vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
تاریخی 844

خاطره‌ای از رشت / جناب طرازالله سمندری
(توضیح: جناب شیخ کاظم سمندر در شهر رشت حجرۀ تجارت دایر کرده بودند که جناب طرازالله سمندری مدیریت شعبه را به عهده داشتند. این خاطره را تعریف کرده‌اند)
خادم حجره به واسطۀ بیماری و یا سبب دیگر چند روزی غایب شد و نظافت حجره انجام نگرفت. روزی این مطلب را با دفتردار در میان گذاردم و با لطافت یادآوری کردم که بهتر بود حجره را تنظیف سازد. امّا او که صاحب اداره نبود و شغل خاصّ حسابداری را به عهده داشت، متعذّر شد و اظهار داشت که پدر شما بنده را به عنوان حسابدار و کاتب معیّن فرموده‌اند نه به عنوان نوکر؛ و او فقط مسئول کار خود می‌باشد. صاحب حجره و اداره است که در حقیقت مسئول واقعی امور سائره می‌باشد و جبران هر نقصی با او است.
این تذکّر حکیمانه را بجا دانستم و چون صاحب حجره بودم، سحرگاه روز بعد، قبل از آمدن دفتردار به حجره رفتم و به تنظیف آن پرداختم. در حین جارو کردن و نظافت خوشحال بودم. از خود پرسیدم چرا من از انجام این کار راضی هستم و دفتردار ناراضی است. به علّتش پی بردم. این حجره حجرۀ من و پدر من است؛ متعلّق به من است. ولی این شخص برای گرفتن مزد اینجا آمده است. شغل خاصّی به عهده دارد و به این علّت متعذّر است. امّا من برای دریافت مزد کار نمی‌کنم.
تذکّر او از جهتی حکیمانه بود و مرا متذکّر نمود. به خودم و به احبّاء می‌گفتم که خویشتن را صاحبخانه در امر الهی بدانیم نه میهمان و برای هر خدمتی مهیّا و آماده باشیم و احساس مسئولیت نماییم. لله خدمت کنیم نه برای منافع خصوصیّه و شخصیّه. امر الهی را متعلّق به خود دانیم و خود را متعلّق به امرالله شماریم. (طراز الهی، ج1، ص179 به نقل از بیانات جناب علی نخجوانی)
-