vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
الواح حضرت عبدالبهاء 765
هوالابهی

ای عبدِ علی، مولای خویش را ملاحظه نما که در سبیل جمال قدم چه جانفشانی نمود و روح را به چه ارزانی مبذو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 86
ای گياه خاک
چگونه است که با دست آلوده بشکر مباشرت جامه خود ننمائی و با دل آلوده بکثافت شهوت و هوی معاشرتم را جو...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 649
الها معبودا مسجودا كريما رحيما
تو آگاهی و دانائی اين عباد لئالی محبّتت را در خزائن افئده و قلوب
باسمت حفظ نمو...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 382
هُوالابهی
إلهی إلهی ادعوک فی خفيّات قلبی و بلسان سرّی
و جهری أَن تؤيّد عبدک المُسْتجير بباب احديّتک علی ذکرک
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 84
ای مهاجران
لسان مخصوص ذکر منست بغيبت ميالائيد و اگر نفس ناری غلبه نمايد بذکر عيوب خود مشغول شويد نه بغيبت خلق ...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت بهاالله 8
لوح دنيا


بسمی النّاطق فی ملکوت البيان

حمد و ثنا سلطان مبين را لائق و سزاست که سجن متين را بحضور حضرت علی قب...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 349
هُو اللّه
ای پروردگار دلها را روشن کن ای خداوند مهربان قلوب
را رشک گلزار و گلشن فرما ای محبوب بيهمتا نفحات عنا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 578
هُو الابهَی الابهی
ای يزدان پاک اين بنده ديرين را اندوهگين مخواه شادمانی
آسمانی بخش و فرّ يزدانی بده ستاره رو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 43
ای بظاهر آراسته و بباطن کاسته
مَثَلِ شما مثل آب تلخ صافی است که کمال لطافت و صفا از آن در ظاهر مشهود شود چون بدس...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 530
رَبِّ أَنت تَعلَمُ بأَنَّ النّفوس مَحْفوفَةٌ بالنّوائب و الآفات و مُحاطَةٌ
بالمصائب و الرَّزيّاتِ کلّ بلاءٍ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 265
هُو اللّه
اللّهمّ يا واهب العطايا تختصّ برحمتک مَنْ تشاء من البرايا
تهدی من تشاء بفيضک الاعظم و تؤيّد من تشاء...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 416
هُو اللّه
ای پروردگار عفوّی و غفوری و آمرزگاری خطا ننگری
عطا پروری گناه بپوشی پناه ببخشی و در جوار رحمت کبری م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 217
هُو الابهی
ای خداوند تو شاهد و آگاهی که در دل و جان جز آرزوی رضای تو مرادی
ندارم و جز در بزم ميثاق راهی و کامی ن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 683
هُو اللّه
اللّهُمّ يا إِلهی و رَبِّی و مُنائی و نوری و بهائی و ملجئی و رجائی قد
تَحَيَّرْتُ فی ذکرک و ثنائک و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 817
بيانى از بهاء الله در باره ى مظلوميت بهائيان:
"ای دوستان بر شما وارد شده آنچه بر نفس حق وارد شده. الحمدلله ظلم ن...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 69
ای پسر کنيز من
در فقر اضطراب نشايد و در غنا اطمينان نبايد* هر فقری را غنا در پی و هر غنا را فنا از عقب و لکن فقر ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات نسوان 666
هو اللّه
ای بگم، اصحاب نار باش و اهل ريا مباش كافر باش و ماكر مباش در ميخانه ساكن شو و در كوچه تزوير مرو از خدا ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 359
هُو اللّه
خداوندا اين نفوس را ياری کن و بزرگواری بخش و از هر قيدی
عاری فرما و نگاهداری کن و دلداری ده و به جميع ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 710
پیام ۸ تیر ۱۳۸۵

۶ شـهر الرّحمة ۱۶۳

۲۹ جون ۲۰۰۶

ای حبیبان باوفا و برگزیدگان حضرت کبریا،

جامعۀ اسم اعظم در ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 810
حضرت ولی امرالله میفرمایند:
"زندگي عبارت از مبارزه‌اي است مستمرّ نه‌تنها عليه قوايي كه ما را احاطه كرده‌اند...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
تاریخی 833
درخواست ازدواج حضرت ولی امرالله

