vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 219
هُوالابهی
ای پروردگار به آنچه سزاوار است موفّق کن ای آمرزگار به آنچه
لايقست مؤيّد فرما اين دست ها به دامن عفو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 21
ای پسر انصاف
کدام عاشق جز در وطن معشوق محلّ گيرد و کدام طالب که بی مطلوب راحت جويد؟ عاشق صادق را حيات در وصال اس...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 507
هُو اللّه
ای پروردگار اين بندگان ياران تو و اين کنيزان عزيزان درگاه تو
هر يک سرگشتهء کوی تو آشفتهء روی تو دلدا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 823
شهادت جناب قدّوس در بارفروش:

میرزا محمّد علی بارفروش ملقّب به قدّوس آخرین نفر از حروف حی است که در سال 1238(قمری...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 390
هُو اللّه
إلهی إلهی هؤُلاءِ عبادک الّذين استظلّوا فی ظلّ شجرة وحدانيّتک
وَ احْتَمَوْا بِحِمی قدس ربوبيّتک ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 513
هُو الابهی
ای پروردگار توئی آمرزگار و ملجأ و پناه هر گناهکار بيچارگانيم
چاره بخش دردمندانيم درمانی عطا فرما ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 625
بنام خداوند مهربان
ای مهربان دوستی از دوستان يادت نمود يادت نموديم . امروز آنچه ديده ميشود گواهی
ميدهد و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 556
هُو الابهی
ای يزدان مهربان من ای جانِ من ای جانان من
تو آگهی بر آشکار و پنهان من اين ياران سر مست باده پيمانند
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 171
يَا أَبْناءَ الرُّوحِ
أَنْتُمْ خَزائِني، لأَِنَّ فِيكُم كَنَزْتُ لآلِئَ أَسْرارِي وَجَوَاهِرَ عِلْمِي، فَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 782
نصایح حضرت عبدالبهاء بر عزت و بزرگواری نفوس
هوالله...
"پس بزرگی و عزت قدیمه مخصوص در شئون رحمانی و دخول در ظل کل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 508
هُو اللّه
ای خداوند ياران هوشمند را بنواز عيش روحانی مهيّا ساز
بزم ربّانی بيارا و جمال نورانی بنما ای پروردگ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 416
هُو اللّه
ای پروردگار عفوّی و غفوری و آمرزگاری خطا ننگری
عطا پروری گناه بپوشی پناه ببخشی و در جوار رحمت کبری م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 142
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
ارْكُضْ فِي بَرِّ الْعَماءِ ثُمَّ أَسْرِعْ فِي مَيْدانِ السَّمآءِ. لَنْ تَجِدَ الرَّا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 478
هُو اللّه
ای بی نياز ستايش ترا سزاست که اين گمگشتگان را به
شاهراه هدايت دلالت فرمودی و اين تشنگان را به عين عن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 231
هُو اللّه
ای خداوند مهربان به فرياد بيچارگان برس ای پاک يزدان
بر اين اطفال يتيم رحم فرما ای خداوند بی نياز اين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 667
بِسْمه المُهيمن القَيُّوم
ای كنيز من باين بيان كه از مشرق فم رحمن اشراق نموده ناطق باش
ای پروردگار من و يكت...ادامه
حضرت بهاالله
   
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 862
ﻛﺘﺎب اول ﺗﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت روح اﻧﺴﺎن « ﻓﻬﻢ آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻬﺎﻳﻲ»


ﻗﺴﻤﺖ اول :
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺴ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 353
هُو اللّه
ای پروردگار اين جمع ياران تواند و به جمال تو منجذبند و به نار محبّت
مشتعلند اين نفوس را ملائکهء آسما...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 9
اشراقات


