vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
بیانات مبارکه 779

حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
انسان خوب است که بخندد. خنده راحتی روحانی می‌آورد. وقتی ما در زندان بودیم و تحت محرومیت و شکنجۀ بی‌اندازه به سر می‌بردیم، هر یک در انتهای روز یکی از خوش‌ترین حوادث را بیان می‌کرد و اکثر اوقات مسجونین به حدّی می‌خندیدند که اشک بر گونه‌ها فرو می‌ریخت. سعادت هرگز مربوط به اوضاع مادّی ظاهری نیست. اگر چنین بود که سالیان دراز زندان خیلی به حزن و سختی می‌گذشت. ولی چنین نبود. بلکه در نهایت درجۀ سرور و روحانیت گذشت. (درگه دوست، ص161)
حضرت عبدالبهاء