در انتهای زیارتشان (در سال 37) بود که روزی مادر حضرت ولی امرالله به ملاقات می ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 714
پیام ۱۴ خرداد ۱۳۸۷

۱۸ شهرالعظمة ۱۶۵

۳ جون ۲۰۰۸

احبّای عزیز مهد امر الله ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محب...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 554
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان در درگاهت پناه ده و به اسرارت آگاه کن
چشمم بينا نما گوشم شنوا کن و جان و دل را به ر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 336
هو اللّه
ای يزدان مهربان و بخشنده و درخشندهء زمين و آسمان ما جمعيم
پريشان تو مستمنديم درويشان تو آوارگانيم بي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 318
هُو الابهی
اللّهُمَّ يا إلهی اَتَضَرَّعُ اليک بِکلِّ عجزٍ وَ ابْتهالٍ و ضراعَةٍ
و انکسارٍ أَنْ تَصُوْنَ هذا ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 559
هُو اللّه
ای پروردگار اهل بها را در هر موردی تنزيه و تقديس
بخش و از هر آلودگی پاکی و آزادگی عطا کن و از ارتکاب ه...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 347
هُو اللّه
پروردگارا مهربانا اين جمع توجّه به تو دارند مناجات به سوی تو
نمايند در نهايت تضرّع به ملکوت تو تبتّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 254
هُو اللّه
رَبِّ رَبِّ انّی اشکرک بلسان ناطق بذکرک و قلب ثابت
علی عهدک و روح مُترصِّدٍ لانْجازِ وعدک علی ما خل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 611
هُو اللّه
ای جليل اکبر اين کنيز صغير را دختر خوش اختر فرما و در درگاه
احديّتت عزيز کن از جام محبّتت لبريز نما ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 156
يَا ابْنَ الوُجُودِ
إِنْ تُحِبَّ هذِهِ الدَّوْلَةَ الباقِيَةَ الأَبَدِيَّةَ وَهذِهِ الْحَياةَ الْقِدَمِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 23
ای پسران ارض
براستی بدانيد قلبی که در آن شائبه حسد باقی باشد البتّه بجبروت باقی من در نيايد و از ملکوت تقديس من...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 52
ای اهل رضوان من
نهال محبّت و دوستی شما را در روضه قدس رضوان بيد ملاطفت غرس نمودم و بنيسان مرحمت آبش دادم حال نز...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 589
هُو اللّه
إِلهی إِلهی انّی بکلّ تضرُّعٍ و توجُّه و تذلُّل و تبتُّل أُناجِيْک بلسانی و
جِنانی و روحی و سَرِيْر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 444
هو الله
رَبِّ يسّر الأمور و اشرح الصّدور و اسمح بالفضل الموفور و ادخلنا
فی جنّة السّرور و الحبور برحمتک يا ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 200
هُو اللّه
ای پروردگار ای آمرزگار ياران را مانند گل و ريحان
به رشحات سحاب عنايت طراوت و لطافت بخش و مرغان
چمنس...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 271
ای خدای مهربان ياران جانفشانند و دوستان ساعی به دل و جان
تا پرتو حقيقت بتابد و ابر رحمت ببارد و نسيم جنّت ابهی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 5
طرازات


بسمی المُهيمن علی الاسماء

حمد و ثنا مالک اسماء و فاطر سما را لايق و سزاست که امواج بحر ظهورش امام وج...ادامه
حضرت بهاالله
   
