؟ -


اﮔﺮ دروغ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﭼﻪ ﭼﻴﺰى را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ؟-


اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺻﺎدق و اﻣﻴﻦ ﺑﻮدﻳﻢ وﺿﻊ ﺟﻬﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ؟


ميزان الهى يا وجدان؟
حضرت بهاءالله در كلمات مكنونه عربى ميفرمايند:
« ﻳﺎ اﺑﻦَ اﻟﻮﺟﻮد، ﺣﺎﺳﺐ ﻧَﻔﺴﻚ ﻓﻲ ﻛﻞﱢ ﻳﻮمٍ ﻣﻦ ﻗَﺒﻞِ أن ﺗُﺤﺎﺳب »
"اى ﭘﺴﺮ وﺟﻮد ، ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻮ رﺳﻴﺪگى ﺷﻮد ﻫﺮروز ﺧﻮﻳﺸـﺘﻦ
را ارزﻳﺎبى ﻧﻤﺎ."
آيا براستى از خود پرسيده ايد كه اين ارزيابى بر حسب چه معيار و مقياسى ميبايست صورت گيرد؟
در جامعه اى كه معيار اخلاقى انسانها بر حسب فرهنگ و اعتقاداتشان متفاوت ميباشد ، پس كداميك از اين ميزانها را براى ارزيابى اعمالمان ميبايست به كار گيريم؟
به نظر شما وجدان همه مثل هم میتواند در هر موردی یک حکم واحد صادر کند ؟
دوست ارجمندى ميفرمودند كه نداى درون يا به عبارتى وجدان انسانى، بهترين ترين مرجع براى اين منظور ميباشد چه كه وجدان انسانى را خطايى جايز نه!!!
براستى اين چه معيارى ميباشد كه گاهی با گرفتن مجوز از آن( وجدان)، برای کشتن مظلومى به راحتی فرمان مرگ صادر کرده وبا آرامش خیال سلاخیش میکنند ویا گاهی برای آزار مورى آه از وجدانشان برمیخیزدو... ؟
براى فهم اين مطلب لازم دانستم كه نظرى به معنى واژه " وجدان" بياندازيم.
در تعریف وجدان گويند که آن قوه ای است در باطن شخص که وی را از نیک و بد اعمال آگاهی می دهد و اين نوع ادراك و آگاهيات را " وجدانيات" مى نامند.
حقیقت مسأله این است که اگر وجدان را تحلیل کنیم خواهیم دید که وجدان اخلاقی در جهتی که مربوط به شناخت خوب و بد است، همان عقل است چنانچه در فلسفه اسلامى به عنوان بخشى از عقل عملى به شمار مى رود.
از آنجايى كه وجدان، ريشه هايى در خلقت و آفرينش انسان دارد لذا اين قسم وجدان را " وجدان فطرى" ناميده اند.
خیانت به امانت و پیمان شكنى، زشت كارى، تجاوز به حقوق دیگران، بد است. از این جهت باید آن را نشانه فطرى و آفرینشى بودن چنین نداها و داوری ها دانست.
این نداهاى وجدان، و ادراك هاى تحسین آمیز و یا سرزنش گر آن، چیزى نیست كه از خارج به انسان القا شده و به اصطلاح آموزگارى آن را تعلیم داده باشد، بلكه همگى یك نوع ندا و ادراكى است كه انسان آن را از ضمیر باطن و درون وجود خویش، مى شنود و یك امر فطرى و آفرینشى است كه دست آفرینش در نهاد هر انسانى به ودیعت نهاده است كه او را در مسیر سعادت، كمك و یارى كند.
