vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 309
هُو اللّه
الحمد للّه الّذی تَجَلَّی بجماله و ظهر بعظمة جلاله و اشرق بنور وجهه و لاح بضياء طلعته و نوّر الکائنا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 799
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
" اگر چنانچه از بعضی دوستان قصوری صادر گردد ديگران بايد بذيل ستر بپوشند و در اِکمال ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 792
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
حجاب نسوان مانع از تعلیم و تعلم است فقها در این خصوص مبالغه نمودند که حتی صوت نساء ش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت عبدالبهاء 764
"هوالله
ای عبادِ حق و اماءِ رحمن،

عشق ز اوّل سرکش و خونی بُوَد
تا گریزد آنکه بیرونی بُوَد

از لوازم حبّ صادق...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 96
ای فرزند کنيز من
از لسان رحمن سلسبيل معانی بنوش و از مشرق بيان سبحان اشراق انوار شمس تبيان من غير ستر و کتمان م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 178
هُوالله
ای آمرزگار بزرگوار اين گرفتار زلف مشکبار را از بادهء محبّتت
جامی سرشار بخش بيدار و هشيار کن غمخوار و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 350
هُو الابهی
اللّهمّ يا فالق الأِصْباح و مُحْيی الأَرواح فی أَجْداث الأَشباح
و مْنْعِشَ القلوب من اقداح راح ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 369
هُو اللّه
اللّهمّ يا جاذب القلوب بمغناطيس المحبّة الفائضة علی الوجود و مُحْيی
العظم الرَّميمِ بروح مُنْعِشَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 14
سُوره وفا


هُو العليم

ان يا وفا ان اشکر ربّک بما ايّدک علی امره و عرّفک مظهر نفسه و اقامک علی ثناء ذکره الاع...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 290
هُو اللّه
إلهی انت مَلاذی و کَهْفُ آمالی و منتهی أَملی و غاية رجائی
انّی ابتهل الی ملکوت رحمانيّتک أَن تؤيّد ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 552
پروردگارا ياران غرب را به نفثات روح القدس مشام معطّر
فرمودی و افق غرب را به نور هدايت روشن نمودی دوران را
نزدي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 452
هُو الابهی
إلهی و رجائی هذا عبدک الّذی توجّه اليک و تشبّث بذيلک
و تمسّک بحبلک و اجتهد فی اعلاء کلمتک و سَعی فی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 841
بگذارید رفتار شما به دنیا فریاد زند که شما بهائی هستید . چون این عمل است که با دنیا صحبت میکند و سبب پیشرفت عالم ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 506
هُو اللّه
رَبِّ انّی اتوسّل اليک بالنّفوس الّتی سرعت الی مشهد الفداء
و البيوت الّتی اسْتُأْصِلَتْ فی سبيل ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 229
هُو اللّه
إلهی إلهی أَلّف بين قلوب احبّائک و وحّد نفوس اصدقائک و
اجعلهم متّحدين و متّفقين فی جميع الشّئون و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 856
لوح احمد عربی
هُوَ السُّلطانُ العَليمُ الحَكيمُهذه ورقة الفردوس تغنّی علی أفنان سدرة البقاء بألحان قدس...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 826
حضرت عبدالبهاء در خطابی فرمودند قوله العزیز:
"ای یاران از قرار مسموع در بعضی بلاد پنجم جمادی الاولی را عید ولا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 420
هُو اللّه
ای پروردگار اين عالم ظلمانی را جهان انوار فرما و مظاهر
شيطانی را ابرار و اخيار کن ابر رحمت بلند فرما...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 266
هُو الأَبهی
إِلهی إِلهی انت الّذی احاطت قدرتک و ظهرت سلطنتک
و عَمَّت رحمتک و اشرقت انوار موهبتک من افق الميثا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 852
روزی روح الله و برادر بزرگترش عزیزالله در ارض اقدس با اطفال بازی می کردند. حضرت ورقه علیا «بهائیه خانم» خواهر ح...ادامه
-
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 702
پیام ٢٦ نوامبر ٢٠١٣

