vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی حضرت ولی امرالله
مناجات های حضرت ولی امرالله 899
هواللّه
رَبَّنا وَ مَلاذنا، ازل کُروبَنا ببزوغ شمسِ وعدک‌الکریم و خَفِّفِ هُمومَنا بنزولَ مَلائکة نصرک المُبین و اَنِر اَبصارنا بمُشاهدة آیاتِ اَمرکِ العظیم. رَبّنا اَفرِغ علینا صبراً من لدنک. ربّنا اَفتَح علی وُجوهَنا ابواب السعادة والرخاء و اذِقنا حَلاوة الهِناء وارفعنا مقاماً انت اَوعَدتَنا به فی صُحِفکَ و کُتبک. اِلی مَتی یا اِلهنا هذا الظلم و الطغیان؟ اِلی مَتی هذا الجور والعُدوان؟ هَل لَنا من مأمن اِلا اَنت؟ لا وحضرة رحمانیتک، اَنت مُجیر المُضَطرّین، اَنت سمیعُ دُعاء المَلهوفین. اَدرِکنا اَدرِکنا بفضلک یا ربنا الابهی و لا تخیّب آمالنا یا مقصود العالمین و اَرحم الراحمین. بندۀ آستانش شوقی
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 898
هواللّه
ای خدایِ مهربان، نباءِ عظیمت را به اَسبابی غیبی در عالمِ اِمکان نُصرَتی سریع بخش و یارانِ ایران را در این سبیل به خدماتی فائق موّفق کن، سَرا پردۀ وحدتِ عالمِ انسانی را در قُطبِ آفاق به مُوجبِ تعالیمِ رَبّانیّه‌ات مُرتَفَع نما و یارانِ آن سامان را در سایۀ آن خیمۀ یک‌رنگ در انظارِ عـالم جلوه ده. این حزبِ مُتِشَتّت را در ظِلّ لِـواءِ میثاقت نـاصِراً مُظفّراً جمع کن و هـر یک را عـزیـزِ دو جهان فـرمـا. آلاء و نِعَمِ مـادّی و مَـعنَوی را بَـر خادِمانِ جانفشان امرت مبذول کن و این بندگان باوفایت را در ملکوتِ خـویش به ثـوابـی جَزیل فـائز و نـائل فرما. بندۀ آستانش شوقی
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 897
هواللّه
ای مُولایِ شَفُوق و حَنون، از ملکوتِ اَبهایت نَظَری به حالِ این پروردگانِ یَدِ عِنایتت اَفکَن و حِزبِ مَظلومَت را قُوّت و شُهرَتی ده، آتشِ فُرقَت و حرقَتَت بنشان و به ماءِ ‌مَعینِ هدایتِ مَن‌علی‌الارض تسکین و تخفیف ده. قلوبِ پژمردۀ دوستان را به بشارتی جدید مَشعوف کن و بنیانِ مجیدِ امرت را در آن اقلیمِ مقدّس استوار و مُرتَفَع فرما. هر مشکلی را به یَدِ قدرتت رفع کن و وحشت و اضطراب را به آسایشِ دلِ و جان تبدیل ده. آشفتگان رُویت را به تَحَقّقِ آمال تسلیت بخش و این آوارِگانِ مُستمَند را در کَهفِ حِراست و حِمایت مَحفوظ دار. بندۀ آستانش شوقی
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 896
ای رَبّ عـزیـز، قُلوبِ مُحتَرِقۀ حَبیبانَت را به مُرورِ نَسائمِ امید و عِنایت شاد و مُهتَزّ فـرما و به انوارِ تعالیمِ آسمانیت آن خِطّه مُبـارکه را روشن کـن، خیمۀ امرت را در قطبِ آن اِقلیم جَلیل مُرتَفَع نما و یارانِ آشفتۀ رویت را به قـوّتی مَلَکوتی مَبعوث کن. مَـوَانِع و مَشاکِل را به اسبابی غیبیه زائل نما و نِـدای اِسم اَعظمت را به گوشِ قَـریب و بَعید و وَضیع و شَریف بِـرسان تا بادیۀ خـراسان که در بَدوِ ظُهور، اعلام و رایاتِ نصرتِ امرت را مرتفع ساخته دو بـاره به اِهتِزاز آیـد و از اَخلاف، رِجالی چـون اَسلاف مَبعُوث گـردنـد که صیتِ آن قِطعه نـوراء را در شرق و غـربِ عـالم مُشتَهَر سازند.