نوع ديگر وجدان، " وجدان اخلاقى" ناميده ميشود كه تحت تربیت هاى مذهبى ، اجتماعى و شرایط اقتصادى، سیاستها و دستگاههاى تبلیغى قرار گرفته زیرا اقوام و ملل جهان، هیچگاه در پوشش تربیت واحدى و یا سیاست معینى و یا اقتصاد خاصى نبوده اند.
به عنوان مثال، همجنس گرايى ، امرى كه همه شرایع آسمانى بر تحریم آن اتفاق نظر دارند و در میان پیروان كتابهاى آسمانى از زشتى خاصى برخوردار است ولى در عین حال، در نزد گروهى فاقد چنین زشتى است و عمل نكوهیده شمرده نمى شود، و اگر زشتى چنین عمل، فطرى و نهادى بود، هرگز انسانها درباره آن، اختلاف نظر پیدا نمى كردند.
چنانچه ملاحظه ميشود كه در كشورهايى از اروپا ازدواج بين دو مرد و دو زن از نظر قانونى به تصويب رسيده و از نقطه نظر اجتماعى، اين امر به عنوان انحراف اخلاقى بر وجدان افراد مذبوره سنگينى نمينمايد!
بسى در اين گفتار تفكّر لازم كه "وجدان، محكمه اى است كه به قاضى نیاز ندارد»مقصود این است كه به داور دیگرى نیاز ندارد ووجدان در داورى خود مستقل است.
در نهج البلاغه امیر المؤمنین (ع) ميفرمايند:
وجدان محكمه ايست که اگر کسی قلب خود را به امور باطل نیالاید به طور قطع او
را در قضاوت و داوری حتی علیه خود کمک خواهد کرد.
از اين بيان استنباط ميشود كه وجدان انسانى قابل انعطاف بوده، می‌تواند تحت تأثیر محیط سالم و ناسالم و تربیت صحیح و ناصحیح قرار بگیرد و از سایر امیال قوی باطنی و روحی از قبیل شهوت و غضب و سایر تمایلات فطری درونی چه بسا تغییراتی را بپذیرد.
حال به بيان مباركه حضرت بهاءالله باز گشته و در چگونگى اين ارزيابى روزانه كه بر اساس باورهاى بسى از انسانها ، وجدان يا نداى درون ، ميزان اين ارزيابى ميباشد ، جواب را در كلام فصيح و بليغ جمال اقدس ابهى در يابيم كه ميفرمايند:
"میزان الهی را در مقابل دو دیده ات برآور سپس هر روزی در ان میزان اعمال خودت را بسنج وقبل از اینکه در روز جزاء به حسابت برسند، روزی که پای همه از ترس خدا بلرزد و قلوب غافلین به تاب افتد، به حساب خود برس"
بر طبق بیانات حضرت باب و حضرت بهاءالله كلام الله وآیات الهی، حجت و میزان حق در روی زمین است و همانا اين ميزان سنجش از طريق مظهر امر به عالم بشريت ابلاغ گرديده است و همه ارزش‌های انسانی بایستی با این میزان مقایسه شود و هر كدام از این ارزش‌ها با این میزان مطابق نباشد باید آن را كنار گذاشت ..... ميزانها و ارزشهايى كه با ظهور هر پیامبر در هر عصری معیارها عوض شده صورت جدیدی بخود می‌گیرند.
"اى ﭘﺴﺮ وﺟﻮد ، ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻮ رﺳﻴﺪگى ﺷﻮد ﻫﺮروز ﺧﻮﻳﺸـﺘﻦ
را ارزﻳﺎبى ﻧﻤﺎ."
نويسنده: فروزنده
منبع:
منشور جاوید، ج14، ص173 ـ 175
گرو ه دین و اندیشه تبیان - مهدی سیف جمالی

ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺑﻴﺎﻧﺎت ذﻳﻞ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﻌﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ از ﺑﺮ ﻛﻨﻴﺪ . ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن آﺛﺎر داراي ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮد . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻔﻮس از ﺑﺮ ﻛﺮدن آﺛﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴـﺰ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﺸـﻜﻠﻲ دارﻳـ ﺪ،
ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرﻛﻪ را آﻧﻘﺪر ﺧﻮب ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺣﺘّـﻲ اﻟﻤﻘـﺪور ﺑـﻪ
ﻣﺘﻮن اﺻﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .
« ﻟﺴﺎن ﺷﻔﻘﺖ ﺟﺬّاب ﻗﻠﻮب اﺳﺖ و ﻣﺎﺋﺪه روح و ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﺳﺖ از ﺑﺮاى
اﻟﻔﺎظ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻖ اﺳﺖ از ﺑﺮاى اﺷﺮاق آﻓﺘﺎب ﺣﻜﻤﺖ و داﻧﺎﻳﻰ»
1- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻟﺴﺎن ﺷﻔﻘﺖ را وﺻﻒ ﻧﻤﻮد؟ -
2- ﻟﺴﺎن ﺷﻔﻘﺖ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ اﻟﻔﺎظ دارد؟

« اى اﺣﺒﺎى اﻟﻬﻰ در اﻳﻦ دور ﻣﻘﺪس ﻧﺰاع و ﺟﺪال ﻣﻤﻨـﻮع و ﻫـﺮ ﻣﺘﻌـﺪ ى
ﻣﺤﺮوم »
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ، ﭼﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اى در اﻳﻦ دور ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ؟ -------------------------------
ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﺪی ﭼﻪ زﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ؟ -

« ﺣﻖ ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﻮاه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮّى از ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻣﺮ اﻟﻴﻮم اﻋﻈـﻢ از ﻓﺴـﺎد و
ﻧﺰاع و ﺟﺪال و ﻛﺪورت و ﺑﺮودت ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﺣﺒﺎب ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ »
- ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﻪ و ﺿﺮر را ﺑﺮ اﻣﺮاﻟﻬﻰ وارد ﻣﻲ ﺳﺎزد؟ -

« ﺑﻪ اﻇﻬﺎر دوﺳﺘﻰ و ﻣﺤﺒﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮﻳﺪ، ﻗﻠﺒﺘـﺎن را
ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادى ﻛﻪ در راﻫﺘﺎن ﻣﻴﮕﺬرﻧـﺪ ﻣﺸـﺘﻌﻞ
ﺳﺎزﻳﺪ » (ﺗﺮﺟﻤﻪ)
- ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع دوﺳﺘﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮﻳﻢ؟--------------------------------------------------
-ﻗﻠﺒﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮔﺮدد؟

«ﻓﻜﺮ ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ ﻓﻜﺮ ﻗﻮﻳﺘﺮ ﺻﻠﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﻴﺪ . ﻓﻜﺮ ﻧﻔﺮت را ﺑﺎ ﻓﻜﺮ ﻗﻮﻳﺘﺮ
ﻋﺸﻖ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارﻳﺪ » (ﺗﺮﺟﻤﻪ)
-ﻓﻜﺮ ﺟﻨﮓ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮد؟ --------------------------------------------
-ﻓﻜﺮ ﻧﻔﺮت را ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد؟ -

ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ :
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ذﻳﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ

- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻟﺴﺎن ﺷﻔﻘﺖ ﻗﻠﻮب را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ؟ --


- آﻳﺎ ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎرات ذﻳﻞ از ﻟﺴﺎن ﺷﻔﻘﺖ ﺻﺎدر ﻣﻴﺸﻮد ؟
جوابها با بله و خیر داده شود.
اﻟﻒ - «ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﻮ!»
ب- «ﭼﺮا اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻰ »
ج- « ﻟﻄﻔﺎً ﻛﻤﻰ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ»
د- « ﻋﺠﺐ ﺑﭽﻪ ﻫﺎى ﺑﺪى ﻫﺴﺘﻴﺪ! »
ه- « ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻤﻨﻮن و ﻣﺘﺸﻜﺮم، ﺧﻴﻠﻰ ﻟﻄﻒ دارﻳﺪ! »
و- « اﻵن ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﺪارم، ﺧﻴﻠﻰ ﻛﺎر دارم. »

- آﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎى ذﻳﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺰاع و ﺟﺪال اﺳﺖ ؟
اﻟﻒ - دو ﻓﺮد در ﻣﺸﻮرت ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﻈﺮ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ب - ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﺮود ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ
ﺣﺮف ﻧﻤﻲ زﻧﺪ.
ج - ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ .
د- دو ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﻔﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.