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به کلّیّۀ محافل روحانی ملّی (از: مرکز جهانی ب...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 736
پیام ١٢ اسفند ١٣٩١

١ شهرالعلاء ١٦٩

١٢ اسفند ١٣٩١

احبّای عزیز الهی در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

دوستان ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 367
هُو الابهی
إلهی إلهی ايّد عبدک المتضرّع بباب احديّتک علی التّمسّک
بذيل رداء کبريائک و التّشبّث بالعروة الوث...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 612
هُو اللّه
طفل صغيرم پستان عنايت را ثدی عزيز کن و از شهد و شير محبّتت
نشو و نما بخش و در آغوش معرفت پرورش ده در ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 803
حضرت بهاء الله توضیح می دهند
که تفاوت هایی که بین تعالیم پیامبران مختلف مشاهده می شود، به سببِ تفاوتی در مقام ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 436
هُو اللّه
ای پروردگار ای کردگار ما گنه کاريم و تو آمرزگار و ما مقصّريم
و تو بزرگوار هر چند عصيان مانند دريای ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 268
هُو اللّه
إلهی إلهی ترانی مبتهلاً الی سماءِ بهاء رحمانيّتک و متضرّعاً الی
إِعلاءِ مقام ربوبيّتک و مُلْتمساً ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 184
إلهی إلهی هؤُلاء عباد توجّهوا الی ملکوت رحمانيّتک و تشبّثوا
بذيل فردانيّتک و انقطعوا عن دونک و تَبَرَّؤُا عن ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 554
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان در درگاهت پناه ده و به اسرارت آگاه کن
چشمم بينا نما گوشم شنوا کن و جان و دل را به ر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 561
هُو اللّه
لک الحمد يا إِلهی بما خرقت ابصار القلوب حجبات النّور
و سبحات الظَّلام الدَّيْجُور المُشَتِّتَةَ ل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 300
يا إِلهی لَو خَلَقتَ فی کُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَعضائی أَلْسُناً ناطقةً
بافصح اللّغات وَ مَعانِيَ رائِقةً فائِقة...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 891
ای کنيز عزيز الهی
صبح است و روح را بشارتی و قلب را لطافتی و وجود را طراوتی با اين حالت به ياد ذکر دوستان مشغولم....ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 186
هُو اللّه
ای دلبر آفاق اين اهل اشراق را از حلاوت ساغر
محبّتت شيرين مذاق فرما توئی توانا.
عبدالبهاء عباس
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 443
هُو اللّه
پروردگارا آمرزگارا هر چند گنهکارم ولی جز تو پناه ندارم شکر ترا
که در اين آوارگی کوه و صحرا و بيچارگی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 331
هُو اللّه
ای پروردگار اين گروه جان نثار ياران ديرينند و با هم
همدم و همنشين گفتگو شيرين و شکرين و بزم مانند ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 618
هُو اللّه
پروردگارا اين اطفال را نهالهای بيهمال کن و در حديقه ميثاق
نشو و نما بخش و به فيض سحاب ملکوت ابهی طرا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 441
هُو اللّه
ای پروردگار هر چند گنه کاريم ولی غفران تو اعظم از هر گناه
هر چند ظلمت عصيان ظاهر و عيان ولی کوکب رحمت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 165
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَشْرَقْتُ عَلَيْكَ النُّورَ مِنْ أُفُقِ الطُّورِ، وَنَفَخْتَ رُوحَ السَّناءِ في سِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 694
پیام ١٢ آوریل ٢٠١١

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به محافل روحانی ملّی

(از: مرکز جهانی بهائی)

...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 19
ای پسر روح
هر طيری را نظر بر آشيان است و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر طيور افئده عباد که بتراب فانی قانع شده از ...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت بهاالله 900
زيارتنامه حضرت بهاءاللَّه و حضرتِ باب