بندۀ آستانش شوقی
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 895
ای مُولای تَوانا، از عَالَمِ بالا نَظَری به این بندگان بینوا نما و آه و اَنینِ این خَسته‌دلان را اِجابَت کن. مَساعی آشفتگانِ رویت را بَرَکَتی عظیم بخش و بر اِجرایِ وَصایای مُبرَمِه‌ات مُوّفق دار، لَهیبِ فِراقت را به مِیاه عَذب اِجرائاتِ عَظیمه در سَبیلِ اَمرَت بِنشان و حُزن و اندوهِ این مُصیبت‌زدگان را از صَفحاتِ قُلوب به تَحَقُّقِ وعده‌های جانپَروَرَت مَحو و زائل کن. ذوق و شوقِ تبلیغ را در قلوبِ و ارواح تولید کن و موانعِ حالیه را یک یک مُرتَفَع ساز. قلوب را استعدادی شدید بخش و ناشرینِ لواءِ مَجید را به خِلَعِ تَقدیس و تَنزیه و خُلوصِ نیّت و راستی و صِداقت مُزّین فرما، ابواب رَخاء ِبر وَجه اهلِ بهاءِ، آن اسیرانِ مَظلوم بِگشا و عِزّت جاودانی را به یارانِ عزیزت عطاءِ کن.
تو شاهد و آگاهی که این مُشت ضُعَفا جز تو نجویند و حِرز و مَوئِلی جز تو نخواهند و امید و اِتّکالی جز وَعده‌هایِ صَریحه‌ات و تائیداتِ لارَیبّیه‌ات نداشته و ندارند. توئی مقتدر و توانا و بینا و شنوا. ای قَوّیِ قَدیر، این مُورِ ضعیف را به اِجرای وَصایای مُبارکه‌ات تائید بخش و این بندۀ مِسکین را به تَحققُّقِ نوایای مُقدّسه‌ات مُوّفَق دار تا آنچه را رضای مبارک تو است و امید و دلخواهِ یارانِ عزیز است کاملاً اجرا و اِتمام نماید. رَبّ حَقّق آمالی و یَسِّر مُنائی بِفَضلک و جودک. بندۀ آستانش شوقی
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 894
ای رَبّ توانا، تو شاهدی که در این لیلۀ لیلا بر این عاشقانِ بینوا چه وارد گشته و در این سالیانِ دراز از حینِ مُفارقتِ وَجه صَبیحَت به چه سوز و گُدازی اهلِ راز دمساز. ای مولای قَدیر، اُفتادگی و بیچارگیِ آوارگانِ کویَت را مَپَسَند و به شَدیدالقُوی این مُشت ضُعَفا را تائید کن، در اَنجُمَنِ عالم عزیزانت را عزیز و مقتدر فرما و به تَحَقُّقِ آمال، این بال و پَر شِکستگان را سَرافراز و مُفتَخَر کن تا در این چند روزۀ حیات عزّت و رفعتِ آئینت را به دیدۀ عُنصُری بنگریم و به قلبی شاد و روحی مُستَبشَر به سوی تو پرواز کنیم.