- آﻳﺎ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮودت و ﻛﺪورت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟
اﻟﻒ - ﻳﻜﻰ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ
ﻛﺲ او را ﺑﺎ ﮔﺮﻣﻰ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
ب - در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻬﺎﺋﻰ، ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎى
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
ج- در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، در وﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ در ﺳﻜﻮت ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻛﺘﺎب ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .
د- دو ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ راﺿﻰ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ ﺑﺮوﻧﺪ

- آﻳﺎ ﺟﻤﻼت ذﻳﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ؟
اﻟﻒ - ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻼ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در ﺑﺎره دﻳﮕﺮان ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺳﺒﺐ رﻧﺠﺶ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻣﻴﺸﻮد.
ب- ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از اﺧﺘﻼف اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻧﺪارد اﮔﺮ اﻧﺴﺎن دروغ ﮔﻮﻳﺪ.
ج - ﻣﻴﺘﻮان اﺧﺘﻼف را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد.
د- ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ادا ﺷﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ه – ﻧﺰاع و ﺟﺪال ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺪال ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻧﺪارد .
و- اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﻳﺾ ﻳﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﻨﺪ ﺧﻮﺋﻲ
کند.
ز- از ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ دور اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎن
بخندیم.
ح - ذﻛﺮ اﺷﺘﺒﺎه دﻳﮕﺮان ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ط- ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو دوﺳﺖ دﻟﺨﻮري ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ،وﻇﻴﻔﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام
آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻧﺰﻳﻚ ﺷﻮد.

ي – ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﺑﻴﻦ دوﺳﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻇﻴﻔﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻃﺮف دوم ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد .

ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ :
ﺑﻴﺎﻧﺎت ذﻳﻞ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و از ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
« ﻏﻴﺒﺖ ﺳﺮاج ﻣﻨﻴﺮ ﻗﻠﺐ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﻴﺎت دل را ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ»

لا تَنَفَّس بِخطأ اَحَدًِ ما دُمتَ خاطئاً

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﻄﺎﻛﺎري ﺑﻪ ﺧﻄﺎي اﺣﺪي دم ﻣﺰن . (ﺗﺮﺟﻤﻪ)

«ﺑﺪ ﻣﮕﻮ ﺗﺎ ﻧﺸﻨﻮى،وﻋﻴﺐ ﻣﺮدم را ﺑﺰرگ ﻣﺪان ﺗﺎ ﻋﻴﺐ ﺗﻮ ﺑﺰرگ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ»


« ﻳﺎ اﺑﻦَ اﻟﻮﺟﻮد! ﻛﻴﻒ ﻧَﺴﻴﺖ ﻋﻴﻮب ﻧَﻔﺴﻚ و اﺷﺘَﻐَﻠﺖ ﺑِﻌﻴﻮبِ ﻋﺒﺎدي؟ ﻣـ ﻦ
ﻛﺎنَ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓَﻌﻠَﻴﻪ ﻟَﻌﻨَﺔُ ﻣﻨّﻲ»
اي ﭘﺴﺮ وﺟﻮد، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻴﻮب ﺧﻮدت را از ﻳﺎد ﺑﺮده اي و ﺑﻪ ﻋﻴﻮب ﺑﻨـﺪﮔﺎن
ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﻲ؟ آﻧﺎن ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﻮد روا دارﻧﺪ. (ﺗﺮﺟﻤﻪ)