هذه صحيفة اللّه المهيمن القيّوم

هو اللّه تعالی شأنه الحکمة و البيان

الحمد للّه الّذی تفرّد بالع...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 243
إلهی إلهی أَيِّدْ أَحِبّائَکَ المُخلِصينَ عَلَی الاقتفاء بِالنُّورِ
المُبينِ وَ وَفِّقْ عَبيدَکَ المُقَرّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 669
هُو اللّه
ای پاک يزدان اين نهالان جويبار هدايت را از باران ابر
عنايت تر و تازه فرما و به نسيم رياض احديّت اهتز...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 867
ازدواج حضرت عبدالبهاء
جناب میرزا محمد حسن برادر بزرگتر حضرت بهاءالله که مؤمن به امر مبارک حضرت اعلی و از طرف م...ادامه
-
   
مناجات نسوان 599
هُو الابهی
سبحانک اللّهُمَّ تَبارَکْتَ و تَعالَيْتَ و تَقَدَّسْتَ و تَنَّزَهْتَ
عن کلّ ذکر و ثناء و کلّ نعت ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 612
هُو اللّه
طفل صغيرم پستان عنايت را ثدی عزيز کن و از شهد و شير محبّتت
نشو و نما بخش و در آغوش معرفت پرورش ده در ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 630
الها معبودا مسجودا
شهادت ميدهم به وحدانيّت تو و فردانيّت تو و بخششهای قديم
و جديد تو . توئی آن كريمی كه امطار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 439
ای پروردگار خطيئات اين نفوس را عفو کن و سيّئات اين ذليلان
را ستر نما تو واقفی تو عالمی تو مطّلعی تو آگاهی ما گن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 188
ای پروردگار آن مشتاق ديدار را در ملکوتت بزرگوار کن و تاجی
از موهبت بر سر نه و خلعتی از هدايت کُبری در بر نما زب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 99
ای بنده من
پستترين ناس نفوسی هستند که بی ثمر در ارض ظاهرند و فی الحقيقه از اموات محسوبند بلکه اموات از آن نفوس ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 407
هُو الابهی
اللّهمَّ يا إلهی قد بَعَثْتَ الهَيکلَ المُکَرَّم و الطِّلَسْمَ الأَعظم علی
شکل التَّربيع فی هَيْ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 714
پیام ۱۴ خرداد ۱۳۸۷

۱۸ شهرالعظمة ۱۶۵

۳ جون ۲۰۰۸

احبّای عزیز مهد امر الله ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محب...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 95
ای پسر انصاف
در ليل جمال هيکل بقا از عقبه زمرّدی وفا بسدره منتهی رجوع نمود و گريست گريستنی که جميع ملأ عالين و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 890
جناب فروتن ( ترجمه ایران مهاجر )
این داستانی به نقل از حضرت عبدالبهاست . روزی خروسی بود که ازدواج کرد و پس از مدت...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 653
الها پروردگارا محبوبا مقصودا
بتو آمده‌ام و از تو ميطلبم آنچه را كه سبب بخشش تو است . توئی بحر جود و مالك وجود .
...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 813
نشر اکاذیب علیه امر بهائی در جرائد
نشر اکاذیب در جرائد و برنامه‌های تلویزیونی علیه امر مبارک روز به روز شدّت ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
اذکار بهائی 750
- سُبْحانَكَ يا هُو يا مَنْ هُوَ هُو يا مَنْ لَيسَ اَحَدٌ اِلّا هُو.

(ترجمه: پاك و منزّهی تو، ای خداوند، ای آنك...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 257
هُو اللّه
اللّهمّ يا إِلهی و محبوبی هؤلاءِ عبادک الّذين سمعوا ندائک و لَبُّوا
لخطابک و اجابوا دعائک و آمنو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 916
شخصی از بیت‌العدل اعظم سؤال کرد که آیا خالکوبی (tattoo) کردن در امر بهائی مجاز است؟