تو دانی که نام و نشانی بعد از تو نخواهیم و سُرور و شادمانی و کامرانی در این عَالمِ فانی دیگر آرزو ننمائیم، پس وَعدَت را وَفا نما و جان و روانِ این خَسته‌دلان را نشئه‌‌ای تازه بخش. دیدۀ انتظار را روشن کن و جُرحِ قلوبِ کَئیِبَه را التیام ده، به سَر منزلِ مَقصود کاروان‌های مَدینۀ عشقت را به زودی برسان و به ساحتِ وصالت دردمندانِ هِجرَت را بِکشان زیرا در این عَالَمِ اَدنی جُز ظَفَر و نُصرتِ اَمرَت را نخواهیم و در جِوارِ رحمتِ کُبری جز امیدِ وَصالَت آمالی در دل نداشته و نداریم. توئی گواه توئی ملجاء و پناه، توئی نصرت‌دهنده این جمع بی‌گناه. بندۀ آستانش شوقی
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه 889
حضرت ولی امرالله در مکتوبی که در ۱۸ فوریه از طرف ایشان به یکی از احبّاء نوشته شده چنین می‌فرمایند
"شاید بزرگترین امتحانی که احبّاء در معرض آن قرار می‌گیرند در قبال یکدیگر باشد. آنها باید به خاطر حضرت مولی‌الوری همیشه مهیّای آن باشند که از خطاهای سایرین چشم‌پوشی کنند، برای کلام ناخوشایندی که بر لسان جاری ساخته‌اند عذرخواهی کنند؛ ببخشند و فراموش کنند." انوار هدایت، شماره ۲۰۳۷
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 860
هو الله
يا رَبَّنا الأَعْلَى نَسْأَلُكَ بِحَقِّ دَمِكَ المَرْشُوشِ عَلَى التُّرابِ بِأَنْ تَجِبَ دُعاءَنَا وَتَحْفَظَنَا فِي صَوْنِ حِمايَتِكَ وَكَلاءَتِكَ وَتُمْطِرَ عَلَيْنا سَحَابَ جُودِكَ وَإِحْسانِكَ وَتُؤَيِّدَنا وَتُوَفِّقَنا عَلَى السُّلُوكِ فِي سَبِيلِكَ وَالتَّمَسُّكِ بِحَبْلِ وَلائِكَ وَإِثْباتِ حُجَّتِكَ وَانْتِشَارِ آثارِكَ وَدَفْعِ شَرِّ أَعْدَائِكَ وَالتَّخَلُّقِ بِأَخْلاقِكَ وَإِعْلانِ أَمْرِ مَحْبُوبِكَ الأَبْهى الَّذِي فَدَيْتَ نَفْسَكَ فِي سَبِيلِهِ وَما تَمَنَّيْتَ إِلاَّ القَتْلَ فِي مَحَبَّتِهِ، أَغِثْنا يا مَحْبُوبَنا الأَعْلَى وَاشْدُدْ أُزُورَنا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنا وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، وَأَطْلِقْ أَلْسِنَتَنا بِمَحَامِدِكَ وَنُعُوتِكَ، وَكَلِّلْ أَعْمَالَنَا وَمَجْهُودَاتِنا بإِكْلِيلِ قَبُولِكَ وَرِضَائِكَ وَاجْعَلْ خَاتِمَةَ حَياتِنا ما قَدَّرْتَهُ لِلْمُخْلِصِينَ مِنْ بَرِيَّتِكَ وَأَجِرْنا فِي جِوارِ رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنا فِي فَضاءِ أَنْوارِ قُرْبِكَ وَاحْشُرْنا مَعَ المُقَرَّبِينَ مِنْ أَحِبَّتِكَ وَقَدِّرْ لَنَا الوُفُودَ عَلَيْكَ وَرَنِّحْنَا بِصَهْباءِ لِقَائِكَ وَأَخْلِدْنا فِي حَدَائِقِ قُدْسِكَ وَارْزُقْنَا كُلَّ خَيْرٍ قَدَّرْتَهُ فِي مَلَكُوتِكَ يا مُغِيثَ العالَمِينَ.
- عبد عتبته شوقي
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه 859
حضرت ولی امر الله می فرمایند :
نام بهاء الله اسم اعظم است و عبارت یا بهاءالابهی در مقام استغاثه و الله ابهی در مقام تحیّت هر دو بر نفس مقدّس حضرت بهاء الله دلالت دارد معنی و مقصود از اسم اعظم آن است که جمال قدم به اجلّ و اعظم اسماء الهی مبعوث گشته اند یعنی مقام آن حضرت مقام مظهر کلّی الهی است
ملحقاتی بر کتاب اقدس ، ص ١٢۶
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه 850
دو معناى نفس...