اذکار بهائی 763
- تَرانی يا الهی مُتَمَسِّكاً بِاسْمِكَ الاَقدَسِ الاَنْوَر ِ الاَعِزِّ الاَعظم ِ العَلیّ ِ الاَبهی و مُتَشَ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 512
هُو الابهی
ای پروردگار اين هوشيار را به بخشش آسمانی بزرگوار کن و از
موهبت رحمانی برخوردار نما حيات ابدی بخش و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 565
هُو اللّه
اللّهُمَّ يا رَبَّ الوفا و وافی العطاء و غافر الخطاء و مؤيّد المخلصين
علی الهدی و مُنَجِّی المُبْت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 462
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی انّ عبدک هذا يرجو الالطاف و يَتَمَنَّی الوصول
الی رضاک و يَستَغيثُ الی ملکوت عُلاک رَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 94
ای فرزند کنيز من
لازال هدايت باقوال بوده و اين زمان بافعال گشته* يعنی بايد جميع افعال قدسی از هيکل انسانی ظاهر ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 413
هُو اللّه
پروردگارا هر چند مور ناتوانيم ماه تابان گردان پشه ذليليم
پادشه جليل فرما چاه افتاده ايم عزيز مصر فر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 752
- اَلّلهُمَ يا سُبُّوحُ يا قُدّوسُ يا حَنانُ يا مَنانُ. فَرِّجْ لَنا بِالفَضْلِ وَ الاِحْسان اِنَّكَ رَحمنُ م...ادامه
-
   
اذکار بهائی 750
- سُبْحانَكَ يا هُو يا مَنْ هُوَ هُو يا مَنْ لَيسَ اَحَدٌ اِلّا هُو.

(ترجمه: پاك و منزّهی تو، ای خداوند، ای آنك...ادامه
-
   
مناجات اطفال 619
هُو اللّه
رَبِّی رَبِّی کودکم خردسال از پستان عنايت شير ده و در
آغوش محبّتت پرورش بخش و در دبستان هدايت تعليم ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 849
جناب سمندری داستان زیر را در محفلی بیان فرمودند
جناب حاجی میرزا حیدرعلی معلّم روحانی بنده بودند. روزی در حیفا ...ادامه
-
   
مناجات نسوان 600
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی يا غافر الذّنوب و يا کاشف الکُرُوْب و ياساتر
العيوب أَسْتغفرک لِأَمتک الّتی رجعت الي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 78
ای دوستان
براستی ميگويم که جميع آنچه در قلوب مستور نمودهايد نزد ما چون روز واضح و ظاهر و هويداست و لکن ستر آنرا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 297
هُو اللّه
ای پاک پروردگار مهربان ستايش ترا لايق و سزا که از ماء مهين
خلق نمودی و در اعلی غرف علّيّين مقرّ و مست...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 687
هُو اللّه
ای پروردگار اين مشتاقان آشفتهء روی تو اند و سر گشتهء کوی تو
و متوجّه به سوی تو و عاشقان خوی دلجوی تو ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 787
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
"ای اهل ایران قلب که ودیعۀ ربّانیّه است، او را از آلایش خودپرستی پاک و مقدّس نموده ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 354
هُو اللّه
إلهی إلهی هؤلاء عباد اجتمعوا فی المحفل الرّوحانيّ بوجه نورانيّ
مُتَضَرِّعينَ اليک أَنْ تؤيّدهم عل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 725
پیام ۲ تیر ۱۳۸۸