در جواب او مکتوبی از سوی دار...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 519
هُو اللّه
ای پروردگار ياران در هر گوشه و کنار در تحت تهديد بيگانه و اغيارند
از جان بيزار و از هر فکری در کنارند...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 124
يَا ابْنَ الرُّوحِ
خَلَقْتُكَ عَالِياً، جَعَلْتَ نَفْسَكَ دانِيَةً؛ فَاصْعَدْ إِلى ما خُلِقْتَ لَهُ.
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 284
هُو الابهی
ای پروردگار بيچارگانيم به درگاه تو پناه آورده ايم پريشان روزگاريم
در بارگاه تو سر و سامان جوئيم اف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 280
هوالابهی
ای خدای مهربان شکر ترا که بيدار نمودی و هشيار کردی چشم بينا
دادی گوش شنوا احسان نمودی به ملکوت خويش د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 858
حضرت بهاءالله می فرمایند:
فخر انسان در حکمت و عقل و اخلاق حسنه بوده نه در جمیع زخارف و کبر و غرور، کلّ از تراب م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 355
هُو اللّه
ای پروردگار اين جمع محض محبّت به اين محفل آمدند و با کمال
حبّ و وفاق حاضر شدند خدايا رويها را منوّر ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 150
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لِكُلِّ شَيْءٍ عَلامَةٌ؛ وَعَلامَةُ الْحُبِّ الصَّبْرُ فِي قَضَائِي وَالاصْطِبارُ فِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 631
الها كريما رحيما
توئی آن سلطانی كه بيك كلمه‌ات وجود موجود گشت و توئی آن كريمی
كه اعمال بندگان بخششت را منع نن...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 472
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی اِنّی اتوسّل اليک بنقطة فردانيّتک و حجاب وحيک
و کلمة ربوبيّتک أَنْ تؤيّد عبدک هذا بنغ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 725
پیام ۲ تیر ۱۳۸۸

۱۹ شهرالنّور ۱۶۶

۲۳ جون ۲۰۰۹

بهائیان عزیز در کشور ایران ملاحظه فرمایند

خواهران و برادرا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 178
هُوالله
ای آمرزگار بزرگوار اين گرفتار زلف مشکبار را از بادهء محبّتت
جامی سرشار بخش بيدار و هشيار کن غمخوار و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 509
هُو اللّه
رَبِّ رَبِّ نوّر وجوه احبّائک المخلصين و ايّدهم بملائکة نصرک المبين
و ثبّتهم علی صراطک المستقيم و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت عبدالبهاء 774
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان شرق در هيجان است و غرب در موج بی پايان
نفحات قدس در انتشار و انوار شمس حقيقت از مل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 825
حضرت باب که نام مبارکشان سید علی محمد میباشد در شب 23 مى 1844 اظهار امر فرمودند. هنگام ظهور 25 سال از عمر مباركشان م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 607
هُو اللّه
ای پروردگار اين کنيزان را در ملکوت عزّتت عزيز نما و اين اماء را
در آستان مقدّست مقبول فرما قلبشان را...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 887
حضرت بهاءالله ميفرمايند:
بگو اي دوستان دنيا را وفائي نبوده و نيست، چه كه تغيير و تبديل او در كل حين مشاهده شده ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 412
هُو اللّه
ای پروردگار اين دوستان ياران تو اند و سر مست پيمانهء پيمان
تو همه پرورده آغوش بخششند و شيرخوار پستا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 455
هُو اللّه
ای پدر آسمانی جُنود ملکوت داری و ملائکهء روحانی ما بيچارگان
مرغ بال و پر شکسته ايم ولی در فضای ملکوت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 583
هُو اللّه
ای خدا تو شاهدی و گواهی که در دل و جان آرزوئی ندارم جز آنکه
به رضايت موفّق گردم و به عبوديّتت مؤيّد ش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 92
ای ابنآء غرور
بسلطنت فانيه ايّامی از جبروت باقی من گذشته و خود را باسباب زرد و سرخ می آرائيد و بدين سبب افتخار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 203
هُو اللّه
ای پروردگار بی انباز آن ابرار را در ظلّ عنايتت پرورش ده
و آن احرار را از جميع قيودات آزاد فرما د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 20
ای دوست
در روضه قلب جز گل عشق مکار و از ذيل بلبل حبّ و شوق دست مدار* مصاحبت ابرار را غنيمت دان و از مرافقت اشرار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات اطفال 609
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند کودکی بينوا را پناه باش و بيچارهء پر گناه
را آمرزنده و مهربان ای پروردگار هر چند ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 160
يَا ابْنَ البَشَرِ
هَيْكَلُ الْوُجُودِ عَرْشي، نَظِّفْهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ لاِسْتِوائِي بِهِ وَاسْتِقْرار...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 120
يَا ابْنَ الرُّوحِ
لا تَطْلُبْ مِنِّي ما لا نُحِبُّهُ لِنَفْسِكَ، ثُمَّ ارْضَ بِما قَضَيْنَا لِوَجْهِكَ، ل...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 776
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
" امتحانات بجهت آزمایش قابلیت روح انسان پیش می آیند. خداوند از قبل بر صلاحیت و مقام ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 17
کتاب عهدی