اَلْثَّناءُ الَّذِيْ ظَهَرَ مِنْ نَفْسِكَ الأَعْلى وَالبَهاءُ الَّذ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 22
ای پسر خاک
براستی ميگويم غافلترين عباد کسی است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفوّق جويد* بگو ای برادران...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 38
ای مردگان فراش غفلت
قرنها گذشت و عمر گرانمايه را بانتها رساندهايد و نَفَس پاکی از شما بساحت قدس ما نيامد* در اب...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 415
هُو اللّه
إلهی إلهی هذا عبدک الّذی لَبّی لندائک و صدَّق بکلماتک
و آمَنَ بآياتک و اطّلع بحججک وَ بيِّناتکَ وَ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 597
هُو اللّه
ای خداوند مهربان هر چند وجود نابودم ولی اميد به فضل و جود تو دارم
و هر چند از قابليّت و استعداد محروم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 480
هُو الابهی
ای خداوند بی نياز اين دلها را به راز خويش دمساز کن و از
بيگانه و خويش بی نياز فرما از جام صبوحی در صب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 134
يَا ابْنَ العَماءِ
جَعَلْتُ لَكَ الْمَوْتَ بِشَارَةً، كَيْفَ تَحْزَنُ مِنْهُ. وَجَعَلْتُ النُّورَ لَكَ ضِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات اطفال 609
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند کودکی بينوا را پناه باش و بيچارهء پر گناه
را آمرزنده و مهربان ای پروردگار هر چند ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 364
هُو اللّه
رَبِّ و مُؤَيِّد کُلِّ جمعٍ انْعَقَدَ لِإِعلاء کَلمةِ رَحْمانيَّتِکَ وَ مُوَفِّقَ
کُلِّ عُصْبَة...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 791
ولى عزيز امرالله ميفرمايند :

"آبی که به بذر امرالله حیات می بخشد، خون شهداست."
حضرت ولی امرالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 721
پیام ۶ فروردین ۱۳۸۸

۶ شهرالبهاء ۱۶۶

۲۶ مارچ ۲۰۰۹

احبّای ممتحن موطن جمال قدم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 650
بگو ای آقای من و مولای من و اله من و پديد آورنده من،
سؤال ميكنم از دريای بخشش تو كه اين نهال نورسته در بوستان مح...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 744
پیام ٢٧ آذر ١۳۹۳

۷ شهرالمسائل ۱۷۱
٢٧ آذر ۱۳۹۳

عاشقان جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 35
ای اهل فردوس برين
اهل يقين را اخبار نمائيد که در فضای قدس قرب رضوان روضه جديدی ظاهر گشته و جميع اهل عالين و هيا...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 699
پیام ۱ مه ۲۰۱۳

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)
۱ مه ۲۰۱۳

پ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 68
ای ساذج هوی
حرص را بايد گذاشت و بقناعت قانع شد* زيرا که لازال حريص محروم بوده و قانع محبوب و مقبول*
حضرت بهاالله
   
اذکار بهائی 752
- اَلّلهُمَ يا سُبُّوحُ يا قُدّوسُ يا حَنانُ يا مَنانُ. فَرِّجْ لَنا بِالفَضْلِ وَ الاِحْسان اِنَّكَ رَحمنُ م...ادامه
-
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 910
پیام ۶ اوت ۲۰۱۷

۷ شهرالکمال ۱۷۴
۶ اوت ۲۰۱۷

ارسال از طریق الکترونیکی

جناب …

ایالات متّحدۀ امریکا

دوس...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 534
هو اللّه
إِلهی تَری تَوَحُّدِی وَ تَحَزُّنِی وَ تَحَرُّقی وَ تَلَهُّفِی وَ تَنَهُّدِی
فِی هذِهِ الْبَيْداء...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 10
لوح حکمت