1- ﻏﻴﺒﺖ ﭼﻪ اﺛﺮى ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﮔﺬارد؟ ----------------------------------------
-----------------------------------------
2- ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﻮب دﻳﮕﺮان ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ ، ﺑﺎﻳﺪ از ﭼﻪ ﭼﻴﺰي آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ ----------------------
-----------------------------------------
3- اﮔﺮ ﻋﻴﺐ دﻳﮕﺮان را ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ، ﺑﺮاي ﻣﺎ ﭼﻪ اﺗّﻔﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘـﺎد ؟ -------------------------
-----------------------------------------
4- وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻴﻮب دﻳﮕﺮان ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آورﻳﻢ ؟

ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺸﺘﻢ :
1- اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻋﻴﻮب دﻳﮕﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ﭼﻪ اﺗّﻔﺎﻗﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روح او ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ؟ -------------
---------------------------------------------------------------
2- ﻏﻴﺒﺖ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮى ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻬﺎﺋﻰ دارد؟ -----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

3- ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻋﻴﻮب دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ -

4- ﺟﻤﻼت ذﻳﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه ؟
اﻟﻒ - اﮔﺮ درﺑﺎرة ﺧﻄﺎﻫﺎى واﻗﻌﻰ دﻳﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ،ﻏﻴﺒﺖ ﻧﻜﺮده اﻳﻢ.
ب – اﮔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن درﺑﺎرة ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻴﻮب ﺷﺨﺼﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ
، ﻏﻴﺒﺖ ﻧﻜﺮده اﻳﻢ .
ج - ﻏﻴﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از آن
اﻧﻀﺒﺎط ﻻزم اﺳﺖ .
د- اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻗﻮل دﻫﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را درﺑﺎرة دﻳﮕـﺮان ﻣـﻲ ﮔـﻮ ﻳﻴﻢ
ﺗﻜﺮار ﻧﻜﻨﺪ، ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮدن ﺿﺮرى ﻧﺪارد .
ه- ﻏﻴﺒﺖ ﻳﻜﻰ از ﺳﺮﺳﺨﺘﺮﻳﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﺗّﺤﺎد اﺳﺖ .
و- اﮔﺮ ﻋﺎدت ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره درﺑﺎرة دﻳﮕـﺮان ﺻـﺤﺒﺖ ﻛﻨـﻴﻢ ، در ﺧﻄـﺮ
ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮدن ﻣﻲ اﻓﺘﻴﻢ.
ز- وﻗﺘﻲ در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﻔﻞ روﺣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي دادن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ اﻓـﺮاد
در ﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﻮد ،ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد .
ح- ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺷـﻮﻳﻢ ، ﺑﺎﻳـﺪ در ﻋﻴـﻮب
ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ .
ط- اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺎرى ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺿـﺮرش ﺑـﻪ اﻣﺮاﻟﻬـﻲ ﻳـﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﻢ .
ي- اﮔــﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺎرى ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﺮرش ﺑـﻪ اﻣﺮاﻟﻬـﻲ ﻳـﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺤﻔﻞ روﺣﺎﻧﻰ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ.
ك- اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴـﺮ ﺧـﻮد درﺑﺎر ةﺧﻄﺎﻫـﺎي دﻳﮕـﺮان ﺻـﺤﺒﺖ ﻛﻨـﺪ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﺴﺖ ، ﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اى را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن دارﻧﺪ .

ﺑﺨﺸﻲ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻛﺮده اﻳﺪ داراى ﻫـﺪف ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻـﻲ
اﺳﺖ . ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ
از آﻳﺎت اﻟﻬﻰ را ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺗﻼوت ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ اﻳﺠـﺎد اﻳـﻦ
ﻋﺎدت ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮورى را ﺑﺮاي ﺗﺮﻗّﻰ روﺣﺎﻧﻰ ﺧﻮد، آﻏـﺎز ﻛـﺮده اﻳـﺪ . ﺣـﺎل
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎء اﷲ را داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ روز ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از آن را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ. ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﻨﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ
اوﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .

-