حضرت ولی عزیز امرالله می فرمایند : " در خصوص سوالی که کرده اید،در اثار بهایی ، درحقیقت نفس دارای دو مفهوم است یا در دو مفهوم بکار می رود ، یکی نفس به عنوان هویت شخص انسانی انگونه که خداوند او را افریده است. این حقیقت در عباراتی نظیر "من عرف نفسه فقد عرف ربه"استعمال گردیده است.نفس دیگر نفس اماره است و ان میراث مظلم وحیوانی است که همه ما ان را داریم و همان طبیعت دون بشری است که می تواند به دیو موحش خودپرستی ،خشونت ، شهوت و غیره تبدیل گردد. این نفس اماره است که می بایستی علیه ان پیکار کنیم تا روحی را که در وجود ما است تقویت کرده رهایی بخشیم و ان را در نیل به کمال مساعدت نماییم. ایثار نفس به معنای مقهور ساختن این ماهیت دنی وامیال ان ومسلط کردن وجه ربانی وشریف تر خود بر ان است. نهایتا ،در عالی ترین مفهوم خود ، ایثار نفس به این معنا است که اراده بل کل وجود خویش را به مشیت الهیه تسلیم نماییم تا هر انچه را که اراده اش تعلق می گیرد با ان عمل نماید. دراین حالت اونفس واقعی ما را تطهیر فرموده ،تعالی می بخشد تا به حقیقتی بدیع و نورانی تبدیل شود ترجمه مکتوب 10 دسامبر1947 به یکی از احباء
حضرت ولی امرالله
   
تاریخی 833
درخواست ازدواج حضرت ولی امرالله
در انتهای زیارتشان (در سال 37) بود که روزی مادر حضرت ولی امرالله به ملاقات می ماکسول می‌روند و به ایشان می‌گویند که حضرت ولی امرالله قصد ازدواج با دخترشان را دارند. مری از این داستان تا چند هفته‌ای اطلاع نداشت. روحیه خانم اغلب خاطرات آن ایام را در حالی که بارقه شعف در چشمانشان می‌درخشید چنین یاد می‌کردند. آن شبهای فراموش نشدنی بعد از شام حضرت ولی امرالله شخصا به ایشان سرمشق خط فارسی می‌دادند. به ایشان یک سری قلمهای نی ریز و درشت و یک دوات مرکب و کاغذ مخصوص داده بودند و هنر خوش‌نویسی می‌آموختند. همچنین قطعاتی که خطاط معروف مشکین‌قلم کلمات مکنونه را به سه شیوه خط نوشته بود به ایشان عنایت فرمودند که از رویش بنویسند. روزهای اولیه که من (ویولت نخجوانی) و همسرم به حیفا آمده بودیم روحیه خانم کتابچه‌ای را که حضرت ولی امرالله در آن با خط بسیار شیوایشان سرمشق نوشته بودند به ما نشان داده فرمودند که «من هرگز نتوانستم مثل آن خط ظریف بنویسم و به آخر جمله که می‌رسیدم طول خط من اقلا دو برابر خط ایشان شده بود» و با لبخندی دلربا می‌فرمودند که «خیال می‌کنم که این خط نویسی بهانه‌ای بود که ایشان می‌خواستند کمی بیشتر با من باشند و مرا بهتر بشناسند». اوایل بهار بود که درختان گل ابریشم (میموزا) از گلهای زرینش پر شده بود، روزی خواهر کوچکتر حضرت ولی امرالله نزدشان آمده و گفتند حضرت شوقی افندی ایشان را در اطاقشان احضار فرموده‌اند. روحیه خانم ابدا حدس نمی‌زدند که موضوع از چه قرار است. سر راه که از مسافرخانه بیرون می‌آمدند یک شاخه کوتاه از گل ابریشم را چیدند و وقتی حضور حضرت ولی امرالله مشرف شدند آن شاخه گل را تقدیم نمودند. آن روز بود که هیکل مبارک قصد ازدواج خود را به ایشان اظهار فرمودند از آن به بعد هر وقت چشمشان به این گلهای بهاری می‌افتاد آن روز را به خاطر می‌آوردند. روحیه خانم می‌فرمودند که «قبل از ازدواجمان فقط 15 دقیقه با حضرت شوقی افندی تنها بودم». ارمغانی به حضرت امه البهاء روحیه خانم ص 31 و 32
