vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
بیانات مبارکه 793

حضرت عبدالبهاء در بیانی به این مضمون می فرمایند:

اقتصاد اساس راحت و آسایش بشری است٬ آدم

ولخرج همیشه در زحمت است٬ اسراف از طرف

هرکس که باشد٬ گناه نا بخشودنی است ما هرگز

نباید مثل بعضی گیاهان، انگلی زندگی کنیم هر

کس باید شغلی داشته باشد چه شغل فکری و

چه شغل بدنی٬ و باید با پاکی و آزادگی٬ محترم

و شرافتمندانه زندگی کند به طوری که سرمشق

دیگران گردد هر گاه شخصی به یک قرص نان

خشک قناعت کند و راضی باشد٬ هزاران بار بهتر

از آن است که غذایی شاهانه داشته باشد ولی

پول آن از جیب دیگران به ناحق در آمده باشد

فکر و روح شخص قانع٬ همیشه آرام و قلبش

راحت و مسرور است.

ظهور جدید برای عصر جدید صفحه 126
حضرت عبدالبهاء