vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
بیانات مبارکه 775

حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
"ای یاران الهی به کمال نشاط وانبساط عالم انسانی را خدمت نمایید وبه نوع بشر محبت نمایید نظر به حدودی نکنید وممنوع به قیودی نشوید زیرا حدود وقیود در ظهور کمالات انسانی حجاب ظلمانی گرددوآزادی سبب ظهور موهبت الهی شود آنی سکون نیابید ودقیقه ای قرار مجویید ودمی نیاسایید مانند دریا پر جوش گردیدوبمثابه نهنگ بحر بقا بخروش آیید صمت وسکون وقرار وسکوت شان اموات است نه احیا واز خصائص جماد است نه طیور گلشن ملااعلی عنقریب این بساط حیات منطوی شود واین لذائذ ونعما منتهی گردداز برای نفوس یاس حاصل شود وهر مقصد وآرزویی باطل گرددپس تا جان در جسد است باید حرکتی نمود وهمتی کرد وبنیانی بنیاد نهاد که قرون واعصار فتور به ارکان نرساند واحقاب و ادهار سبب انهدام نشود ابدی باشد وسرمدی تا سلطنت جان ووجدان در دوجهان ثابت وبرقرار گردداینست وصیت عبدالبهاءواینست نصیحت این مرغ پرشکسته وبال. ع ع
مکاتیب حضرت عبدالبهاءجلد4 ص134
حضرت عبدالبهاء