vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 217

هُو الابهی
ای خداوند تو شاهد و آگاهی که در دل و جان جز آرزوی رضای تو مرادی
ندارم و جز در بزم ميثاق راهی و کامی نجويم شب و روز دردمند درد تو ام
و روز و شب مجروح تيغ و خدنگ تو جز به ملکوت ابهايت ناله و فغانی نکنم
و جز در پناه احديّتت امن و امان نجويم بيزار از هر بيگانه ام و به يگانگی
تو دل بسته ام از غير تو بيزارم و از ما دونت در کنار ای پروردگار موفّق
بدار تا از سودائيان تو گردم و از شيدائيان تو شوم سر دفتر مجنونان
روی تو گردم و رسوائيان کوی تو اين موهبت را شايان فرما و اين
عنايت را رايگان کن توئی پروردگار و توئی آمرزگار .
ع ع
حضرت عبدالبهاء