vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه فارسی
بنام گوينده توانا
ای صاحبان هوش و گوش اوّل سروش دوست اينست*

ای بلبل معنوی
جز در گلبن معانی جای مگزين و ای هده...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر روح
هر طيری را نظر بر آشيان است و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر طيور افئده عباد که بتراب فانی قانع شده از ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای دوست
در روضه قلب جز گل عشق مکار و از ذيل بلبل حبّ و شوق دست مدار* مصاحبت ابرار را غنيمت دان و از مرافقت اشرار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر انصاف
کدام عاشق جز در وطن معشوق محلّ گيرد و کدام طالب که بی مطلوب راحت جويد؟ عاشق صادق را حيات در وصال اس...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر خاک
براستی ميگويم غافلترين عباد کسی است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفوّق جويد* بگو ای برادران...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسران ارض
براستی بدانيد قلبی که در آن شائبه حسد باقی باشد البتّه بجبروت باقی من در نيايد و از ملکوت تقديس من...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر حبّ
از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله قدم اوّل بردار و قدم ديگر بر عالم قدم گذار و در...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر عزّ
در سبيل قدس چالاک شو و بر افلاک انس قدم گذار قلب را بصيقل روح پاک کن و آهنگ ساحت لولاک نما*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای سايه نابود
از مدارج ذلّ وهم بگذر و بمعارج عزّ يقين اندرا* چشم حق بگشا تا جمال مبين بينی و تبارک اللّه أحسن ال...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر هوی
براستی بشنو چشم فانی جمال باقی نشناسد و دل مرده جز بگُل پژمرده مشغول نشود زيرا که هر قرينی قرين خود ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر تراب
کور شو تا جمالم بينی و کر شو تا لحن و صوت مليحم را شنوی و جاهل شو تا از علمم نصيب بری و فقير شو تا از ب...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای صاحب دو چشم
چشمی بربند و چشمی برگشا* بربند يعنی از عالم و عالميان برگشا يعنی بجمال قدس جانان*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسران من
ترسم که از نغمه ورقاء فيض نبرده بديار فنا راجع شويد و جمال گُل نديده بآب و گِل باز گرديد*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای دوستان
بجمال فانی از جمال باقی مگذريد و بخاکدان ترابی دل مبنديد*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر روح
وقتی آيد که بلبل قدس معنوی از بيان اسرار معانی ممنوع شود و جميع از نغمه رحمانی و ندای سبحانی ممنوع گ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای جوهر غفلت
دريغ که صد هزار لسان معنوی در لسانی ناطق و صد هزار معانی غيبی در لحنی ظاهر و لکن گوشی نه تا بشنود و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای همگنان
ابواب لا مکان باز گشته و ديار جانان از دم عاشقان زينت يافته و جميع از اين شهر روحانی محروم ماندهاند ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای اهل فردوس برين
اهل يقين را اخبار نمائيد که در فضای قدس قرب رضوان روضه جديدی ظاهر گشته و جميع اهل عالين و هيا...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای دوستان من
آيا فراموش کردهايد آن صبح صادق روشنی را که در ظلّ شجره انيسا که در فردوس اعظم غرس شده جميع در آن فض...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای دوستان
رضای خود را بر رضای من اختيار مکنيد و آنچه برای شما نخواهم هرگز مخواهيد و با دلهای مرده که بآمال و آر...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای مردگان فراش غفلت
قرنها گذشت و عمر گرانمايه را بانتها رساندهايد و نَفَس پاکی از شما بساحت قدس ما نيامد* در اب...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای خاک متحرّک
من بتو مأنوسم و تو از من مأيوس* سيف عصيان شجره اميد ترا بريده* و در جميع حال بتو نزديکم و تو در جمي...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر هوی
اهل دانش و بينش سالها کوشيدند و بوصال ذی الجلال فائز نگشتند و عمرها دويدند و بلقای ذی الجمال نرسيدن...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای اهل ديار عشق
شمع باقی را ارياح فانی احاطه نموده و جمال غلام روحانی در غبار تيره ظلمانی مستور مانده* سلطان سل...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای جهلای معروف بعلم
چرا در ظاهر دعوی شبانی کنيد و در باطن ذئب اغنام من شدهايد* مَثَل شما مثل ستاره قبل از صبح اس...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای بظاهر آراسته و بباطن کاسته
مَثَلِ شما مثل آب تلخ صافی است که کمال لطافت و صفا از آن در ظاهر مشهود شود چون بدس...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای دوست لسانی من
قدری تأمّل اختيار کن هرگز شنيده ای که يار و اغيار در قلبی بگنجد؟ پس اغيار را بران تا جانان بمن...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر خاک
جميع آنچه در آسمانها و زمين است برای تو مقرّر داشتم مگر قلوب را که محلّ نزول تجلّی جمال و اجلال خود م...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای جوهر هوی
