vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 796

پيام ساحت رفيع به يكي از احبا راجع به تعطيلي محل كسب در ايام محرمه در رفسنجان ، كرمان ، جيرفت ،ساري
18شهرالنور 172،
22ژوئن 2015

دوست عزیز روحانی،شرح تضییقاتی که اخیرا بر بندگان موقن جمال اقدس ابهی در شهرهای رفسنجان،جیرفت،کرمان وساری وارد آمده موجب تاسف وتاثر عمیق معهد اعلی گردید. مقرر فرمودند به شرح زیر مرقوم گردد:
طبق اطلاعات واصله عزیزان آن مناطق همانند عده ی روز افزونی از دیگر بهاییان ایران به علت تعطیل کردن محل کسب خود در ایام تعطیلات بهایی تحت فشار مضاعف مسئولین امور واقع شده اند. این اعمال غیر قانونی بدون شک بخشی از برنامه های وسیع دشمنان امر مبارک برای ایجاد محدودیتهای اقتصادی در جامعه بهایی ایران بوده وهدف آنست که به زعم باطل خود نیروی اراده احبا را تضعیف نموده وعزم راسخ آنان را برای اقامت وکسب معیشت در وطن مالوف را متزلزل سازند.
احبای عزیز رفسنجان، جیرفت،کرمان وساری باید بدانند که با توجه به فعالیتهای گسترده وشدید علیه جامعه بهایی،تعطیل کردن محل کسب وکار در ایام تعطیلات امری اهمیت بیشتری می یابد زیرا موقعیتی برای پیروان جانفشان حضرت بهاالله فراهم میسازد تا بار دیگر نه تنها با تاسی به استقامت سازنده اجازه ندهند که حقوق شهروندی آنان به خاطر تعصبات جاهلیه پایمال گردد بلکه تعهد خود برای کمک به ایجاد اجتماعی پویا وپیشرو را نیز آشکار سازند.
متعصبین بی انصاف از این آزار واذیت به آسانی دست برنخواهند داشت. لذا آن عزیزان باید به نحوی حکیمانه ومستمر وعلیرغم گوش ناشنوا، با صبر وتحمل واستفاده از روشهای متداول قانونی به دادخواهی خود ادامه دهند وبا لحنی محترمانه وخالی از هر نوع کینه این بی عدالتی های وارده واین نقض حقوق شهروندی خود را به اطلاع عموم رسانند. بعلاوه حائز کمال اهمیت است که اعضای جامعه بهایی به همبستگی کامل خود ادامه دهند وتا حد امکان به رفع زیانهای اقتصادی وارده بر عزیزانی که آماج این ظلم وستم واقع شده اند کمک نمایند.
رعایت حکم عدم اشتغال به کار در ایام تعطیلات بهایی البته از اهمیت فراوان برخوردار بوده واگرچه با مقام ومنزلت امر مبارک در مقام دیانتی مستقل ودارای حقوق وامتیازات مختصه ی خود مستقیما خود وابسته می باشد ولی درنهایت وظیفه ای است روحانی که هر پیرو مخلص حضرت بهاالله فردا ووجدانا موظف به اجرای آن است. احبای عزیز بجز درموارد استثنایی مشخصی که قبلا تعیین شده است باید نهایت سعی خود را در انجام این وظیفه روحانی مجری دارند و متحدا متفقا آشکار سازند که هیچ عاملی اعتقادات راسخ آنان را متزلزل نخواهد کرد. در عین حال باید بدانند که اگر عضوی از اعضای جامعه به هر دلیلی موفق به اجرای این حکم محکم نشود مشمول محدودیت های اداری نخواهد شد ونباید هم اجازه داد که خدای نکرده اظهار نظر مختلف درباره این مسئله به اتحاد جامعه بهایی لطمه ای وارد آورد.
درحالیکه احبای باوفای ساکن ایران با اتکا به نیروی حیات بخش ایمان وبا توکل کامل به عنایات روح بخش جمال اقدس ابهی به ادای وظائف دینی خود مشغول بوده وخواستار رفتار منصفانه اولیای امور نسبت به خود ودیگر شهروندان می باشند،وچون این خواسته ها با لجاجت وعدم رسیدگی مسئولین روبرو شده ومی شود،بیت العدل اعظم در تدارک تمهیداتی هستند تا حقایق مربوط به وقایع اخیربه گوش مردم جهان برسد که شایدجامعه جهانی وافراد خیرخواه ونیک اندیش عالم در اعتراض به این اعمال غیر انسانی قیام نمایند.
معهد اعلی در اعتاب مقدسه علیا شمول عنایات وتائیدات الهیه را در حق آن سالکان سبیل عشق ووفا از درگاه ایزد متعال مسئلت مینمایند.

باتقدیم تحیات
بيت العدل اعظم