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه 829
حضرت ولىّ عزيز امرالله مى فرمايند:
" ما مانند کسانی هستيم که زمين را شخم مى زنند و هر يک از آنها با گروه خود بايد سهم خود را در شخم زدن ادا کند و براى اينکه شيار او مستقيم پيش برود، بايد چشم خود را به مقصد دوخته و تمام حواس خويش را متوّجه کار خود سازد؛ هر گاه متوجّه اطراف شود و بخواهد ببيند عَمْرو و زيد چه کار مى کنند و از شخم زدن آنها ايراد بگيرد، بدون شک، شيار خود او کج و معوج خواهد شد. ... هر يک از ما، تنها مسؤول حيات نفس خويش است ." (ص ٨ نمونه ى حيات بهائی/ترجمه ى مصوّب)
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه 820
حضرت ولی عزیزومحبوب امرالله در (زر واتش صفحه ١٠٣)میفرمايند:
" کافی نیست که فرد بهائی فقط تعالیم را بپذیرد و به موجب آن عمل کند . او علاوه بر آن باید احساس روحانیت را در خود پرورش دهد که فقط به قوه دعا میسّر است . امر بهائی مانند جمیع ادیان الهی دیگر اساساً ماهیت عرفانی دارد هدف اصلی آن ترقّی فرد و اجتماع از طریق کسب فضائل و قوای روحانی است . ابتدا باید روح انسان را تغذیه نمود که دعا این تغذیه روحانی را به نحو احسن تأمین می نماید . ... لهذا احباء ، بالاخص جوانان ، باید لزوم دعا را کاملاً درک کنند . زیرا دعا برای ارتقاء روحانی باطنی آن ها مطلقاً لازم و حیاتی است و این همان طور که ذکر شد اساس و هدف شریعت الهی است . "
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه 813
نشر اکاذیب علیه امر بهائی در جرائد
نشر اکاذیب در جرائد و برنامه‌های تلویزیونی علیه امر مبارک روز به روز شدّت و کثرت می‌یابد. بیانی از حضرت ولی امرالله در این خصوص مشاهده شد که توجّه به آن می‌تواند سبب تنویر فکر شود: "راجع به اقوال مغرضین و نشریات در جرائد فرمودند بنویس اینگونه اعتراضات و تحریکات به هیچ وجه من الوجوه اهمّیتی نداشته و نخواهد داشت و اساس امر متین را در آن اقلیم متزعزع ننموده و نخواهد نمود. یاران را اطمینان دهند و در جمیع شئون و احوال تشویق نمایند افکار را حصر در استحکام جامعه نمایند و بر تعاون و تعاضد بیفزایند و تعالیم الهی و مبادی سامیه را تنفیذ نمایند. این است اوّلین فریضۀ یاران در آن سامان." (استخراج از توقیع مبارک مورخه 2 شهرالجلال 102 مطابق 9 آپریل 1945 خطاب به محفل ملّی ایران مندرج در صفحه 480 منتخبات توقیعات مبارکه حضرت ولی امرالله، طبع 105 بدیع، 1327 شمسی، طهران، لجنه ملّی نشر آثار امری
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه 810
حضرت ولی امرالله میفرمایند:
"زندگي عبارت از مبارزه‌اي است مستمرّ نه‌تنها عليه قوايي كه ما را احاطه كرده‌اند، بلكه مهمّ‌تر از آن عليه "نفس امّارة" خود ما. ما هرگز نمي‌توانيم به پاروهايمان اتّكاء كرده فارغ و آسوده باشيم، زيرا در اين‌صورت طولي نمي‌كشد كه متوجّه مي‌شويم به پايين رودخانه كشيده شده‌ايم. بسياري از نفوسي‌كه از امر مبارك دور مي‌شوند به اين دليل است كه از تلاش براي ترقّي و تحوّل دست برداشته‌اند. آنها مغرور يا بي‌تفاوت شده و درنتيجه از جذب قوّة روحاني و شور و نشاط زندگي از امر مبارك كه مي‌بايست