بسا سحرگاهان که از مشرق لا مکان بمکان تو آمدم و ترا در بستر راحت بغير خود مشغول يافتم و چون برق روحا...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر جود
در باديه های عدم بودی و ترا بمدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جميع ذرّات ممکنات و حقائق کائنات ر...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای بنده دنيا
در سحرگاهان نسيم عنايت من بر تو مرور نمود و ترا در فراش غفلت خفته يافت و بر حال تو گريست و باز گشت*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر ارض
اگر مرا خواهی جز مرا مخواه و اگر اراده جمالم داری چشم از عالميان بردار زيرا که اراده من و غير من چون ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای برادر من
از لسان شکرينم کلمات نازنينم شنو و از لب نمکينم سلسبيل قدس معنوی بياشام* يعنی تخمهای حکمت لدنّيم ر...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای بيگانهء با يگانه
شمع دلت برافروخته دست قدرت منست آن را ببادهای مخالف نفس و هوی خاموش مکن و طبيب جميع علّتها...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای اهل رضوان من
نهال محبّت و دوستی شما را در روضه قدس رضوان بيد ملاطفت غرس نمودم و بنيسان مرحمت آبش دادم حال نز...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای دوستان من
سراج ضلالت را خاموش کنيد و مشاعل باقيهء هدايت در قلب و دل برافروزيد که عنقريب صرّافان وجود در پيش...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر تراب
حکمای عباد آنانند که تا سمع نيابند لب نگشايند چنانچه ساقی تا طلب نبيند ساغر نبخشد و عاشق تا بجمال م...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
(در سطر اوّل لوح مذکور و مسطورست و در سرادق حفظ اللّه مستور)
ای بنده من
ملک بی زوال را بانزالی از دست منه و شاهن...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر روح
قفس بشکن و چون همای عشق بهوای قدس پرواز کن و از نَفْس بگذر و با نَفَس رحمانی در فضای قدس ربّانی بيارا...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر رماد
براحت يومی قانع مشو و از راحت بيزوال باقيه مگذر و گلشن باقی عيش جاودان را بگلخن فانی ترابی تبديل من...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای بنده من
از بند ملک خود را رهائی بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن وقت را غنيمت شمر زيرا که اين وقت را ديگر نبينی ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای فرزند کنيز من
اگر سلطنت باقی بينی البتّه بکمال جدّ از ملک فانی درگذری و لکن ستر آنرا حکمتهاست و جلوه اين را ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای بنده من
دل را از غلّ پاک کن و بی حسد ببساط قدس احد بخرام*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای دوستان من
در سبيل رضای دوست مشی نمائيد و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود* يعنی دوست بی رضای دوست خود در بيت...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای رفيق عرشی
بد مشنو و بد مبين و خود را ذليل مکن و عويل برميار* يعنی بد مگو تا نشنوی و عيب مردم را بزرگ مدان تا عي...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
وای وای ای عاشقان هوای نفسانی
از معشوق روحانی چون برق گذشته ايد و بخيال شيطانی دل محکم بستهايد* ساجد خياليد و ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای برادران طريق
چرا از ذکر نگار غافل گشته ايد و از قرب حضرت يار دور مانده ايد؟ صِرْف جمال در سرادق بيمثال بر عر...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسران آمال
جامه غرور را از تن بر آريد و ثوب تکبّر از بدن بيندازيد*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
(در سطر سيّم از اسطر قدس که در لوح ياقوتی از قلم خفی ثبت شده اين است)
ای برادران
با يکديگر مدارا نمائيد و از دني...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسران تراب
اغنيا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنيد که مبادا از غفلت بهلاکت افتند و از سدره دولت بی نصيب مان...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای ساذج هوی
حرص را بايد گذاشت و بقناعت قانع شد* زيرا که لازال حريص محروم بوده و قانع محبوب و مقبول*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر کنيز من
در فقر اضطراب نشايد و در غنا اطمينان نبايد* هر فقری را غنا در پی و هر غنا را فنا از عقب و لکن فقر ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسران غفلت و هوی
دشمن مرا در خانه من راه دادهايد و دوست مرا از خود راندهايد چنانچه حبّ غير مرا در دل منزل داد...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای مغروران باموال فانيه
بدانيد که غنا سدّيست محکم ميان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق* هرگز غنی بر مقرّ قرب وارد ن...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای اغنيای ارض
فقرا امانت منند در ميان شما* پس امانت مرا درست حفظ نمائيد و براحت نفس خود تمام نپردازيد*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای فرزند هوی
از آلايش غنا پاک شو و با کمال آسايش در افلاک فقر قدم گذار تا خمر بقا از عين فنا بياشامی*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر من