اگر افق اعلی از زخرف دنيا خاليست ولکن در خزائن توکّل و تفويض از برای ورّاث ميراث مرغوب لا عدل له گذ...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 883
جناب ابوالفضل در کتاب کشفُ الغِطاء از قول حاج سید جواد کربلائی نقل می کنند که:
سید یحیی وقتی از طرف محمد شاه مأ...ادامه
-
   
کلمات مکنونه فارسی 73
ای فرزند هوی
از آلايش غنا پاک شو و با کمال آسايش در افلاک فقر قدم گذار تا خمر بقا از عين فنا بياشامی*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 162
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِي لأَِرْفَعَ رَأْسي عَنْ جَيْبِكَ مُشْرِقاً مُضِيئاً.
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 61
ای دوستان من
در سبيل رضای دوست مشی نمائيد و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود* يعنی دوست بی رضای دوست خود در بيت...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 167
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
عَظَمَتِي عَطِيَّتِي إِلَيْكَ، وَكِبْرِيائِي رَحْمَتِي عَلَيْكَ، وَما يَنْبَغِي لِن...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 585
هُو اللّه
ای پروردگار اين عزيزان ذليل سبيل تو گشتند و اين مه رويان
در راه محبّتت به خون آغشتند هر سينه ای مانن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 699
پیام ۱ مه ۲۰۱۳

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)
۱ مه ۲۰۱۳

پ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 728
پیام ۱ فروردین ۱۳۸۹

۱ شهرالبهاء ۱۶۷

۲۱ مارس ۲۰۱۰

پیروان حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرماین...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 731
پیام ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

۱۷ شهرالجمال ۱۶۸

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

پیروان جان‌فشان جمال قدم در کشور مقدّس ایران م...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات اطفال 617
هُو اللّه
ای بديع الألطاف لطفی بديع نما و لطافت ربيع بخشا
ما نهالانيم به دست مرحمتت کِشته و با آب و گل مودّتت س...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 140
يَا ابْنَ الوُجُودِ
اعْمَلْ حُدُودِي حُبّاً لِي، ثُمَّ انْهِ نَفْسَكَ عَمّا تَهْوى طَلَباً لِرِضائِي.
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 19
ای پسر روح
هر طيری را نظر بر آشيان است و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر طيور افئده عباد که بتراب فانی قانع شده از ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 704
پیام رضوان ٢۰۱۴

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

رضوان ۲۰۱۴ میلادی (۱۷۱ بدیع)

(...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 639
الها معبودا مسجودا
شهادت ميدهد عبد تو به وحدانيّت تو و فردانيّت تو و از بدايع فضلت مسئلت مينمايد آنچه را كه سز...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 895
ای مُولای تَوانا، از عَالَمِ بالا نَظَری به این بندگان بینوا نما و آه و اَنینِ این خَسته‌دلان را اِجابَت کن. م...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 334
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان اين انجمن بجهت نصرت کلمة اللّه و روح القدس
تشکيل شده تأييد و توفيق بخش و مؤيّد به...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 809
پیام ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