۱۹ شهرالنّور ۱۶۶

۲۳ جون ۲۰۰۹

بهائیان عزیز در کشور ایران ملاحظه فرمایند

خواهران و برادرا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 896
ای رَبّ عـزیـز، قُلوبِ مُحتَرِقۀ حَبیبانَت را به مُرورِ نَسائمِ امید و عِنایت شاد و مُهتَزّ فـرما و به انوارِ ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 433
هُو اللّه
ای آمرزگار هر چند سزاوار عذابيم و مستحقّ عقاب ولی تو
خداوند مهربانی و کوکب ساطع افق غفران پرتوی مبذ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 497
هُو اللّه
إِلهی هذا مُبْتَهل تَضَرَّعَ الی ملکوت تقديسک و تشبّث بذيل رداء
کبريائک و اسْتَعْطَفَ من عظيم علائ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 659
( بگو ای اله من و محبوب من و سيّد من و سند من و مقصود من )
شهادت ميدهد جان و روان و لسان باينكه واحد بوده ئی و شبه و...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 326
هُو اللّه
ای پروردگار اين ياران را بنواز و به آتش عشق بگداز و به رازت دمساز
نما موهبت ملکوت ابهايت رايگان کن و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 222
هُو اللّه
خداوند مهربانا اين جمع در ظلّ رحمت تو اند و اين نفوس متوجّه
به ملکوت تو خدايا بندگانيم کرم عنايت کن ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 784
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
"هيچ امری باندازه خد‌مت بامراللّه موفّقيّت در برندارد. خدمت مغناطيس تأييدات الهيّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 825
حضرت باب که نام مبارکشان سید علی محمد میباشد در شب 23 مى 1844 اظهار امر فرمودند. هنگام ظهور 25 سال از عمر مباركشان م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 28
ای پسر تراب
کور شو تا جمالم بينی و کر شو تا لحن و صوت مليحم را شنوی و جاهل شو تا از علمم نصيب بری و فقير شو تا از ب...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 464
هُو اللّه
رَبِّ ايّدنی علی خدمة احبّائک و شرح صدور أَرِقّائِک
و تَطْيِيْبِ قلوب اصفيائک و إِراحَةِ ارواح أَو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 656
الهی الهی
سراج امرت را بدهن حكمت بر افروختی از ارياح مختلفه حفظش نما.
سراج از تو زجاج از تو اسباب آسمان و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 570
هُو اللّه
أَيْ رَبِّ أَيِّدْنی علی التُّقی و احْفَظْنی مِنَ الهَوی و خَلِّصْنی من الشَّقی و ثَبِّتْنی
علی ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 288
هُو اللّه
ای پروردگار ستايش و نيايش و شکر و پرستش تو را سزاوار
که موفّق و مؤيّد بر ثبوت و رسوخ بر عهد و پيمان نم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 584
هُو اللّه
ای پروردگار عاشقان را از بلا ساغر لبريز در کام ريز و مشتاقان
را در راه محبّتت زهر شهد کن و نوش نيش نم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 135
يَا ابْنَ الرُّوحِ
بِبِشارَةِ النُّورِ أُبَشِّرُكَ فَاسْتَبْشِرْ بِهِ، وَإِلى مَقَرِّ القُدْسِ أَدْعُوكَ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 872
پیام ١٤ اکتبر ٢٠١٦ خطاب به احبّای مجتمع در سانتیاگو

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به احبّای مج...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 310
هُو اللّه
ای پروردگار ستايش ترا که اين بينوا را بانوا کردی و
اين مستمند را به گنج روان دلالت فرمودی اين قافله ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 894
ای رَبّ توانا، تو شاهدی که در این لیلۀ لیلا بر این عاشقانِ بینوا چه وارد گشته و در این سالیانِ دراز از حینِ مُفا...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 440
هُو الابهی
يا رَبّی الأَبهی و مولائی الأَعلی انّی بکلّ عجز هو من خصائص
الامکان و لوازم الحُدوثِ و الکِيان أَت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 792
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
حجاب نسوان مانع از تعلیم و تعلم است فقها در این خصوص مبالغه نمودند که حتی صوت نساء ش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 114
يَا ابْنَ الوُجُودِ
صَنَعْتُكَ بِأَيادِي الْقُوَّةِ وَخَلَقْتُكَ بِأَنامِلِ الْقُدْرَةِ، وَأَوْدَعْتُ فِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 162
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِي لأَِرْفَعَ رَأْسي عَنْ جَيْبِكَ مُشْرِقاً مُضِيئاً.
حضرت بهاالله
   
مناجات نسوان 602
هُو اللّه
قُولِی لَکَ الْحَمْدُ يا إِلهی بِما نَوَّرْتَ بَصِيْرَتِی بِمُشاهَدَةِ الْآياتِ وَ
زَيَّنْتَ حَق...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 241
هُو اللّه
ای دلبر آفاق اين ياران نورانی را در هر دم مظهر فيوضات
رحمانی فرما و مورد الطاف سبحانی کن مدد از محبّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 408
هُو اللّه
رحمانا رحيما کريما شرق و غرب از انوار مشرق جمال منوّر است
و مشام روحانيان از نفحات قدست معطّر خداون...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 691
پیام رضوان ۲۰۱۰