صحبت اشرار غم بيفزايد و مصاحبت ابرار زنگ دل بزدايد* من أراد ان يأنس مع اللّه فليأنس مع احبّائه و من أر...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
زينهار ای پسر خاک
با اشرار الفت مگير و مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جان را بنار حسبان تبديل نمايد*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر کنيز من
اگر فيض روح القدس طلبی با احرار مصاحب شو* زيرا که ابرار جام باقی از کف ساقی خلد نوشيدهاند و قلب م...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای غافلان
گمان مبريد که اسرار قلوب مستور است بلکه بيقين بدانيد که بخطّ جلی مسطور گشته و در پيشگاه حضور مشهود*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای دوستان
براستی ميگويم که جميع آنچه در قلوب مستور نمودهايد نزد ما چون روز واضح و ظاهر و هويداست و لکن ستر آنرا...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر انسان
شبنمی از ژرف دريای رحمت خود بر عالميان مبذول داشتم و احدی را مقبل نيافتم* زيرا که کلّ از خمر باقی ل...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر خاک
از خمر بی مثال محبوب لا يزال چشم مپوش و بخمر کدره فانيه چشم مگشا* از دست ساقی احديّه کأوس باقيه برگير...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
بگو ای اهل ارض
براستی بدانيد که بلای ناگهانی شما را در پی است و عقاب عظيمی از عقب* گمان مبريد که آنچه را مرتکب ش...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای ظالمان ارض
از ظلم دست خود را کوتاه نمائيد که قسم ياد نمودهام از ظلم احدی نگذرم و اين عهدی است که در لوح محفوظ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای عاصيان
بردباری من شما را جری نمود و صبر من شما را بغفلت آورد که در سبيلهای مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بی با...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای مهاجران
لسان مخصوص ذکر منست بغيبت ميالائيد و اگر نفس ناری غلبه نمايد بذکر عيوب خود مشغول شويد نه بغيبت خلق ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسران وهم
بدانيد چون صبح نورانی از افق قدس صمدانی بردمد البتّه اسرار و اعمال شيطانی که در ليل ظلمانی معمول ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای گياه خاک
چگونه است که با دست آلوده بشکر مباشرت جامه خود ننمائی و با دل آلوده بکثافت شهوت و هوی معاشرتم را جو...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسران آدم
کلمه طيّبه و اعمال طاهره مقدّسه بسمآء عزّ احديّه صعود نمايد* جهد کنيد تا اعمال از غبار ريا و کدورت...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر عيش
خوش ساحتی است ساحت هستی اگر اندر آئی و نيکو بساطی است بساط باقی اگر از ملک فانی برتر خرامی و مليح است...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای دوستان من
ياد آوريد آن عهدی را که در جبل فاران که در بقعه مبارکه زمان واقع شده با من نمودهايد و ملأ اعلی و اص...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای بنده من
مثل تو مثل سيف پر جوهری است که در غلاف تيره پنهان باشد و باين سبب قدر آن بر جوهريان مستور ماند* پس از ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای دوست من
تو شمس سمآء قدس منی خود را بکسوف دنيا ميالای* حجاب غفلت را خرق کن تا بی پرده و حجاب از خلف سحاب بدر آئ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای ابنآء غرور
بسلطنت فانيه ايّامی از جبروت باقی من گذشته و خود را باسباب زرد و سرخ می آرائيد و بدين سبب افتخار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای ابنآء غفلت
بپادشاهی فانی دل مبنديد و مسرور مشويد* مثل شما مثل طير غافلی است که بر شاخه باغی در کمال اطمينان ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای فرزند کنيز من
لازال هدايت باقوال بوده و اين زمان بافعال گشته* يعنی بايد جميع افعال قدسی از هيکل انسانی ظاهر ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر انصاف
در ليل جمال هيکل بقا از عقبه زمرّدی وفا بسدره منتهی رجوع نمود و گريست گريستنی که جميع ملأ عالين و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای فرزند کنيز من
از لسان رحمن سلسبيل معانی بنوش و از مشرق بيان سبحان اشراق انوار شمس تبيان من غير ستر و کتمان م...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای پسر هوی
تا کی در هوای نفسانی طيران نمائی؟ پر عنايت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرواز کنی نه در فضای وهم شيطا...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای بندگان من
شما اشجار رضوان منيد بايد باثمار بديعه منيعه ظاهر شويد تا خود و ديگران از شما منتفع شوند* لذا بر ک...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای بنده من
پستترين ناس نفوسی هستند که بی ثمر در ارض ظاهرند و فی الحقيقه از اموات محسوبند بلکه اموات از آن نفوس ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای بنده من
بهترين ناس آنانند که باقتراف تحصيل کنند و صرف خود و ذوی القربی نمايند حبّاً للّه ربّ العالمين*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی
ای دوستان من
سراج ضلالت را خاموش کنید و مشاعل باقیۀ هدایت در قلب و دل برافروزید که عنقریب صرّافان وجود در پیشگ...ادامه
حضرت بهاالله