۱۵ شهرالجمال ۱۷۳
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

احبّای عزیز کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

ه...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 51
ای بيگانهء با يگانه
شمع دلت برافروخته دست قدرت منست آن را ببادهای مخالف نفس و هوی خاموش مکن و طبيب جميع علّتها...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 248
هوالله
ای خداوند بی انباز اين حقيقت مبتهله را مانند شمع روشن کن
تا در هر جمع به ذکر تو مشغول گردد نور هُدی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 456
هُو اللّه
خدايا ما ضعيفيم تو قوی کن ما نادانيم تو دانا فرما خدايا
فقيريم غنای ملکوتی ده خدايا مرده ايم حيات سر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 383
هُو الابهی
ای قويّ قدير کلّ در قبضه قدرت اسيريم تو مجير تو دستگير
عنايتی کن و موهبتی فرما ابواب فضل بگشا و نظر ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 605
هُو اللّه
ای بی نياز اين کنيز ناچيز را در آستان مبارکت قبول فرما
و اين بال و پر شکسته را در هوای قدس عنايتت پرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 34
ای همگنان
ابواب لا مکان باز گشته و ديار جانان از دم عاشقان زينت يافته و جميع از اين شهر روحانی محروم ماندهاند ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
اذکار بهائی 753
- لَكَ الحَمْدُ يا مَقْصُودَ العالَمْ وَ لَكَ الشُّكرِ يا مَحبوبَ اَفْئِدَة ِ المُخلِصين.

(ترجمه: حَمد و ثناء...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 531
هو اللّه
إِلهی إِلهی ترانی مستجيراً بکهفک المنيع و مُلْتَجئاً بملاذک
الرّفيع و لائذاً الی رکنک الشّديد و متض...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 273
هُو الابهی
إِلهی إِلهی ترانی مُضْطَرِمَ الفؤاد و مُنسَجِمَ الدُّموع و مُضطربَ القلب
مِن خَشية سَطوة قَهرک ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 779
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
انسان خوب است که بخندد. خنده راحتی روحانی می‌آورد. وقتی ما در زندان بودیم و تحت محرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 57
ای پسر رماد
براحت يومی قانع مشو و از راحت بيزوال باقيه مگذر و گلشن باقی عيش جاودان را بگلخن فانی ترابی تبديل من...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 137
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لا تَحْزَنْ إِلاّ فِي بُعْدِكَ عَنَّا، وَلا تَفْرَحْ إِلاّ فِي قُرْبِكَ بِنا وَالرُّج...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 527
هُو الابهی
أَيْ رَبِّ ترانی مَقْصُوْصَ الأَباهِرِ مکسورَ الجَناحِ مُتَعَسِّرَ الْأَحْشاءِ مُرْتَعِدَ الْأ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 254
هُو اللّه
رَبِّ رَبِّ انّی اشکرک بلسان ناطق بذکرک و قلب ثابت
علی عهدک و روح مُترصِّدٍ لانْجازِ وعدک علی ما خل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 580
هُو اللّه
ای خداوند بيهمتا اين نفوس را سرا پا نورانی و قلوبشان را
رحمانی کن و جانشان را سبحانی نما تا در جميع م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 624
بنام دوست يكتا
قلم اعلی اهل بها را بفيوضات رحمانيّه بشارت ميدهد و جميع را
نصيحت ميفرمايد تا كلّ بنصح اللّه ما...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 43
ای بظاهر آراسته و بباطن کاسته
مَثَلِ شما مثل آب تلخ صافی است که کمال لطافت و صفا از آن در ظاهر مشهود شود چون بدس...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 893
حضرت عبدالبها درمورد دل شکستن و خاطر ازاری میفرمائید
زنهار زنهار از اینکه قلبی را برنجائید
زنهار زنهار از ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 720
پیام ۲۸ اسفند ۱۳۸۷

۱۷ شهرالعلاء ۱۶۵

۱۸ مارچ ۲۰۰۹

پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

خو...ادامه
بيت العدل اعظم