بسمه المُبدع العَليم الحکيم

کتاب انزله الرّحمن من ملکوت البيان و انّه لروح الحيوان لاهل الامکا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 437
هُو اللّه
إلهی إلهی نحن عبيدٌ لُذْنا بعَتَبتکَ العليا وَ الْتَجَأْنا بموهبتک
العظمی فاحفظ عبادک فی صون حماي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 562
هُو اللّه
إِلهی و مولائی و مجيری عند اضطرابی و معينی لدی اضطراری
و مُنْجِدی عند ابتلائی انّی ادعوک بقلب خافق ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 666
هو اللّه
ای بگم، اصحاب نار باش و اهل ريا مباش كافر باش و ماكر مباش در ميخانه ساكن شو و در كوچه تزوير مرو از خدا ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 224
هُو اللّه
ای پروردگار اين جوهر ابرار را يار و ياور باش کامکار کن
بزرگوار نما همواره مشام از نفحات قدس معطّر کن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 779
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
انسان خوب است که بخندد. خنده راحتی روحانی می‌آورد. وقتی ما در زندان بودیم و تحت محرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 20
ای دوست
در روضه قلب جز گل عشق مکار و از ذيل بلبل حبّ و شوق دست مدار* مصاحبت ابرار را غنيمت دان و از مرافقت اشرار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 771
پیام رضوان ٢۰۱۶

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان
رضوان ۲۰۱۶ میلادی (۱۷۳ بدیع)
(هیئت بی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 592
هُو اللّه
پروردگارا عنايت فرما هدايت بخش پرورش ده نشو و نما
عطا کن بنت ملکوت نما فيض لاهوت بخش روحانی کن
نورا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 230
هوالله
خدايا تاريکی نزاع و جدال و قتال بين اديان و شعوب و اقوام افق
حقيقت را پوشيده و پنهان نموده جهان محتاج ن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 898
هواللّه
ای خدایِ مهربان، نباءِ عظیمت را به اَسبابی غیبی در عالمِ اِمکان نُصرَتی سریع بخش و یارانِ ایران را در ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
کلمات مکنونه عربی 110
يَا ابْنَ الرُّوحِ
ما قُدِّرَ لَكَ الرَّاحَةُ إِلاَّ بِإِعْراضِكَ عَنْ نَفْسِكَ وَإِقْبالِكَ بِنَفْسي، لأ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 50
ای برادر من
از لسان شکرينم کلمات نازنينم شنو و از لب نمکينم سلسبيل قدس معنوی بياشام* يعنی تخمهای حکمت لدنّيم ر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 902
زيارتنامه حضرت عبدالبهاء (مناجات لقاء)

اين مناجات را هر نفسی به کمالِ تَضَرّع و ابتهال بخواند سببِ روح و ريحا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 211
هُو اللّه
رَبِّ اقطع حبل تعلّقی عن کلّ شیءٍ و قدّسنی عن کلّ شیءٍ
و جرّدنی عن کلّ شیءٍ و اخْلِصْ وجهی لوجهک الک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 459
ای يار مهربان و مونس دل و جان آن آشنا را از بيگانگان
حفظ و حمايت فرما و سبب انتشار نور هدايت کن مظهر موهبت نما
و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 70
ای پسران غفلت و هوی
دشمن مرا در خانه من راه دادهايد و دوست مرا از خود راندهايد چنانچه حبّ غير مرا در دل منزل داد...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 464
هُو اللّه
رَبِّ ايّدنی علی خدمة احبّائک و شرح صدور أَرِقّائِک
و تَطْيِيْبِ قلوب اصفيائک و إِراحَةِ ارواح أَو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 58
ای بنده من
از بند ملک خود را رهائی بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن وقت را غنيمت شمر زيرا که اين وقت را ديگر نبينی ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 558
هُو الابهی
ای پروردگار اين بيچارگان شيفتهء روی تواند و افتادهء کوی
تو و سرمست جام هوی تو و عاشقان خوی تو در هج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 797
حضرت عبدالبهآء می‌فرمایند:
"ذهن متحرّی و محقّق زنده و پاینده است و ذهن بی اعتنا و توجّه ناشنوا و مرده است. اهل ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 836
حضرت بهاءالله فرموده اند
دعا کنید که اعدای من زیاد شوند آنها مبشر امر منند ، دعا کنید که عده شان مضاعف شود تا آ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 672
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی لک الشّکر علی هذا النَّعْماء و لک الحمد علی هذه الموائد
و الآلاء رَبِّ رَبِّ أَعْرِجْ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 425
هُو اللّه
ای دانای راز اين بنده پر عجز و نياز را به تأييد و توفيق خويش
همدم و همراز نما افسر عنايت کبری بر سر نه...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 206
هُو اللّه
إلهی إلهی هؤ لاء عباد توجّهوا الی ملکوت تقديسک من
اقصی البلاد الشّاسعة الارجاء القاصية الانحاء متب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 907
حضرت عبدالبهاء مى فرمايند :
قضا دو قسم است يکی محتوم است و ديگری مشروط که معلّق گفته ميشود قضای محتوم آنست که ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 105
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
كُنْتُ فِي قِدَمِ ذاتِي وَأَزَلِيَّةِ كَيْنُونَتِي؛ عَرَفْتُ حُبّي فِيكَ خَلَقْتُكَ،...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 798
طریقه دعا خواندن / دوروتی فریمن
خانم جاویددخت خادم، همسر ایادی امرالله ذکرالله خادم، دربارۀ سفری که با ایادی ...ادامه
-
   