كسب مي‌كردند، دست برداشته‌اند. البتّه گاهي اوقات عجز و قصور نفوس در اثر شكست در امتحانات است، و غالباً شديدترين امتحانات ما از ناحية يكديگر است. ترديدي نيست كه احبّاء بايد سعي كنند مانع از چنين اموري شوند و اگر رخ دهد، با عشق و محبّت به حلّ و فصل قضايا بپردازند. به‌طور كلّي، نود درصد مشكلات احبّاء به اين علّت است كه در ارتباط با يكديگر، و ارتباط با هيأتهاي اداري يا در زندگي شخصي خود به تعاليم و احكام الهي عامل نيستند." ترجمه - انوار هدایت شماره 388
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه 808
حضرت ولی امرالله در توقیع مبارک مورّخ ۷ اپریل ۱۹۳۵ خطاب به یکی از یاران میفرمایند:
" ... درباره استفاده از موسیقی در جلسات ضیافات نوزده روزه ... نه تنها چنین امری مورد تأیید حضرتشان میباشد بلکه عقیده دارند که بهتر است یاران در جلسات عمومی خود از سرودهای امری که خود احبّاء تصنیف کرده اند و نیز از اشعار و مناجاتهائی که بر اساس کلمات الهیّه تنظیم شده است استفاده نمایند... "(ترجمه) و همچنین حضرت ولی امرالله در توقیع مبارک مورّخ ۲۰ آگست ۱۹۵۶ خطاب به یکی از یاران میفرمایند: " ... موسیقی سازی (بوسیله آلات موسیقی) را میتوان در جلسات اعیاد بهائی نواخت"(ترجمه)
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه 791
ولى عزيز امرالله ميفرمايند :
"آبی که به بذر امرالله حیات می بخشد، خون شهداست."
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 790
هوالله
خداوندا، اولیای مخلصین، مبتلای ظلم و ستم معاندینند، تو نجات ده، و احبای آن جمال مبین ، چون اَغنام مظلوم در چنگال گرگان جَهوُل و ظَلُومند، تو رهائی بخش، عندلیبان گلشن تقدیس، در بین جُغدان گُلخن مَکر و تدلیس نالانند، تو بفریاد رَس، و دلبران پَری روی امر نازنین، در کِید اَهریمنان جور و جفایند تو آزاد فرما، اگر چه بلا عین عطا است ولی قلوب اهل وَلا ارَق از نسیم صبا ! اگر چه ظلم اعداء منادی امر اعظم ابهی است، امّا تن های بی تاب و توانِ احباء ، خستهء سهام مُترادفهء اهل بغضاء . بندهء آستانش شوقی
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 789
رَبّنا و فِّقنا علی مَعرفة اَمرکِ العظیم والتَخلُّقِ بِخُلقِک الکریم والسُّلوک فی مِنهَجِک القَویم بِفَضلِک القَدیم وَ جُودِک العمیم. اِنّکَ انتَ العلیم اِنّکَ اَنتَ الّرحمن الرحیم.
بندۀ آستانش شوقی
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه 785
حضرت ولی عزیز امرالله می فرمایند:
" کافی نیست که فرد بهائی فقط تعالیم را بپذیرد و به موجب آن عمل کند . او علاوه بر آن باید احساس روحانیت را در خود پرورش دهد که فقط به قوه دعا میسّر است . امر بهائی مانند جمیع ادیان الهی دیگر اساساً ماهیت عرفانی دارد هدف اصلی آن ترقّی فرد و اجتماع از طریق کسب فضائل و قوای روحانی است . ابتدا باید روح انسان را تغذیه نمود که دعا این تغذیه روحانی را به نحو احسن تأمین می نماید . ... لهذا احباء ، بالاخص جوانان ، باید لزوم دعا را کاملاً درک کنند . زیرا دعا برای ارتقاء روحانی باطنی آن ها مطلقاً لازم و حیاتی است و این همان طور که ذکر شد اساس و هدف شریعت الهی است . " زر و آتش ص ١٠٣
حضرت ولی امرالله