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

رضوان ۲۰۱۰ میلادی (۱۶۷ بدیع) (ا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 97
ای پسر هوی
تا کی در هوای نفسانی طيران نمائی؟ پر عنايت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرواز کنی نه در فضای وهم شيطا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 313
هُو الابهی
ای بخشنده و درخشنده و مهربان شکر ترا که شاهراه حقيقت
نمودی و عنايت فرمودی و صبح روشنی طالع نمودی و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 198
هُو الابهی
إلهی إلهی هذا عبد الْتَجأَ بباب احديّتک و تمسّک بذيل
رداء فردانيّتک و توجّه الی ملکوت قدس وحدانيّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 104
يَا ابْنَ الرُّوحِ
أَحَبُّ الأَشْيَاءِ عِنْدِي الإنْصافُ. لا تَرْغَبْ عَنْهُ إِنْ تَكُنْ إِلَيَّ راغِباً و...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 293
هُو اللّه
إلهی و مؤيّد المخلصين و الثّابتين علی عهدک و المطمئنّين بوعدک
وفّق عبيدک هؤُلاءِ علی عبوديّة عتبة ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 26
ای سايه نابود
از مدارج ذلّ وهم بگذر و بمعارج عزّ يقين اندرا* چشم حق بگشا تا جمال مبين بينی و تبارک اللّه أحسن ال...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 344
هُو الابهی
پاک يزدانا اين جمع را شمع عالم کن و اين انجمن را گلزار و گلشن
محفلش را روضه رضوان کن و مشرقش را مطلع ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 467
هُو الاَبهی
قُل لَکَ الحَمدُ بِما هَدَيْتَنِی اِلی مَطلَعِ أَنوارِ رَحمانيّتِکَ وَ دَلَلْتَنِی
إِلی مَشرِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 558
هُو الابهی
ای پروردگار اين بيچارگان شيفتهء روی تواند و افتادهء کوی
تو و سرمست جام هوی تو و عاشقان خوی تو در هج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 70
ای پسران غفلت و هوی
دشمن مرا در خانه من راه دادهايد و دوست مرا از خود راندهايد چنانچه حبّ غير مرا در دل منزل داد...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 212
هُو اللّه
ای دلبر ابهی ای محبوب يکتا دل از هر دو جهان بر داشتيم
چون عَلَم محبّتت بر افراشتيم رخ از عالم و عالمي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 429
هُو اللّه
پاک يزدانا کلّ گنه کاريم و تو آمرزگار جميع جامع عيوبيم و تو کاشف
کُروب گناه اين عاصيان را در لوح محف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 373
هُو الابهی
ای پروردگار ای مهربان اين دوستان معتکف
آستانند و اين ياران از حرارت محبّت شعله سوزان به ياد تو چون
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 615
هُو اللّه
ای ايزد دادگر ای خدای مهر پرور ما نهالان بوستان
توئيم به دست مرحمتت کِشته و به جبهه ما خط محبّتت نوش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 779
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
انسان خوب است که بخندد. خنده راحتی روحانی می‌آورد. وقتی ما در زندان بودیم و تحت محرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 379
هُو اللّه
ای يزدان مهربان اين نفوس ياران تو اند و اين جمع پريشان تو
مفتون انوار جمالند و مجنون آن زلف مشکبار د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 259
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هذا عبدک المُنْجَذِبُ اِلی جمالک الأبهی المُتَوَقِّدُ القلب
بنار محبّتک بين الملأ ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 272
هُو الابهی
إِلهی انت الّذی سبقت رحمتک و سَبَغَتْ نعمتک و تَمَّتْ
حجّتک و کَمُلَ برهانک و ظهر سلطانک و برز اقت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 474
هُو اللّه
ای دلبر مهربان اين ياران سر مست جام پيمانند و در محبّتت سر گشته
و باديه پيما از فراقت پر احتراقند و ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 485
هُو الابهی
پروردگارا آمرزگارا جمعی هستيم پريشان تو هستيم هر چند بيگانه ايم
ولی خويشان تو هستيم بی سر و ساماني...ادامه
حضرت عبدالبهاء