بیانات مبارکه 825
حضرت باب که نام مبارکشان سید علی محمد میباشد در شب 23 مى 1844 اظهار امر فرمودند. هنگام ظهور 25 سال از عمر مباركشان م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 545
هُو اللّه
ای پروردگار آن مشتاقان را تجلّی عنايت فرما و ابواب
موهبت بگشا از هر آلودگی طيّب و طاهر کن و از هر ناش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 170
يَا أَبْناءَ الإِنْسانِ
هَلْ عَرَفْتُمْ لِمَ خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ واحِدٍ؛ لِئَلاَّ يَفْتَخِرَ أَحَدٌ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
اذکار بهائی 754
- هُوَ حَسْبی وَ حَسْبُ كُلِّ شَئئ وَ كَفی بِالله حَسيباً.

(ترجمه: او برای من كافی است و برای همه چیز كافی است و...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 320
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عبادک الأتقياء و ارقّائک الأصفياء عَبَدَةُ عتَبتک
المقدّسة الرّحمانيّة و خَضَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 339
هُو اللّه
ای خدای مهربان دوستان قديمت که نديم ياد روی تو اند و نزيل
کوی تو اگر چه به ظاهر در باديه هجرانند و مب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 101
ای دوستان من
سراج ضلالت را خاموش کنید و مشاعل باقیۀ هدایت در قلب و دل برافروزید که عنقریب صرّافان وجود در پیشگ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 537
هُو اللّه
ای پروردگار هر چند عاجز و نا توانم ولی تو قادر و توانا شرمنده ايم
درمانده ايم و عاجز مانده ايم تو معي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 129
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لا تَنَفَّسْ بِخَطَأِ أَحَدٍ ما دُمْتَ خاطِئاً، وَإِنْ تَفْعَلْ بِغَيْرِ ذلِكَ مَلْعُ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 724
پیام ۲۱ خرداد ۱۳۸۸

۷ شهرالنّور ۱۶۶

۱۱ جون ۲۰۰۹

احبّای عزیز جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرما...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 202
هُو الحقّ القيّوم
إلهی تو بينا و آگاهی که ملجأ و پناهی جز تو نجسته و نجويم و به غير از
سبيل محبّتت راهی نپيموده...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 635
الها معبودا مقصودا كريما رحيما
جانها از تو و اقتدارها در قبضه قدرت تو . هر كه را بلند كنی از ملك
بگذرد و بمقام ((...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 701
پیام ١٧ ژوئیه ٢٠١٣

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

١٧ ژو...ادامه
بيت العدل اعظم